top of page
 • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Nowe dopłaty do inwestycji OZE — nawet 1,5 mln złotych. Jak zdobyć dofinansowanie?

Zdjęcie przedstawia idylliczny wiejski krajobraz o wschodzie słońca. W centralnej części widać tradycyjny dom z gankiem i oświetlonym patio, otoczony przez obszary uprawne i szklarnie z panelemi fotowoltaicznymi. Na polach pasą się owce, a tuż za ogrodem widnieje szereg ogromnych turbin wiatrowych rozciągających się aż po horyzont. Mistyczna mgła unosi się nad polami, dodając scenie atmosfery spokoju. W tle malowniczo rozświetlone niebo przechodzi od żółtych odcieni świtu do błękitu, podkreślając piękno ekologicznej i samowystarczalnej farmy.

Rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) i poprawą efektywności energetycznej. Termin składania wniosków trwa od 25 stycznia do 23 lutego 2024 roku. Inicjatywa ta wpisuje się w ramy Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR).


W ramach interwencji pod nazwą "Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej", rolnicy mogą składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego na inwestycje w trzech obszarach. Pierwszy obszar (A) obejmuje budowę lub zakup biogazowni rolniczej o mocy do 50 kW. Drugi obszar (B) dotyczy modułów fotowoltaicznych do 50 kW wraz z magazynami energii, systemami zarządzania energią lub pompą ciepła. Trzeci obszar (C) obejmuje inwestycje poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.

Kryteria wyboru operacji są wspólne dla wszystkich obszarów i obejmują prowadzenie produkcji zwierzęcej i ekologicznej, lokalizację inwestycji na obszarach chronionych lub prowadzenie gospodarstwa przez młodego rolnika. Dodatkowo, dla poszczególnych obszarów istnieją dodatkowe kryteria, takie jak stopień wykorzystania nawozów naturalnych (obszar A), wcześniejsze przyznane wsparcie na zakup modułów fotowoltaicznych (obszar B) oraz kompleksowość operacji i eliminacja źródeł ciepła opartych na paliwach stałych (obszar C).

Warto zaznaczyć, że maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi zależy od obszaru inwestycji. Obszary A i B łącznie mogą otrzymać do 1,5 mln zł pomocy, przy czym dla obszaru B limit na inwestycje wynosi maksymalnie 200 000 zł. Obszar C może liczyć na wsparcie do 200 000 zł. Rolnik może wybrać jeden z obszarów (A, B lub C), a maksymalny limit pomocy dla jednego beneficjenta, obejmujący wszystkie trzy obszary, wynosi 1,7 mln zł i zależy od kombinacji obszarów inwestycji. 

Należy pamiętać, że maksymalna łączna zainstalowana moc urządzeń do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW. Dofinansowanie może wynieść do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji. Warunkiem otrzymania pomocy jest odbycie szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa lub zobowiązanie się do jego ukończenia przed złożeniem wniosku o płatność końcową. Wsparcie finansowe to istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, promując jednocześnie korzystanie z odnawialnych źródeł energii oraz efektywność energetyczną.


W celu uzyskania szkolenia z zakresu efektywności energetycznej gospodarstwa, rolnicy mogą skorzystać z oferty Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Link do platformy szkoleniowej Moodle zostanie udostępniony na stronie www.cdr.gov.pl, umożliwiając rolnikom dostęp do szkolenia ekranowego z efektywności energetycznej gospodarstwa. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia i zdaniu testu wiedzy, rolnik otrzyma automatycznie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formacie PDF, do pobrania bezpośrednio z platformy Moodle. To zaświadczenie jest niezbędne do przekazania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).


"Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej" na obszarze A


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji "Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej" na obszarze A, wspierającej inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej, trwa od 25 stycznia do 23 lutego 2024 roku. Warunki ubiegania się o pomoc określa Regulamin naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2.

Pomoc może zostać przyznana rolnikom prowadzącym działalność rolniczą, spełniającym określone warunki. Inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej, objęte operacją, muszą być związane z działalnością rolniczą gospodarstwa. Wsparciu będą podlegać operacje związane z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem energii i jej wykorzystaniem wyłącznie na potrzeby gospodarstwa.

Maksymalna wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi w obszarze A wynosi 1,5 mln zł, przy czym pomoc może być przyznana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych do wysokości 65%. Dodatkowo, możliwa jest zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, pod warunkiem złożenia wniosku o jej przyznanie.

Decydując o kolejności przysługiwania pomocy, uwzględnia się punkty uzyskane przez wnioskodawcę na podstawie określonych kryteriów, takich jak produkcja zwierząt gospodarskich, prowadzenie produkcji ekologicznej, lokalizacja operacji na obszarach chronionych, młody rolnik, udział nawozów naturalnych w produkcji biogazu rolniczego, itp.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) dostępnej pod adresem https://epue.arimr.gov.pl. Datą złożenia wniosku jest dzień wystawienia przez ARiMR potwierdzenia złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek nie został złożony poprzez PUE, ARiMR pozostawia go bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w tej samej formie, w jakiej został złożony wniosek. Wszystkie warunki przyznania pomocy określa Regulamin naboru wniosków oraz inne wytyczne dotyczące Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.


Cała korespondencja pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) a wnioskodawcą odbywa się przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Warto zauważyć, że weksel, jeśli konieczne jest jego złożenie, powinien być przekazany w formie papierowej do odpowiedniego oddziału regionalnego ARiMR.


Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej" na obszarze B


Nabór wniosków w ramach interwencji "Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej" na obszarze B, wspierającym inwestycje związane z mikroinstalacjami produkującymi energię z promieniowania słonecznego, będzie trwał od 25 stycznia do 23 lutego 2024 roku.

Zgodnie z regulaminem naboru, o przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy będący osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach tej spółki. Warunki ubiegania się o pomoc szczegółowo określa Regulamin interwencji I.10.2.

Warunkiem przyznania pomocy dla inwestycji jest to, że musi mieć ona związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Wsparciu będą podlegały operacje związane z zakupem mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii elektrycznej, instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego, magazynów energii, pomp ciepła i systemów zarządzania przepływami energii.

W ramach interwencji wspierane będą operacje, które nie zostały wcześniej rozpoczęte niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie będą podzielone na etapy, ich okres realizacji nie przekroczy 24 miesięcy od zawarcia umowy, a planowane koszty kwalifikowalne wyniosą ponad 20 000 zł. Ponadto, operacje muszą być związane z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystaniem jej wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa.

Maksymalna wysokość pomocy, jaką beneficjent może uzyskać w obszarze B, wynosi 200 tys. zł, przy czym pomoc może być udzielona w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych do wysokości 65%. W przypadku złożenia wniosku, beneficjent może otrzymać zaliczkę w wysokości 50% przyznanej pomocy.

Kryteria wyboru beneficjentów dofinansowań w ramach interwencji I.10.2, dotyczącej "Inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej," są ściśle określone w Regulaminie naboru wniosków na lata 2023–2027. Przyznawanie punktów zależy od spełnienia pewnych warunków przez wnioskodawcę:

 • Produkcja zwierząt gospodarskich:

 • Jeżeli wnioskodawca prowadził produkcję zwierząt gospodarskich w okresie ostatnich 12 miesięcy, przyznaje się 4 punkty, o ile liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie wynosiła co najmniej 5 na DJP.

 • Produkcja ekologiczna:

 • W przypadku prowadzenia produkcji ekologicznej w dniu składania wniosku, przysługują 2 punkty.

 • Realizacja na obszarach chronionych:

 • Realizacja operacji na obszarach chronionych przynosi 1 punkt.

 • Młody rolnik:

 • Wnioskodawca, który jest młodym rolnikiem, otrzymuje 2 punkty.

 • Brak wcześniejszej pomocy na zakup PV:

 • Przyznaje się 3 punkty, jeżeli wcześniej nie przyznano pomocy na zakup fotowoltaiki w ramach określonych działań.

 • Sprawność PV:

 • Przyznawane punkty zależą od sprawności paneli słonecznych:

 • Powyżej 21% – 3 punkty,

 • Powyżej 18% i nie więcej niż 21% – 2 punkty,

 • Nie więcej niż 18% – 1 punkt.

 • Sprawność optyczna kolektorów słonecznych:

 • Punkty przyznawane są w zależności od sprawności optycznej kolektorów słonecznych:

 • Powyżej 80% – 3 punkty,

 • Powyżej 70% i nie więcej niż 80% – 2 punkty,

 • Nie więcej niż 70% – 1 punkt.

Pomoc finansowa może być przyznana wyłącznie na operacje, które uzyskały co najmniej 6 punktów. Dokładne warunki przyznania pomocy, procedury składania wniosków, oraz wytyczne dotyczące pomocy finansowej są szczegółowo opisane w dokumentach, takich jak: Regulamin naboru wniosków, Wytyczne szczegółowe, Wytyczne podstawowe, oraz Pozostałe wytyczne horyzontalne.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE), a termin naboru wniosków na obszar B trwa od 25 stycznia do 23 lutego 2024 roku.

Warto podkreślić, że cała korespondencja między ARiMR a wnioskodawcą odbywa się przy wykorzystaniu PUE, z zastrzeżeniem sposobu złożenia weksla, który musi być złożony w formie papierowej w odpowiednim oddziale regionalnym ARiMR. Po złożeniu wniosku, ARiMR potwierdza datę złożenia, a wnioskodawca może wnioskować o zaliczkę na realizację operacji. Maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta w obszarze B wynosi 200 tys. zł, a pomoc może być udzielona w formie refundacji do 65% kosztów kwalifikowalnych.


Obszar C - inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych


Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy?


O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej  prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia warunki określone w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych (zwanym dalej Regulaminem).


Na co może zostać przyznana pomoc?


Pomoc przyznaje się jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Wsparciu będą podlegały następujące działania:

docieplenie: podłóg, ścian zewnętrznych, dachu lub stropu,

zakup: świetlików dachowych, kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy, systemów monitoringu i zarządzania energią, okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych, instalacji do odzyskiwania ciepła czy systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED.


W ramach interwencji będą wspierane operacje:

 • rozpoczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 

 • realizowane bez podziału na etapy, 

 • takie, których okres realizacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy,

 • przedsięwzięcia o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł;

 • dotyczące wyłącznie budynków gospodarstw rolnych (tj. budynki lub budowle wykorzystywane do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, takie jak budynki do przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, budynki inwentarskie dla zwierząt gospodarskich, pieczarkarnie, chłodnie, budynki do przechowywania owoców i warzyw w tym w kontrolowanej atmosferze, magazyny oczyszczania i suszenia nasion, budynki związane z rolniczym handlem detalicznym lub sprzedażą bezpośrednią lub dostawami bezpośrednimi, szklarnie, budynki zaplecza gospodarstwa rolnego w tym budynki wielofunkcyjne służące produkcji rolnej), oraz w każdym z tych budynków lub budowli zapewni redukcję wskaźnika EK o co najmniej 30% i wskaźnika EP o co najmniej 30%,

 • w których koszty ogólne stanowią nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych,


Kwota pomocy, o którą można się ubiegać


Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze C wynosi 200 tys. zł. Pomoc przyznaje się w:


formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta;

wysokości do 65%.

Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.Kryteria wyboru


O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru: 

 • jeżeli wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, obliczana w kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP, wynosi co najmniej 5 – przyznaje się 4 punkty;

 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną – przyznaje się 2 punkty;

 • jeżeli operacja będzie realizowana na obszarach chronionych – przyznaje się 1 punkt;

 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca jest młodym rolnikiem – przyznaje się 2 punkty;

 • jeżeli operacja zostanie przeprowadzona w sposób kompleksowy, czyli docieplenie budynków gospodarstw rolnych będzie połączone z montażem lub modernizacją instalacji do odzyskiwania ciepła z tych budynków lub instalacji centralnego ogrzewania lub źródłem ciepła w tym współpracującym z OZE lub kompleksową wymianą lub modernizacją oświetlenia na energooszczędne w technologii LED – przyznaje się 3 punkty;

 • jeżeli w ramach operacji w gospodarstwie zostaną zlikwidowane wszystkie źródła ciepła wykorzystujące kopalne paliwo stałe przez ich zezłomowanie i będą zastąpione kotłem na biomasę, nie później niż do złożenia WOP – przyznaje się 2 punkty;

 • jeżeli w budynkach gospodarstw rolnych objętych dofinansowaniem wykorzystywany będzie system monitoringu i zarządzania energią – przyznaje się 1 punkt.Podsumowanie


Limit pomocy dla jednego beneficjenta w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 jest ściśle określony w zależności od obszarów interwencji. Przyjęte limity to:

 • Obszar A i obszar B: 1,5 mln zł,

 • Obszar A i obszar C: 1,7 mln zł,

 • Obszar B i obszar C: 400 tys. zł,

 • Obszar A, obszar B i obszar C: 1,7 mln zł.

Gdzie:

 • Obszar A wspiera inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej,

 • Obszar B wspiera inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego,

 • Obszar C wspiera inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.

W kontekście kryteriów wyboru beneficjentów dofinansowań, przyznawanie punktów odbywa się na podstawie określonych czynników. Kryteria obejmują:

 • Produkcję zwierząt gospodarskich:

 • Przyznaje się 4 punkty, jeżeli wnioskodawca prowadził produkcję zwierząt gospodarskich w ostatnich 12 miesiącach, a liczba zwierząt utrzymywanych wynosiła co najmniej 5 na DJP.

 • Produkcję ekologiczną:

 • Przyznaje się 2 punkty, jeśli wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną w dniu złożenia wniosku.

 • Realizację na obszarach chronionych:

 • Przyznaje się 1 punkt, jeśli operacja będzie realizowana na obszarach chronionych.

 • Młody rolnik:

 • Przyznaje się 2 punkty, jeśli wnioskodawca jest młodym rolnikiem.

 • Operacja kompleksowa:

 • Przyznaje się 3 punkty za przeprowadzenie operacji kompleksowej, łączącej docieplenie budynków gospodarstw rolnych z montażem lub modernizacją instalacji do odzyskiwania ciepła, instalacji centralnego ogrzewania, źródła ciepła współpracującego z OZE lub wymiany oświetlenia na energooszczędne w technologii LED.

 • Zlikwidowanie źródeł ciepła na paliwo stałe:

 • Przyznaje się 2 punkty, jeśli operacja obejmuje likwidację źródeł ciepła na paliwo stałe i ich zastąpienie kotłem na biomasę.

 • Użycie systemu monitoringu i zarządzania energią:

 • Przyznaje się 1 punkt, jeśli w budynkach gospodarstw rolnych objętych dofinansowaniem wykorzystywany będzie system monitoringu i zarządzania energią.


Pomoc finansowa może być przyznana jedynie na operacje, które uzyskały co najmniej 6 punktów. Szczegółowe warunki i procedury przyznawania pomocy są opisane w Regulaminie naboru wniosków oraz w dokumentach takich jak Wytyczne szczegółowe, Wytyczne podstawowe i Pozostałe wytyczne horyzontalne.

Proces składania wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Wymagane dokumenty należy dołączyć do wniosku, zgodnie z wskazaniami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Ważne jest również, aby przed wypełnieniem wniosku zapoznać się z instrukcją. Data złożenia wniosku uznawana jest za datę wystawienia przez ARiMR potwierdzenia złożenia wniosku. Jeśli wniosek nie został złożony za pomocą PUE, ARiMR informuje o tym wnioskodawcę w formie, w jakiej został złożony. Cała korespondencja między ARiMR a wnioskodawcą prowadzona jest za pomocą PUE, z zastrzeżeniem sposobu złożenia weksla, który należy złożyć w formie papierowej w oddziale regionalnym ARiMR.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page