top of page

Dofinansowania

Szybki przewodnik dla właścicieli domów

<

Moje Ciepło 2023

W dzisiejszych czasach, gdy zrównoważony rozwój staje się priorytetem, programy rządowe pełnią kluczową rolę we wspieraniu inicjatyw proekologicznych. Jednym z takich innowacyjnych programów jest „Moje Ciepło”, skierowany do właścicieli nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Warto zgłębić, dla kogo dokładnie jest przeznaczony ten program i jakie korzyści może przynieść.Dla kogo jest przeznaczony program „Moje Ciepło”?


Odbiorcami korzyści z programu „Moje Ciepło” mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych, takich jak budynki wolnostojące, bliźniacze, szeregowe lub grupowe. Warunkiem jest, aby w tych budynkach można było wydzielić nie więcej niż dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 20 proc. powierzchni całkowitej budynku.


Warto zauważyć, że nowy budynek mieszkalny, w kontekście tego programu rządowego, to taki, który na dzień składania wniosku o dofinansowanie pompy ciepła nie został ukończony ani nie zgłoszono zakończenia jego budowy jednorodzinnego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego z lipca 1994 roku. Dodatkowo, zakończenie budowy lub zgłoszenie o pozwolenie na użytkowanie nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.


Program „Moje Ciepło” nie obejmuje wsparcia dla budynków, w których źródłem ciepła są paliwa stałe, takie jak węgiel kamienny czy biomasa. Warto również podkreślić, że beneficjentem tego programu może być tylko osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku jednorodzinnego oraz osoba wskazana jako nabywca, lub odbiorca na fakturze, lub równorzędnym dokumencie księgowym. W przypadku rozbieżności między wnioskodawcą a nabywcą lub odbiorcą konieczne jest dołączenie stosownego oświadczenia.


Należy zauważyć, że mimo że instalacja pompy ciepła może być uzupełniana o mikroinstalację PV, co pozwala zasilać pompę ciepła, to NFOŚiGW nie nakłada warunku posiadania fotowoltaiki w ramach programu „Moje Ciepło”. Wiceprezes NFOŚiGW podkreśla, że inwestowanie we własne źródło energii, zwłaszcza gdy pompa ciepła jest zasilana energią odnawialną, to korzystny trend, który zabezpiecza przed emisją ciepła i energii elektrycznej. Oczekuje się, że rosnące rachunki za energię elektryczną przekonają Polaków do korzystania z fotowoltaiki, nawet przy systemie net-billingu.


Warunki dofinansowania w programie „Moje Ciepło”:


Program „Moje Ciepło” jest prostym i podobnym do programu „Mój Prąd”. Wnioski o dofinansowanie pompy ciepła muszą spełniać określone warunki techniczne. Od 2021 roku obowiązują nowe warunki techniczne, zbliżone do norm budownictwa pasywnego. Wskaźnik Ep, określający ilość energii nieodnawialnej potrzebnej do ogrzewania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej, nie może przekraczać 70 kWh/ (m² × rok). W 2022 roku wymóg ten wynosi maksymalnie 63 kWh/ (m² × rok), a w kolejnych latach 55 kWh/ (m² × rok).


Pompy ciepła, zarówno powietrzne pompy ciepła, pompy wodne, jak i gruntowe, kwalifikujące się do dofinansowania w ramach programu „Moje Ciepło”, muszą spełniać określone wymagania. Na przykład, pompy ciepła typu powietrze/woda i grunt/woda lub woda/woda muszą mieć minimalną klasę efektywności energetycznej A++ dla temperatury zasilania 55°C. Klasę efektywności pompy ciepła należy potwierdzić za pomocą karty produktu i etykiety energetycznej.


Inne warunki dofinansowania programu „Moje Ciepło”:

 • Pompa ciepła musi być nowa (wyprodukowana w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed montażem).

 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła przez co najmniej 5 lat od daty wpływu dotacji na konto bankowe.

 • Dofinansowanie udzielane jest tylko w formie refundacji po zakupie i montażu nowej pompy ciepła.

 • Na jeden budynek przysługuje jedno dofinansowanie w ramach programu.

 • W przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego, konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli oraz oświadczenie o braku podwójnego finansowania.

 • Dofinansowanie nie obejmuje kosztów przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z publicznych środków budżetu Unii Europejskiej.

 • Beneficjent zobowiązany jest do promowania współfinansowanej inwestycji w okresie jej trwałości.

 • Rodzaj, typ i parametry pompy ciepła muszą być uwzględnione na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. W przypadku braku tych informacji konieczne jest załączenie oświadczenia wykonawcy/sprzedawcy, potwierdzającego spełnienie wymagań programu.

Dodatkowo nie będzie możliwości skorzystania z programu „Moje Ciepło”, jeśli w budynku znajduje się źródło ciepła na paliwo stałe. Natomiast w przypadku kominka służącego do celów rekreacyjnych, dotacja nie zostanie wykluczona, o ile kominek ten ma funkcję ozdobną, a nie służy do ogrzewania (zamurowany komin spalinowy, odcięty płaszcz wodny).


Koszty kwalifikowane w programie „Moje Ciepło”


Osoby, które zakupiły i zamontowały pompę ciepła przed rozpoczęciem programu, mogą też skorzystać z „Moje Ciepło”. Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane poniesione od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku. Aby koszty były kwalifikowalne, konieczne jest rozpoczęcie przedsięwzięcia, czyli poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego, oraz zakończenie inwestycji, czyli zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą oraz udokumentowanie opłacenia faktur.


Kwalifikowalne koszty obejmują:

 • Koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła (bufory, zbiorniki c.w.u. również są kwalifikowalne).

 • Koszty związane z opracowaniem dokumentacji (maksymalnie 5 proc.) - świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy jest faktycznie i ostatecznie ponoszony przez wnioskodawcę, a ten nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego.

Dofinansowanie w ramach programu „Moje Ciepło” wynosi do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne kwoty to 7.000 zł dla powietrznej pompy ciepła i 21.000 zł dla gruntowej pompy ciepła.


Dodatkowe dofinansowanie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny


Program „Moje Ciepło” nie uzależnia dofinansowania od dochodu beneficjenta, ale uwzględnia Kartę Dużej Rodziny. Posiadacze tej karty mogą otrzymać wyższą dotację, która wynosi 45 proc. kosztów kwalifikowanych, zamiast standardowych 30 proc.


Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w programie „Moje Ciepło”


Nabór wniosków w ramach programu odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania środków. Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.


Główne etapy rozpatrywania wniosku w programie „Moje Ciepło” obejmują:

 • Rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW, trwająca do 3 dni od daty wpływu wniosku.

 • Ocena wniosku, trwająca do 60 dni od daty rejestracji wniosku.

 • Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów (jeśli konieczne) - czas na uzupełnienie wynosi do 10 dni od wezwania. Następnie następuje ponowna ocena wniosku, trwająca do 10 dni od daty uzupełnienia informacji/dokumentów.

 • Kontrola prawidłowości oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych, trwająca do 20 dni.

 • Poinformowanie wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

 • Umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dotacji w ramach „Moje Ciepło”.

 • Podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji w pompę ciepła.

 • Zawiadomienie beneficjenta o przyznaniu dofinansowania.

 • Zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.


Dzięki programowi „Moje Ciepło” inwestycja w energię odnawialną staje się dostępna i zachęcająca dla szerokiego grona zainteresowanych.

Did not find what your loking for 

Contact us and we will do our best to help Answers to our most frequently asked questions are just one click away.

bottom of page