top of page
  • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Dofinansowania na Warmii i Mazurach na Poprawę Efektywności Energetycznej

Zdjęcie przedstawia nowoczesny budynek publiczny z instalacją fotowoltaiczną na dachu, otoczony zielenią. Widoczne są również osoby rozmawiające, co symbolizuje trwające prace nad poprawą efektywności energetycznej. W tle widoczny jest znak informujący o wsparciu unijnym dla projektów efektywności energetycznej w regionie Warmii i Mazur. Na dole obrazu znajdują się loga oraz informacje o dofinansowaniu z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

W najbliższych dniach w województwie warmińsko-mazurskim ruszą dwa nabory wniosków na unijne dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji energetycznej budynków. Konkursy, których nabory rozpoczną się 24 czerwca br., dotyczą poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Na ten cel przeznaczono łącznie 70 milionów złotych, które zostaną rozdysponowane w dwóch naborach: FEWM.02.01-IZ.00-001/24 oraz FEWM.02.01-IZ.00-002/24. Te inwestycje mają na celu zmniejszenie zużycia energii, poprawę komfortu użytkowników oraz redukcję emisji CO2, co przyczyni się do ochrony środowiska.


Cel Dofinansowania

Celem dofinansowania jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Projekty objęte dofinansowaniem będą musiały wykazać oszczędność energii oraz zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii. To nie tylko przyniesie oszczędności finansowe dla budynków, ale także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.


Nabór nr FEWM.02.01-IZ.00-001/24

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać różne podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków JST, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe oraz instytucje nauki i kultury.


Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne wynikające z audytu energetycznego, które prowadzą do zmniejszenia energochłonności budynków. Projekty mogą obejmować ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi, wymianę infrastruktury na energooszczędną, instalację dedykowanych urządzeń OZE, wymianę lub modernizację nieefektywnych systemów grzewczych, przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalację systemów chłodzących. Dodatkowo możliwe jest dofinansowanie przebudowy i wymiany oświetlenia na energooszczędne, inwestycji w systemy ciepłownicze i chłodnicze oraz działań edukacyjnych i szkoleniowych.


Ile przeznaczono na dofinansowanie?

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze nr FEWM.02.01-IZ.00-001/24 wynosi 50 milionów złotych. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych.


Kiedy i jak składać wnioski?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem aplikacji Wnioski o dofinansowanie WOD2021. Termin składania wniosków rozpoczyna się 24 czerwca 2024 r. i kończy 15 lipca 2024 r. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to luty 2025 r. Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym regulamin i kryteria naboru, wzór wniosku o dofinansowanie oraz wzór umowy o dofinansowanie, są dostępne na stronie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.


Nabór nr FEWM.02.01-IZ.00-002/24

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach naboru nr FEWM.02.01-IZ.00-002/24 mogą otrzymać te same podmioty, co w naborze nr FEWM.02.01-IZ.00-001/24. Obejmują one jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków JST, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe oraz instytucje nauki i kultury.


Na co dofinansowanie?

Podobnie jak w poprzednim naborze, dofinansowanie można uzyskać na kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które wynikają z audytu energetycznego. Mogą to być projekty obejmujące ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi, wymianę infrastruktury na energooszczędną, instalację urządzeń OZE, modernizację systemów grzewczych i chłodniczych, przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalację systemów chłodzących. Wsparcie obejmuje również przebudowę i wymianę oświetlenia na energooszczędne, inwestycje w systemy ciepłownicze i chłodnicze oraz działania edukacyjne i szkoleniowe.


Ile przeznaczono na dofinansowanie?

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze nr FEWM.02.01-IZ.00-002/24 wynosi 20 milionów złotych. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych.


Kiedy i jak składać wnioski?

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem aplikacji Wnioski o dofinansowanie WOD2021. Termin składania wniosków rozpoczyna się 24 czerwca 2024 r. i kończy 15 lipca 2024 r. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to luty 2025 r. Wszelkie niezbędne dokumenty, w tym regulamin i kryteria naboru, wzór wniosku o dofinansowanie oraz wzór umowy o dofinansowanie, są dostępne na stronie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.


Korzyści z Dofinansowania

Dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych przynosi liczne korzyści. Przede wszystkim pozwala na znaczące zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poprzez redukcję zużycia energii. Modernizowane budynki stają się bardziej komfortowe dla użytkowników dzięki lepszej izolacji termicznej i nowoczesnym systemom grzewczym oraz chłodniczym. Ponadto, projekty te przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji. Dodatkowo, modernizacja budynków zwiększa ich wartość, co może być korzystne w dłuższej perspektywie. Promowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań z zakresu OZE może również stanowić wzór dla innych regionów.


Jak Przygotować Wniosek?

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wymaga staranności i uwzględnienia kilku kluczowych kroków. Przede wszystkim, należy przeprowadzić audyt energetyczny, który jest podstawowym dokumentem określającym zakres i potrzeby modernizacji. Następnie, konieczne jest sporządzenie szczegółowego planu inwestycji, zawierającego harmonogram, kosztorys oraz techniczne rozwiązania, które będą stosowane. Ważne jest także zapewnienie dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wnioskodawcy, takich jak statut organizacji czy odpowiednie zaświadczenia. Kolejnym krokiem jest przygotowanie i złożenie wniosku w systemie WOD2021 zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie naboru.


Wymagane Dokumenty

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kilka kluczowych dokumentów. Przede wszystkim, konieczny jest audyt energetyczny, który powinien szczegółowo określać zakres planowanej modernizacji oraz przewidywane efekty energetyczne. Wymagane jest również przygotowanie szczegółowego opisu projektu, w którym zawarte będą wszystkie niezbędne informacje dotyczące planowanych działań, harmonogramu oraz kosztów. Dodatkowo, konieczny jest kosztorys inwestycji, który dokładnie określi wszystkie planowane wydatki. Harmonogram realizacji projektu jest kolejnym ważnym dokumentem, który powinien precyzyjnie określać poszczególne etapy realizacji inwestycji. Należy również dostarczyć dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy, takie jak statut organizacji czy odpowiednie zaświadczenia. Ważnym elementem jest także złożenie oświadczeń o braku pomocy publicznej lub de minimis.

Na Warmii i Mazurach realizowano już wiele projektów z zakresu modernizacji energetycznej, które odniosły sukces i mogą stanowić inspirację dla kolejnych inwestycji. Przykładem może być termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Olsztynie, która pozwoliła na redukcję zużycia energii o 40%. Modernizacja systemu grzewczego w szpitalu w Elblągu, dzięki której zmniejszono emisję CO2 o 50%, jest kolejnym udanym przykładem. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w urzędzie miejskim w Giżycku zaowocowała oszczędnościami energetycznymi rzędu 30%. Te projekty pokazują, jak duże korzyści może przynieść inwestowanie w efektywność energetyczną budynków publicznych.

Nie zwlekaj i złóż wniosek o dofinansowanie już dziś! Poprawa efektywności energetycznej Twojego budynku to nie tylko korzyści finansowe, ale także ogromny krok w kierunku ochrony środowiska. Dzięki unijnemu wsparciu możesz zrealizować kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które znacząco zmniejszą zużycie energii i emisję CO2. Skorzystaj z dostępnych funduszy i dołącz do grona beneficjentów, którzy już cieszą się z modernizacji swoich obiektów. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdziesz na stronie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Złóż wniosek w systemie WOD2021 między 24 czerwca a 15 lipca 2024 r. i przyczyń się do poprawy efektywności energetycznej na Warmii i Mazurach. Dzięki dofinansowaniu możesz zrealizować swoje plany modernizacyjne i cieszyć się korzyściami, jakie przyniesie termomodernizacja. Nie przegap tej szansy i działaj już teraz!

Dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej na Warmii i Mazurach to wyjątkowa okazja dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych oraz instytucji nauki i kultury, by zmodernizować swoje budynki i poprawić ich standardy energetyczne. Dzięki unijnemu wsparciu możliwe jest przeprowadzenie kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które przyniosą oszczędności energetyczne, poprawią komfort użytkowania budynków oraz przyczynią się do ochrony środowiska. Skorzystaj z dostępnych funduszy i dołącz do grona beneficjentów, którzy już zrealizowali swoje plany modernizacyjne.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page