top of page
 • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027: Korzyści i Szczegóły Programu Finansowania

Zdjęcie przedstawia panel dyskusyjny na temat roli funduszy unijnych w rozwoju regionu Dolnego Śląska, odbywający się w ramach konferencji dotyczącej Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Na scenie znajduje się sześć osób, w tym moderator oraz pięciu panelistów, którzy siedzą na białych fotelach. W tle widoczny jest duży ekran z napisem "Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska" oraz temat spotkania. Po lewej stronie sceny stoją flagi Polski, Unii Europejskiej oraz Dolnego Śląska. Przed sceną siedzi publiczność słuchająca dyskusji.
Źródło: https://sudeckiefakty.pl/fundusze-europejskie-dla-dolnego-slaska-do-roku-2027-program-ruszyl/
 1. Podstawowe Informacje o Programie

 2. Cele Wspólnej Polityki UE

 3. Bardziej Inteligentna Europa

 4. Bardziej Przyjazna dla Środowiska Niskoemisyjna Europa

 5. Lepiej Połączona Europa

 6. Europa o Silniejszym Wymiarze Społecznym

 7. Europa Bliżej Obywateli

 8. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

 9. Fundusze Europejskie na rzecz Przedsiębiorczego Dolnego Śląska

 10. Fundusze Europejskie na rzecz Środowiska na Dolnym Śląsku

 11. Fundusze Europejskie na rzecz Mobilności Miejskiej Dolnego Śląska

 12. Fundusze Europejskie na rzecz Mobilności Dolnego Śląska

 13. Fundusze Europejskie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego na Dolnym Śląsku

 14. Fundusze Europejskie Bliżej Mieszkańców Dolnego Śląska

 15. Fundusze Europejskie na rzecz Rynku Pracy i Włączenia Społecznego na Dolnym Śląsku

 16. Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku

 17. Fundusze Europejskie na rzecz Transformacji Obszarów Górniczych na Dolnym Śląsku

 18. Pomoc Techniczna EFRR

 19. Pomoc Techniczna EFS+

 20. Pomoc Techniczna FST

 21. Nowości z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji


W ramach programów finansowania na lata 2021-2027, Dolny Śląsk otrzymał znaczące wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich. Polska jako kraj uzyskała około 76 miliardów euro, z czego ponad 1,734 miliarda euro przeznaczono na Dolny Śląsk. Dodatkowo, z nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) Dolny Śląsk uzyskał 581 milionów euro. Te środki mają wspierać rozwój regionu poprzez realizację różnorodnych projektów zgodnych z pięcioma celami wspólnej polityki Unii Europejskiej.


Podstawowe Informacje o Programie

Program regionalny dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 jest finansowany z trzech głównych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Środki te są przeznaczone na realizację różnych priorytetów, które mają na celu wsparcie przedsiębiorczości, ochrony środowiska, mobilności miejskiej, zrównoważonego rozwoju społecznego, rynku pracy, edukacji oraz transformacji obszarów górniczych.

Dzięki wsparciu z tych funduszy, Dolny Śląsk ma możliwość realizacji projektów o znaczeniu regionalnym, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju regionu. Szczególny nacisk kładzie się na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), które mają kluczowe znaczenie w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi i dążenia do neutralności klimatycznej.


Cele Wspólnej Polityki UE

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska muszą być wykorzystywane zgodnie z pięcioma głównymi celami wspólnej polityki Unii Europejskiej. Oto one:


Bardziej Inteligentna Europa

Cel ten koncentruje się na innowacjach, badaniach i rozwoju technologii. Inwestycje mają na celu wspieranie przedsiębiorstw w tworzeniu nowych produktów i usług, które mogą konkurować na rynkach międzynarodowych. Przykładowe projekty obejmują wsparcie dla startupów technologicznych oraz rozwój centrów badawczo-rozwojowych. W kontekście OZE, oznacza to rozwój technologii związanych z energią odnawialną, takich jak panele fotowoltaiczne, magazynowanie energii czy technologie wiatrowe, co zwiększa efektywność energetyczną i zmniejsza zależność od paliw kopalnych.


Bardziej Przyjazna dla Środowiska Niskoemisyjna Europa

Działania w ramach tego celu mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej i promowanie odnawialnych źródeł energii. Inwestycje obejmują modernizację infrastruktury energetycznej, wsparcie dla projektów fotowoltaicznych oraz rozwój sieci transportu publicznego o niskiej emisji. Projekty związane z OZE, takie jak budowa farm fotowoltaicznych, rozwój instalacji wiatrowych czy modernizacja systemów ciepłowniczych, są kluczowe dla osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej.


Lepiej Połączona Europa

Ten cel skupia się na poprawie infrastruktury transportowej i cyfrowej. Projekty obejmują modernizację dróg, kolei oraz rozwój szybkiego internetu na obszarach wiejskich. Celem jest zwiększenie mobilności i dostępności usług dla mieszkańców Dolnego Śląska. W kontekście OZE, lepsza infrastruktura transportowa i cyfrowa może wspierać rozwój inteligentnych sieci energetycznych (smart grids), które umożliwiają efektywniejsze zarządzanie energią pochodzącą z odnawialnych źródeł.


Europa o Silniejszym Wymiarze Społecznym

Cel ten ma na celu poprawę jakości życia obywateli poprzez inwestycje w edukację, zdrowie, opiekę społeczną oraz kulturę. Projekty obejmują budowę i modernizację szkół, szpitali oraz centrów kultury, a także programy szkoleniowe i integracyjne dla różnych grup społecznych. Inwestycje w OZE mogą przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze zielonej gospodarki, poprawiając jednocześnie warunki życia poprzez czystsze powietrze i mniejsze zanieczyszczenie środowiska.


Europa Bliżej Obywateli

Działania w ramach tego celu mają na celu zbliżenie decyzji do obywateli poprzez wsparcie lokalnych inicjatyw i projektów. Inwestycje obejmują wsparcie dla lokalnych społeczności w realizacji projektów, które bezpośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców, takich jak projekty infrastrukturalne, społeczne i kulturalne. Lokalne projekty OZE, takie jak instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, mogą znacząco poprawić samowystarczalność energetyczną i zmniejszyć koszty utrzymania dla lokalnych społeczności.


Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

Zdjęcie to kolaż przedstawiający różnorodne aspekty rozwoju Dolnego Śląska wspierane przez Fundusze Europejskie. Widzimy na nim zielone tereny leśne, miejskie widoki zarówno za dnia, jak i nocą, nowoczesne budynki oraz historyczne zabytki. W centralnej części kolażu znajdują się ikony symbolizujące opiekę zdrowotną, integrację społeczną i badania naukowe. Ponadto, zdjęcia przedstawiają codzienne życie mieszkańców: dzieci w szkole, osoby korzystające z rehabilitacji, naukowców pracujących w laboratoriach oraz nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne, takie jak ronda i ścieżki rowerowe. Zdjęcia te ilustrują różnorodne projekty finansowane z funduszy unijnych, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska.
Źródło zdjęcia: https://www.funduszeuedolnoslaskie.pl/

Fundusze Europejskie na rzecz Przedsiębiorczego Dolnego Śląska

Priorytet ten koncentruje się na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Obejmuje wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), promocję innowacji oraz rozwój nowych technologii. Przykładowe projekty to granty na rozwój działalności gospodarczej, szkolenia dla przedsiębiorców oraz wsparcie dla inkubatorów przedsiębiorczości. W kontekście OZE, oznacza to również wsparcie dla firm zajmujących się produkcją i instalacją paneli fotowoltaicznych oraz innych technologii związanych z energią odnawialną.


Fundusze Europejskie na rzecz Środowiska na Dolnym Śląsku

Ten priorytet skupia się na ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Projekty obejmują inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację infrastruktury wodno-ściekowej oraz działania na rzecz bioróżnorodności. Celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój regionu. Projekty związane z OZE, takie jak budowa farm wiatrowych i słonecznych, modernizacja sieci energetycznych oraz rozwój technologii magazynowania energii, mają kluczowe znaczenie dla redukcji emisji CO2 i poprawy jakości powietrza.


Fundusze Europejskie na rzecz Mobilności Miejskiej Dolnego Śląska

Priorytet ten ma na celu poprawę mobilności w miastach Dolnego Śląska poprzez rozwój transportu publicznego, budowę ścieżek rowerowych oraz modernizację infrastruktury drogowej. Projekty obejmują zakup ekologicznych autobusów, budowę parkingów typu „park and ride” oraz rozwój systemów zarządzania ruchem. W kontekście OZE, inwestycje te przyczyniają się do zmniejszenia emisji z transportu, co jest kluczowe dla poprawy jakości powietrza i osiągnięcia celów klimatycznych.


Fundusze Europejskie na rzecz Mobilności Dolnego Śląska

Działania w ramach tego priorytetu obejmują rozwój infrastruktury transportowej poza miastami. Projekty skupiają się na modernizacji dróg, linii kolejowych oraz rozwijaniu sieci transportowej, która poprawi dostępność i mobilność mieszkańców regionu. Inwestycje w OZE w kontekście mobilności mogą obejmować rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz promowanie transportu publicznego opartego na energii odnawialnej.


Fundusze Europejskie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego na Dolnym Śląsku

Priorytet ten koncentruje się na wspieraniu rozwoju społecznego w regionie. Projekty obejmują inwestycje w edukację, zdrowie, opiekę społeczną oraz integrację społeczną. Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych i zawodowych. Inwestycje w OZE mogą przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze zielonej gospodarki, co zwiększa szanse na zatrudnienie i poprawia warunki życia społeczności lokalnych.


Fundusze Europejskie Bliżej Mieszkańców Dolnego Śląska

Ten priorytet wspiera lokalne inicjatywy i projekty, które mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców. Projekty obejmują modernizację infrastruktury lokalnej, rozwój społeczności lokalnych oraz wspieranie działań kulturalnych i sportowych. Celem jest poprawa jakości życia na poziomie lokalnym. Lokalne projekty OZE, takie jak instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, mogą znacząco poprawić samowystarczalność energetyczną i zmniejszyć koszty utrzymania dla lokalnych społeczności.


Fundusze Europejskie na rzecz Rynku Pracy i Włączenia Społecznego na Dolnym Śląsku

Działania w ramach tego priorytetu obejmują wsparcie dla osób poszukujących pracy, programy szkoleniowe oraz działania na rzecz integracji społecznej. Projekty mają na celu zwiększenie zatrudnienia, rozwój kompetencji zawodowych oraz wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Inwestycje w OZE mogą przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy w sektorze zielonej gospodarki, co zwiększa szanse na zatrudnienie i poprawia warunki życia społeczności lokalnych.


Fundusze Europejskie dla Edukacji na Dolnym Śląsku

Priorytet ten skupia się na rozwoju edukacji w regionie. Projekty obejmują modernizację placówek edukacyjnych, wsparcie dla nauczycieli oraz rozwój programów edukacyjnych. Celem jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców. W kontekście OZE, edukacja ekologiczna i szkolenia zawodowe w zakresie odnawialnych źródeł energii mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej oraz przygotowania wykwalifikowanych kadr dla sektora OZE.


Fundusze Europejskie na rzecz Transformacji Obszarów Górniczych na Dolnym Śląsku

Nowością w programie na lata 2021-2027 są dodatkowe środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) dedykowane subregionowi wałbrzyskiemu. Cele i wyzwania tego funduszu są bezpośrednio związane z procesem transformacji gospodarczej, społecznej i przestrzenno-środowiskowej, a docelowo z ograniczaniem emisji i osiągnięciem neutralności klimatycznej. Projekty obejmują m.in. modernizację infrastruktury przemysłowej, rozwój zielonych technologii oraz wsparcie dla pracowników sektora górniczego. Inwestycje w OZE w ramach tego priorytetu mają na celu przekształcenie obszarów górniczych w nowoczesne, ekologiczne centra przemysłowe i energetyczne, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju regionu.


Pomoc Techniczna EFRR

Pomoc techniczna z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) obejmuje wsparcie administracyjne i operacyjne dla realizacji programów finansowanych z tego funduszu. Celem jest zapewnienie efektywnej realizacji projektów oraz właściwe zarządzanie środkami unijnymi. W kontekście OZE, pomoc techniczna może obejmować doradztwo w zakresie zarządzania projektami OZE, wsparcie techniczne dla instalacji oraz szkolenia dla osób zaangażowanych w realizację projektów.


Pomoc Techniczna EFS+

Pomoc techniczna z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) obejmuje wsparcie administracyjne i operacyjne dla programów związanych z rynkiem pracy, edukacją i włączeniem społecznym. Celem jest efektywne zarządzanie i realizacja projektów finansowanych z tego funduszu. W kontekście OZE, pomoc techniczna może obejmować szkolenia zawodowe w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektami związanymi z zieloną gospodarką.


Pomoc Techniczna FST

Pomoc techniczna z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) obejmuje wsparcie administracyjne i operacyjne dla projektów związanych z transformacją obszarów górniczych. Celem jest zapewnienie skutecznej realizacji projektów oraz właściwe zarządzanie środkami unijnymi przeznaczonymi na ten cel. W kontekście OZE, pomoc techniczna może obejmować doradztwo techniczne dla projektów związanych z energią odnawialną, wsparcie w zakresie zarządzania projektami oraz szkolenia dla osób zaangażowanych w transformację energetyczną.


Nowości z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest nowym elementem programu finansowania na lata 2021-2027. Środki z tego funduszu są dedykowane subregionowi wałbrzyskiemu i mają na celu wspieranie transformacji gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Projekty realizowane w ramach tego funduszu obejmują m.in. modernizację infrastruktury przemysłowej, rozwój zielonych technologii oraz wsparcie dla pracowników sektora górniczego w procesie przekształceń zawodowych.

Cele FST są bezpośrednio związane z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych i osiągnięciem neutralności klimatycznej. Transformacja obszarów górniczych na Dolnym Śląsku ma na celu stworzenie nowych miejsc pracy w sektorach zielonej gospodarki oraz poprawę jakości życia mieszkańców tych obszarów. Priorytet 9 programu regionalnego, dedykowany transformacji obszarów górniczych, obejmuje projekty mające na celu zrównoważony rozwój subregionu wałbrzyskiego oraz wspieranie jego mieszkańców w procesie przekształceń.


W kontekście OZE, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oferuje wsparcie dla projektów związanych z energią odnawialną, takich jak budowa farm fotowoltaicznych i wiatrowych, rozwój technologii magazynowania energii oraz modernizacja sieci energetycznych. Projekty te mają na celu zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, poprawę efektywności energetycznej oraz przyczynienie się do osiągnięcia celów 

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 stanowią ogromną szansę na dynamiczny rozwój regionu. Dzięki różnorodnym projektom i inwestycjom, Dolny Śląsk ma możliwość stania się bardziej innowacyjnym, zrównoważonym i przyjaznym miejscem do życia i pracy. Wsparcie z funduszy unijnych obejmuje szeroki zakres działań, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny regionu.


W kontekście OZE, Fundusze Europejskie oferują wsparcie dla projektów, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju zielonych technologii. Inwestycje w energię odnawialną są kluczowe dla osiągnięcia celów klimatycznych Unii Europejskiej i poprawy jakości środowiska naturalnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach finansowania projektów z Funduszy Europejskich? Potrzebujesz wsparcia w realizacji inwestycji? Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci zrozumieć wszystkie aspekty związane z aplikowaniem o środki unijne oraz korzyściami, jakie możesz z nich czerpać.


Oferujemy kompleksowe usługi doradcze, które obejmują:

 • Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie

 • Doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich programów i funduszy

 • Wsparcie w realizacji projektów

 • Monitorowanie postępów i zgodności z wymaganiami unijnymi


Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś i wykorzystaj pełen potencjał Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska! Nasi doradcy są gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i pomóc Ci zrealizować Twoje projekty.

Dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy już teraz korzystają z możliwości, jakie oferują Fundusze Europejskie. Razem możemy zbudować lepszą przyszłość dla Dolnego Śląska!


留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page