top of page

Dofinansowania

Szybki przewodnik dla właścicieli domów

Mój Prąd 5.0

Program „Mój Prąd” na lata 2021-2023 (MP5) jest częścią refundacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego głównym celem jest wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Skupia się przede wszystkim na promowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Działa to w prosty sposób: Wy decydujecie się na instalację fotowoltaiki, a Państwo zwraca część poniesionych kosztów związanych z jej montażem. Dzięki temu mieszkańcy nie tylko korzystają z ekologicznej energii, ale również oszczędzają na początkowej inwestycji, stając się jednocześnie producentami energii.Program „Mój Prąd” 5.0 to nie tylko szansa na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dla tych, którzy szukają bardziej zróżnicowanych rozwiązań, istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na zakup i instalację pomp ciepła, magazynów energii oraz systemów zarządzania energią.


Kto może wnioskować o dofinansowanie?


Program dofinansowania jest dostępny dla trzech głównych grup wnioskodawców:

 • Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się w systemie net-billing: ci, którzy produkują energię elektryczną i rozliczają się na zasadach systemu tzw. net billing, mogą ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie skorzystali wcześniej z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 • Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się w systemie opustów tzw. net-metering: Osoby, które rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, mogą ubiegać się o dofinansowanie, ale pod warunkiem, że przejdą na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, oraz że nie skorzystali wcześniej z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 • Grantobiorcy (Wnioskodawcy) otrzymujący wcześniej dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej: Osoby, które już otrzymały dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej ze środków publicznych, np. z programu Mój Prąd, programu Czyste Powietrze lub programów organizowanych przez gminy, mogą skorzystać z kolejnego dofinansowania. To obejmuje dwie podkategorie:

  • 3.1) Grantobiorcy (Wnioskodawcy), których mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia przed 31.03.2022 r. (w okresie obowiązywania systemu net metering – rozliczanie ilościowe), ale zmienili system rozliczania na tzw. net-billing od 01.04.2022 r.

  • 3.2) Grantobiorcy (Wnioskodawcy), których mikroinstalacja została zgłoszona od 01.04.2022 r. (w okresie obowiązywania systemu rozliczeń net-billing – rozliczanie wartościowe), pod warunkiem, że mikroinstalacja została przyłączona i opłacona od 01.02.2020 r., a do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu określonego w Załączniku nr 3, tabeli nr 2.


Jakie dofinansowania można otrzymać w programie Mój Prąd 5.0?


Program oferuje różne poziomy dofinansowania, w zależności od rodzaju instalacji i grupy wnioskodawców. Oto kilka przykładów:


Mikroinstalacje fotowoltaiczne

 • Grupa 1 i 2: Do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6 000,00 zł.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne + Urządzenie dodatkowe

 • Grupa 1 i 2: Do 7 000,00 zł.

 • Grupa 3: Do 3 000,00 zł.

Urządzenia dodatkowe


Co się zmieniło w programie Mój Prąd?


W porównaniu z wcześniejszymi edycjami programu wprowadzono kilka kluczowych zmian:

 • Zmienione wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych.

 • Zwiększono liczbę wymaganych załączników, co ma na celu zwiększenie transparentności procesu.

 • Zmiana źródła dofinansowania, co może wpłynąć na procedury i wymagania formalne.


Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku?


Wniosek o dofinansowanie trzeba składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez portal, wszystkie niezbędne dokumenty muszą iść w tylko w wersji elektronicznej w plikach załączonych do wniosku. Jakie dokładnie dokumenty są niezbędne do załączenia do wniosku? Obowiązkowe dokumenty:

 • Potwierdzenie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej: Dokument wydany przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzający zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej. Dokument ten beneficjent otrzymuje od razu po zgłoszeniu mikroinstalacji do OSD i wymianie liczników.

  Lub

 • Dokument potwierdzający rozliczanie się z energii elektrycznej w systemie net-billing: np aneks do umowy kompleksowej lub inny dokument uzyskany od operatora, z uwzględnieniem poniższych przypadków: - Mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia od 1 lipca 2022 r. (włącznie) – nie wymaga załącznika ani dodatkowych dokumentów potwierdzających rozliczanie się w systemie net billing. -Mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia w okresie od 1 kwietnia 2022 r. (włącznie) do 30 czerwca 2022 r. (włącznie) – zamiast dokumentu według wzoru można dołączyć „Aneks do umowy kompleksowej/umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”. -Mikroinstalacja została zgłoszona do przyłączenia od 31 marca 2022 r. (włącznie), ale została podłączona do sieci po dniu 1 kwietnia 2022 r. (włącznie) – załącznik jest obowiązkowy, a jako dokument uzupełniający można dołączyć „Aneks do umowy kompleksowej/umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”. - Mikroinstalacja została podłączona do sieci do dnia 31 marca 2022 r. (włącznie) – załącznik jest obowiązkowy, a jako dokument uzupełniający można dołączyć „Aneks do umowy kompleksowej/umowy sprzedaży potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń” lub „Wykaz zmian w umowie kompleksowej”

WAŻNE: Jeżeli zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające podłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci zawiera adnotację dotyczącą daty rozpoczęcia rozliczania w systemie net billing, dodatkowy dokument nie jest wymagany.


 • Faktura/ry lub paragon imienny za wykonany montaż i dostawę mikroinstalacji i urządzeń dodatkowych (jeżeli są)

 • Potwierdzenie, że opłaciłeś wszystko, co było uwzględnione w fakturze (lub paragonie imiennym), może zostać potwierdzone różnymi dokumentami. – Może to być dowód przelewu – dokument KP z podpisem osoby, która przyjęła gotówkę –  oświadczenie od wykonawcy lub sprzedawcy, które zawiera numer dokumentu, kwotę i datę otrzymania pełnej płatności od Ciebie (wnioskodawcy). – Innym dokumentem może być Twoje oświadczenie, gdzie potwierdzasz dokonanie pełnej płatności za przedstawione we wniosku faktury lub paragony imienne, podając ich numery, kwoty i daty. W razie potrzeby dostępny jest wzór tego oświadczenia.

 • Zaświadczenie OSD: Potwierdzenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej — ten dokument jest przesyłany razem z potwierdzeniem zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci (zaświadczenia nie można zastąpić żadnym innym dokumentem)

 • Dokument potwierdzający rachunek bankowy: Dowolny dokument potwierdzający numer rachunku bankowego wnioskodawcy, z którego dokonano płatności za urządzenia zgłoszone do dofinansowania. (może to być potwierdzenie przelewu za fakturę)

 • Pełnomocnictwo: Jeśli wniosek składa się w imieniu innej osoby, konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa Mojego Prądu.

 • Protokół odbioru prac od wykonawcy: Dokument potwierdzający odbiór prac od wykonawcy lub oświadczenie wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów. (Protokół jest potrzebny w sytuacji gdy z fotowoltaiką również było zamontowane urządzenie dodatkowe (np. Pompa ciepła, magazyn energii, czy HEM/EMS, lub kilka urządzeń naraz)).

 • Dokument potwierdzający zgłoszenie montażu magazynu energii elektrycznej: W przypadku montażu magazynu energii konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie montażu do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej. (Nie trzeba używać konkretnego formularza, ale możesz dołączyć wniosek, który był zgłaszany do operatora sieci (np. W przypadku Enei jest to załącznik C do wniosku zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci). Jeśli zaświadczenie od operatora sieci potwierdza również przyłączenie magazynu energii, dodatkowy dokument nie jest potrzebny).

 • Karta produktu i/lub etykieta energetyczna: Karta produktu, lub etykieta energetyczna urządzenia, w zależności od dostępności i informacji na temat urządzenia.

 • Dokument potwierdzający otrzymanie dofinansowania z innych źródeł: Umowa o przyznaniu dofinansowania, decyzja o przyznaniu dofinansowania lub inne dokumenty potwierdzające otrzymanie dofinansowania z innych źródeł publicznych.

Ważne wszystkie załączane dokumenty powinni być w formacie pdf! Również jeżeli posiadamy dwa dokumenty typu dwie faktury lub dwa potwierdzenia płatności trzeba te dokumenty połączyć w jeden plik!


Proces Składania Wniosku

 • Rejestracja Wniosku:

 • Ocena Wniosku:

  • Wniosek zostanie oceniony pod kątem kryteriów dostępu i jakościowych.

 • Uzupełnienie Informacji:

  • W przypadku brakujących danych, wnioskodawca może zostać wezwany do ich dostarczenia.

 • Kontrola Prawidłowości:

  • Sprawdzenie oceny wniosku pod względem kryteriów dostępu i jakościowych.

 • Informacja o Przyznaniu Dofinansowania:

  • Po pozytywnej ocenie, wnioskodawca otrzymuje informację  o pozytywnie  rozpatrzonym wniosku i o przyznaniu dofinansowania.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
 

Skontaktuj się z nami, a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by Ci pomóc.
 

bottom of page