top of page
 • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Dofinansowanie dla rolników na małe instalacje fotowoltaiczne do 1,5 mln zł.

Zdjęcie przedstawia spokojny wiejski krajobraz z małą instalacją fotowoltaiczną zlokalizowaną na otwartym polu. Na pierwszym planie widoczne są rzędy paneli fotowoltaicznych umieszczonych bezpośrednio na ziemi, które skutecznie przetwarzają światło słoneczne na energię elektryczną. W tle rozpościerają się zielone pola uprawne pod jasnym, słonecznym niebem, co podkreśla idealne warunki dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Całość kompozycji obrazuje możliwości wykorzystania małych instalacji fotowoltaicznych w rolnictwie, zapewniając czystą i zrównoważoną energię.


Program finansowego wsparcia, uruchomiony w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, otwiera przed rolnikami i właścicielami gospodarstw nowe możliwości inwestowania w zrównoważony rozwój oraz odnawialne źródła energii. Dzięki temu inicjatywa, zainteresowani mogą ubiegać się o refundację do 65% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w takie projekty jak budowa nowych biogazowni rolniczych, zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej zabudowań gospodarczych. Ten rządowy program jest odpowiedzią na rosnącą świadomość ekologiczną oraz potrzebę adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych, oferując jednocześnie solidne wsparcie finansowe. Zainteresowani mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia do 23 lutego 2024 roku, co stanowi wyjątkową okazję do zainwestowania w przyszłość swoich gospodarstw oraz przyczynienia się do ochrony środowiska na skalę lokalną i globalną.


Program jest podzielony na trzy obszary inwestycyjne:

 • obszar A wspiera budowę nowych biogazowni rolniczych

 • obszar B wspiera zakup małych systemów fotowoltaicznych oraz urządzeń służących do produkcji ciepła z wykorzystaniem energii słonecznej, wraz z wszelkimi dodatkowymi akcesoriami niezbędnymi do ich działania

 • obszar C wspiera inwestycje służące modernizacji efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg.


Obszar B - mikroinstalacje fotowoltaiczne

W ramach obszaru B, program skupia się na wspieraniu inwestycji dotyczących mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego. Jest to szansa dla rolników na modernizację gospodarstw i zwiększenie ich samowystarczalności energetycznej, a także przyczynienie się do redukcji emisji CO2.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O możliwość otrzymania wsparcia finansowego mogą starać się rolnicy, niezależnie od tego, czy działają jako osoby fizyczne, osoby prawne, czy też jako jednostki organizacyjne, które formalnie nie posiadają statusu osoby prawnej. Wnioski mogą być również składane przez wspólników spółek cywilnych, które zajmują się działalnością rolniczą. Warunkiem koniecznym do spełnienia przez wszystkich zainteresowanych jest zgodność z wymogami określonymi w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy, który został wydany w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wspomniany regulamin dotyczy konkretnie interwencji I.10.2, która wspiera inwestycje w gospodarstwach rolnych skupione na rozwijaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz na poprawie efektywności energetycznej, a w szczególności na projektach związanych z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, wykorzystującymi energię słoneczną do wytwarzania energii. Oznacza to, że pomoc finansowa jest dostępna dla szerokiego spektrum podmiotów rolniczych, które są zainteresowane wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań energetycznych w swoich gospodarstwach, pod warunkiem że ich plany inwestycyjne będą zgodne z celami i kryteriami określonymi w dokumencie regulacyjnym.


Na co może zostać przyznana pomoc?

Program finansowego wsparcia umożliwia rolnikom inwestowanie w nowoczesne technologie związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), które są kluczowe dla zwiększenia efektywności energetycznej oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Oto dokładniejsze informacje na temat rodzajów inwestycji, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia:

 • mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej - Oznacza to możliwość dofinansowania zakupu systemów solarnych przekształcających energię słoneczną w elektryczność oraz urządzeń umożliwiających przechowywanie tej energii na potrzeby gospodarstwa.

 • instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,  co umożliwia wykorzystanie energii słonecznej nie tylko do celów elektrycznych, ale i ogrzewania.

 • magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami do produkcji energii słonecznej,

 • pomp ciepła i systemów zarządzania przepływami energii, jeśli są sprzężone z wyżej wymienionymi urządzeniami, co przyczynia się do jeszcze większej efektywności energetycznej.Warunki kwalifikowalności operacji

Aby operacja kwalifikowała się do wsparcia, musi spełniać szereg warunków, takich jak:

 • Nie rozpoczęcie projektu przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,

 • Realizacja projektu bez podziału na etapy i w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od zawarcia umowy,

 • Planowane koszty kwalifikowalne operacji powyżej 20 000 zł,

 • Wykorzystanie energii z OZE wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa,

 • Dostosowanie całkowitej mocy urządzeń do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie,

 • Lokalizacja projektu na gruntach rolnych zabudowanych lub gruntach graniczących z tymi gruntami,

 • Koszty ogólne nie mogą stanowić więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych.

Dzięki tym wymogom, program zapewnia wsparcie dla tych rolników, którzy planują przemyślane i efektywne inwestycje w OZE, przyczyniając się do zwiększenia niezależności energetycznej oraz ochrony środowiska.


Kwota pomocy i formy wsparcia

 • Maksymalna wysokość pomocy: Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie finansowe do maksymalnie 200 tys. zł w ramach obszaru B. Pomoc finansowa przyznawana jest w formie refundacji do 65% kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

 • Możliwość otrzymania zaliczki: Beneficjenci mają opcję zawnioskowania o wypłatę zaliczki, która może wynosić do 50% kwoty przyznanej pomocy, co umożliwia rozpoczęcie i realizację projektu bez konieczności pokrywania wszystkich kosztów wyłącznie z własnych środków.

Łączne limity pomocy

W zależności od zakresu inwestycji i obszaru wsparcia, łączne limity pomocy dla jednego beneficjenta w całym okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej wynoszą:

 • 1,5 mln zł dla obszarów A i B,

 • 1,7 mln zł dla obszarów A i C,

 • 400 tys. zł dla obszarów B i C,

 • 1,7 mln zł dla kombinacji obszarów A, B i C.


Kryteria wyboru projektów

Decyzja o przyznaniu pomocy opiera się na systemie punktowym, uwzględniającym różnorodne aspekty działalności rolniczej i związanych z nią praktyk:

 • Prowadzenie produkcji ekologicznej, produkcja zwierzęca, realizacja operacji na obszarach chronionych, status młodego rolnika – to przykłady czynników, które mogą zwiększyć szansę na otrzymanie wsparcia.

 • Sprawność technologii OZE – wyższa sprawność instalacji PV czy kolektorów słonecznych również przekłada się na większą liczbę punktów w procesie oceny wniosków.

 • Nieprzyznanie pomocy na zakup PV w przeszłości – beneficjenci, którzy nie otrzymali wsparcia na podobne projekty w ramach wcześniejszych programów, mogą być premiowani dodatkowymi punktami.

Warunki przyznania pomocy w ramach interwencji I.10.2 i punktację kryteriów można znaleźć na stronie Urzędu centralnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek o wsparcie finansowe w ramach programu dla rolników zainteresowanych inwestycjami w odnawialne źródła energii, konieczne jest wykorzystanie Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), dostępnej pod adresem https://epue.arimr.gov.pl. Poniżej szczegółowo opisujemy proces składania wniosku, aby ułatwić aplikującym nawigację i zwiększyć ich szanse na uzyskanie dofinansowania.


Krok po kroku: Jak złożyć wniosek elektronicznie

 • Zarejestruj się na platformie PUE ARiMR: Jeśli nie masz jeszcze konta, pierwszym krokiem jest rejestracja. Instrukcja rejestracji jest dostępna na stronie platformy i pomoże Ci przejść przez proces tworzenia konta krok po kroku.

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku: Na stronie ARiMR znajdziesz szczegółową instrukcję, jak poprawnie wypełnić wniosek. Dokument ten zawiera ważne wskazówki dotyczące wymaganych informacji i dokumentów, co jest kluczowe dla prawidłowego i kompletnego złożenia wniosku.

 • Przygotuj wymagane dokumenty: Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku upewnij się, że masz przygotowane wszystkie wymagane dokumenty. Lista niezbędnych załączników jest określona w formularzu wniosku oraz w instrukcji wypełniania.

 • Wypełnij wniosek online: Korzystając z konta na platformie PUE, wypełnij wniosek, dokładnie wpisując wszystkie wymagane dane i dołączając potrzebne dokumenty. Dokładność i kompletność podanych informacji mają znaczący wpływ na proces oceny wniosku.

 • Złóż wniosek i oczekuj na potwierdzenie: Po wypełnieniu wniosku zatwierdź i wyślij go elektronicznie. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym system ARiMR wygeneruje potwierdzenie jego złożenia.


Ważne uwagi

 • Wniosek tylko drogą elektroniczną: Wnioski przyjmowane są wyłącznie przez platformę PUE ARiMR. Papierowe wersje wniosków nie będą rozpatrywane.

 • Korespondencja elektroniczna: Wszelka komunikacja między wnioskodawcą a ARiMR odbywa się za pośrednictwem platformy PUE. Jest to szybki i wygodny sposób na śledzenie statusu swojego wniosku oraz otrzymywanie wszelkich powiadomień i decyzji.

 • Weksle w formie papierowej: Jedynym wyjątkiem od zasady elektronicznej komunikacji jest konieczność złożenia weksla w formie papierowej. Dokument ten należy dostarczyć osobiście lub pocztą do odpowiedniego oddziału regionalnego ARiMR.

Postępując zgodnie z powyższymi krokami i uwagami, zwiększasz swoje szanse na skuteczne złożenie wniosku i uzyskanie wsparcia finansowego na realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii w swoim gospodarstwie rolnym.


Na co zwrócić uwagę?

Biurko pokryte stosami dokumentów, formularzami wniosków i planami instalacji fotowoltaicznych. Na pierwszym planie otwarty laptop z ekranem pokazującym stronę internetową poświęconą dofinansowaniom na odnawialne źródła energii. Obok laptopa leżą długopis, notatnik z zapisanymi ważnymi punktami oraz kalkulator, symbolizujące proces planowania i składania wniosków. W tle delikatnie rozmyta zielona przestrzeń, nawiązująca do rolniczego pochodzenia projektu. Zdjęcie podkreśla znaczenie dokładności i szczegółowej analizy przy aplikowaniu o dofinansowanie na fotowoltaikę dla rolników.

Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wsparcie finansowe na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) wymaga szczególnej uwagi i dokładności. Oto rozszerzone wytyczne, które powinny pomóc wnioskodawcom w skutecznym aplikowaniu o dofinansowanie:


Ogólne zasady sporządzania dokumentacji:

 • Jednorazowe wezwanie do uzupełnienia: Warto pamiętać, że w procesie oceny wniosku ARiMR wystosuje tylko jedno wezwanie do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych. Aby uniknąć opóźnień lub odrzucenia wniosku, zaleca się dokładne sprawdzenie kompletu dokumentów przed ich złożeniem.

 • Kompletność załączników: Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, w tym szczegółowy projekt PV, który musi zawierać wszystkie elementy wskazane w załączniku nr 6 do regulaminu. Dostarczenie kompletnego zestawu dokumentów jest kluczowe dla oceny projektu.


Specyficzne wymogi dotyczące projektów PV:

 • Adekwatność mocy urządzeń: Dobór mocy urządzeń fotowoltaicznych musi być dokładnie dopasowany do faktycznego zużycia energii w gospodarstwie. Moc instalacji nie może przekroczyć 50 kW, a w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład gospodarstwa limit wynosi 10 kW (nie więcej niż 20% całkowitej mocy instalacji OZE w gospodarstwie).

 • Analiza zużycia energii: Należy dokładnie określić faktyczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie, bazując na danych z ostatnich 12 miesięcy. Informacje te są fundamentem do odpowiedniego zaplanowania mocy instalacji PV.

 • Uwzględnienie istniejących instalacji: W przypadku posiadania już działających instalacji OZE, projekt PV musi uwzględniać przez nie wyprodukowaną energię. Jest to istotne dla zachowania zgodności z wymogami dotyczącymi maksymalnej mocy.


Wymogi formalne i techniczne:

 • Plan zabudowy gospodarstwa: Projekt musi zawierać plan zabudowy sporządzony na oficjalnych dokumentach geodezyjnych, na którym zaznaczone zostaną lokalizacje planowanych do instalacji urządzeń fotowoltaicznych, magazynów energii oraz innych urządzeń OZE.

 • Kwalifikacje sporządzającego projekt: Projekt PV powinien być opracowany przez osoby lub firmy wykwalifikowane do tego typu prac, wskazane w załączniku nr 6 do regulaminu. W przypadku instalacji o mocy większej niż 6,5 kW, wymagane jest także uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 • Autouzupełnienie wniosku: Wnioskodawca ma możliwość dokonania autouzupełnienia wniosku w zakresie załączników w ciągu 14 dni od zakończenia naboru. Ta opcja pozwala na ewentualne doprecyzowanie lub uzupełnienie dokumentacji.

Powyższe wskazówki mają na celu ułatwienie procesu aplikacyjnego i zwiększenie szans na uzyskanie wsparcia finansowego na realizację projektów związanych z OZE. Staranne przygotowanie i doprecyzowanie dokumentacji jest kluczowe dla pozytywnej oceny wniosku.


Podsumowanie

Inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne to nie tylko krok w stronę zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej, ale również szansa na uzyskanie znaczącego wsparcia finansowego od państwa. Program finansowego wsparcia dla rolników w latach 2023-2027 to doskonała okazja do modernizacji gospodarstw i przyczynienia się do ochrony środowiska. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej wyjątkowej oferty.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page