top of page
 • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Ruszyło Dofinansowanie na turbiny wiatrowe „Moja Elektrownia Wiatrowa” - wszystko, co musisz wiedzieć o Programie

Zaktualizowano: 19 cze

mała turbina wiatrowa od Falcon umieszczony na maszcie z boku na domie, w tle widać las i błękitne niebo

W dniu 17 czerwca 2024 r. ruszył pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Program finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oferuje dofinansowanie do mikroinstalacji wiatrowych z magazynem energii dla prosumentów indywidualnych.Szczegółowy Opis Programu „Moja Elektrownia wiatrowa”

Cele Programu

„Moja Elektrownia Wiatrowa” ma na celu:

 • Rozwój krajowego rynku energii odnawialnej (OZE),

 • Wspieranie energetyki rozproszonej,

 • Zwiększenie autokonsumpcji energii przez prosumentów.


Wartość Dofinansowania

Program oferuje dofinansowanie na:


Łączna możliwość uzyskania wsparcia finansowego to do 47 tys. zł na jedną mikroinstalację. Montaż magazynu energii nie jest obowiązkowy, a wnioskowanie o sam magazyn energii bez wiatraka nie jest możliwe.


Kryteria Dofinansowania

 • Procent dofinansowania: Program pokrywa do 50% kwalifikowanych kosztów instalacji.

 • Moc mikroinstalacji: Maksymalna moc elektryczna mikroinstalacji wiatrowej może wynosić od 1 do 20 kW. Dodatkowo, dofinansowanie obejmuje zakup i montaż towarzyszących magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh.

 • Limit dofinansowania na moc: Dofinansowanie nie przekracza 5 tys. zł za 1 kW mocy zainstalowanej.

 • Dofinansowanie na magazyn energii: Maksymalnie 6 tys. zł za 1 kWh pojemności magazynu, z minimalną pojemnością 2 kWh.

 • Dopasowanie mocy do zapotrzebowania: Moc mikroinstalacji wiatrowej powinna być dopasowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną użytkownika. Instalacja powinna być zaprojektowana tak, aby ilość energii produkowanej i oddanej do sieci energetycznej w ciągu roku nie przekraczała 120% całkowitej ilości energii pobieranej z sieci przez użytkownika w tym samym okresie.


Warunki Techniczne

 • Wysokość konstrukcji: Mała turbina wiatrowa nie może przekroczyć 30 m wysokości, aby nie była zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

 • Zgodność z przepisami: Montaż mikroinstalacji musi być zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi.

 • Instalacje off-grid: Instalacje niepodłączone do sieci energetycznej również są kwalifikowane.

 • Czas użytkowania: Mikroinstalacje muszą być użytkowane minimum 1000 h/rok.

 • System taryfowy: Osoby korzystające z programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” pozostaną w dotychczasowym systemie taryfowym. Prosument energii odnawialnej, który posiada mikroinstalację PV (lub innego rodzaju źródła) przyłączoną do sieci OSD i rozliczający się w systemie net-metering, może dokonać rozbudowy tej mikroinstalacji w tym punkcie poboru energii (również w zakresie rozbudowy o inny rodzaj źródła) i pozostanie na dotychczasowym systemie rozliczeń. Warunkiem jest, aby łączna moc mikroinstalacji nie przekraczała mocy przyłączeniowej, spełniała warunki prawne dla mikroinstalacji (tj. maksymalna moc 50kW) i prosument dokonał aktualizacji zgłoszenia do OSD.


Nabór Wniosków

 • Pierwszy nabór wniosków trwa od 17 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania środków,

 • W pierwszym naborze dostępna jest pula 50 mln zł,

 • Całkowity budżet programu to 400 mln zł na lata 2024-2029.


Beneficjenci – Kto Może Ubiegać Się o Dofinansowanie?

 • Dofinansowanie jest dostępne dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

 • Nie udziela się dofinansowania na inwestycje dotyczące produkcji energii elektrycznej dla potrzeb budynków wykorzystywanych sezonowo, budynków rekreacji indywidualnej, budynków letniskowych lub budynków gospodarczych.

 • Dofinansowanie jest udzielane na mikroinstalację wiatrową jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej/aneksu do umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.


Moja elektrownia wiatrowa — jakie dokumenty są potrzebne?

 1. Protokół odbioru końcowego — dokumentacja potwierdzająca, że instalacja została prawidłowo wykonana i jest gotowa do użytku.

 2. Oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu zgód — wymagane w przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego; oświadczenie musi potwierdzać, że wszyscy współwłaściciele wyrazili zgodę na realizację projektu.

 3. Oświadczenie dotyczące nabywcy faktury — jeśli osoba odpowiedzialna za finansowanie instalacji różni się od wnioskodawcy.

 4. Karta katalogowa generatora — zawierająca specyfikację techniczną zainstalowanego generatora.

 5. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej — jeśli dotyczy; potwierdzenie, że instalacja spełnia wszystkie wymagania techniczne i została odpowiednio zgłoszona operatorowi sieci.

 6. Faktura dokumentująca zakup i montaż — musi obejmować szczegółowe informacje o zakupionej mikroinstalacji wiatrowej oraz wszelkim niezbędnym osprzęcie, a także magazynie energii (jeśli dotyczy).

 7. Potwierdzenie dokonania płatności — dowód uregulowania płatności za instalację.

 8. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie — jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika.

Te dokumenty są niezbędne do weryfikacji i rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapewnienie kompletności i poprawności załączonych dokumentów znacząco przyspieszy proces rozpatrywania wniosku. Więcej szczegółów i aktualizacji można znaleźć bezpośrednio na stronie programu Moja Elektrownia Wiatrowa.


Jak Skorzystać z Programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”?

 1. Odwiedź Oficjalną Stronę: Wszystkie niezbędne informacje oraz formularze wniosków znajdziesz na oficjalnej stronie programu.

 2. Sprawdź Lokalizację: Lokalne warunki wietrzności są kluczowe. Sprawdź, czy Twoja lokalizacja jest odpowiednia dla instalacji mikroinstalacji wiatrowej.

 3. Zaplanuj Instalację: Rozważ topografię terenu, wysokość i zwartość zabudowy dookoła oraz okoliczne zadrzewienia.

 4. Złóż Wniosek: Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i złóż wniosek w odpowiednim okresie naboru.


Przepisy Dotyczące Mikroinstalacji Wiatrowych w Polsce

W ramach programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” ważne jest, aby wnioskodawcy byli świadomi obowiązujących przepisów prawnych związanych z instalacją przydomowych mikroinstalacji wiatrowych. Oto podstawowe informacje, które pomogą zrozumieć wymagania prawne:

 1. Wysokość Konstrukcji: Przydomowe mikroinstalacje wiatrowe mogą być instalowane do wysokości 30 metrów. Jest to maksymalna dozwolona wysokość, która nie wymaga specjalnych procedur oceny oddziaływania na środowisko.

 2. Konstrukcje do 3 Metrów: Mikroinstalacje wiatrowe, których wysokość nie przekracza 3 metrów ponad kalenicę domu, mogą być instalowane bez konieczności zgłaszania. To ułatwia proces instalacji mniejszych systemów.

 3. Pozwolenie na Budowę: Pozwolenie na budowę jest wymagane zawsze, gdy konstrukcja wpływa na zmianę parametrów użytkowych lub technicznych budynku. Wnioskodawcy muszą więc upewnić się, czy ich planowana instalacja wprowadza takie zmiany i czy konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń.

 4. Zgodność z Prawem: Instalacja mikroinstalacji wiatrowej musi być zgodna z obowiązującym prawem, w tym aktami prawa miejscowego. Obejmuje to zarówno przepisy budowlane, jak i lokalne plany zagospodarowania przestrzennego.


Podsumowanie

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” to nie tylko szansa na uzyskanie wsparcia finansowego, ale też możliwość przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia zależności energetycznej od tradycyjnych źródeł. To inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno indywidualnym gospodarstwom domowym, jak i całemu społeczeństwu. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi informacjami i skorzystania z tej wyjątkowej możliwości.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page