top of page
 • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Program „Czyste Powietrze” - Kompleksowy Przewodnik po Nowych Zasadach Dotacji na Pompy Ciepła

Szerokie ujęcie nowoczesnego, ekologicznego domu z panelami słonecznymi na dachu, otoczonego bujną zielenią. W tle widoczne są wzgórza i wiatraki. Nad obrazem znajduje się tekst 'Zmiany w Programie Czyste Powietrze', co sugeruje temat ekologicznych innowacji i zmian w polityce ochrony środowiska.

Program „Czyste Powietrze” jest rządową inicjatywą, która ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez wsparcie finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych. Program oferuje dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, kotły na biomasę oraz systemy solarne. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej programowi, jego celom, nowym zasadom dotacji, obowiązkowym audytom energetycznym oraz innym kluczowym aspektom.


Cele Programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” ma na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. Realizacja tego celu ma bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, ponieważ zanieczyszczone powietrze jest przyczyną wielu chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego oraz nowotworów. Kolejnym celem programu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów ogrzewania. Promowanie odnawialnych źródeł energii i zrównoważonych rozwiązań grzewczych jest również istotnym elementem strategii programu.


Zdrowie publiczne

Poprawa jakości powietrza w Polsce jest kluczowa dla zdrowia publicznego. Zanieczyszczone powietrze jest przyczyną wielu schorzeń układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a także chorób nowotworowych. Smog, który jest szczególnie uciążliwy w sezonie grzewczym, zwiększa ryzyko astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz zawałów serca i udarów mózgu. Program „Czyste Powietrze” ma na celu zmniejszenie liczby dni, w których przekraczane są dopuszczalne normy jakości powietrza, co w konsekwencji poprawi ogólny stan zdrowia społeczeństwa.


Efektywność energetyczna

Program „Czyste Powietrze” wspiera modernizację źródeł ciepła i termomodernizację budynków, co prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej. Budynki o lepszej izolacji termicznej potrzebują mniej energii do ogrzewania, co przekłada się na niższe rachunki za energię. W dłuższej perspektywie zmniejszenie zużycia energii przyczynia się również do obniżenia ogólnego popytu na energię w kraju, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.


Odnawialne źródła energii

Promowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, kotły na biomasę oraz systemy solarne, jest kolejnym ważnym celem programu „Czyste Powietrze”. Zrównoważone rozwiązania grzewcze pozwalają na redukcję emisji gazów cieplarnianych, co jest kluczowe w walce ze zmianami klimatycznymi. Program wspiera transformację energetyczną Polski, przyczyniając się do osiągnięcia założonych celów redukcyjnych w zakresie emisji gazów cieplarnianych.


Dla Kogo Przeznaczony Jest Program?

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz wydzielonych lokali mieszkalnych w takich budynkach. Program jest dostępny dla różnych grup społecznych, z uwzględnieniem ich możliwości finansowych. Beneficjenci są podzieleni na trzy główne kategorie w zależności od poziomu dochodów i planowanych inwestycji:


Poziom Podstawowy Dofinansowania

Dla osób fizycznych, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł. Mogą oni ubiegać się o dotację lub dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.


Poziom Podwyższonego Dofinansowania

Dla osób, które spełniają określone kryteria dochodowe: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w jednoosobowym. W tej kategorii dostępne są również dotacje z prefinansowaniem oraz pożyczki dla gmin.


Poziom Najwyższego Dofinansowania

Dla osób o najniższych dochodach: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w jednoosobowym. W tej kategorii dostępne są dotacje z prefinansowaniem oraz pożyczki dla gmin.


Zakres Dofinansowania

Program „Czyste Powietrze” oferuje wsparcie finansowe na szeroki zakres działań, w tym:

 • Wymianę starych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne rozwiązania (pompy ciepła, kotły na biomasę, systemy solarne).

 • Termomodernizację budynków (docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi na energooszczędne modele, izolacja dachów i poddaszy).

 • Instalacje odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne).

Kwota dofinansowania jest zróżnicowana i zależy od indywidualnej sytuacji beneficjenta oraz zakresu planowanych inwestycji. Wysokość wsparcia może sięgać nawet 135 000 zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji.


Przykład Dofinansowania

Przykładem może być rodzina, która planuje kompleksową modernizację swojego domu, w tym wymianę starego kotła na paliwo stałe na nowoczesną pompę ciepła, a także przeprowadzenie termomodernizacji – docieplenie ścian, wymianę okien na energooszczędne modele oraz instalację paneli fotowoltaicznych. W zależności od dochodów rodziny i zakresu przeprowadzonych prac kwota dofinansowania może pokryć znaczącą część kosztów inwestycji, a nawet osiągnąć maksymalną wartość 135 000 zł.


Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”

Nowoczesna pompa ciepła umieszczona w centralnym punkcie obrazu, zainstalowana w domowym otoczeniu, symbolizująca ekologiczne rozwiązania grzewcze. W tle widoczne są panele słoneczne i bujny zielony ogród, co podkreśla ekologiczny charakter domu. Obraz przedstawia pompę ciepła jako kluczowy element zrównoważonej energii w kontekście nowych polityk środowiskowych.

Program „Czyste Powietrze” jest dynamicznie rozwijany, aby zwiększyć jego efektywność i szczelność. Ostatnie zmiany obejmują:

 • Prefinansowanie: Zasady dotyczące prefinansowania i pełnomocnictw przy wypłacie dotacji zostały doprecyzowane, aby zapewnić lepszą ochronę beneficjentów.

 • Obowiązek wyboru z listy ZUM: Wprowadzono obowiązek wyboru pomp ciepła i kotłów na biomasę z listy ZUM (Zielona Umowa). Do końca 2024 roku na liście znajdą się pompy ciepła z europejskimi znakami jakości (EHPA Q, HP Keymark, Eurovent). Od 2025 roku dopuszczone będą tylko urządzenia z pełnym raportem z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu UE lub EFTA.


Wprowadzenie Okresu Przejściowego

W przejściowym okresie, od 14 czerwca do 31 grudnia 2024 roku, na listę ZUM zostaną dopuszczone pompy ciepła, które posiadają jeden z europejskich znaków jakości (EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent). Nie będą one jeszcze musiały posiadać pełnego raportu z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu UE lub EFTA. Po tym okresie, od początku 2025 roku, na liście ZUM pozostaną tylko pompy posiadające również taki raport. Ma to na celu zapewnienie producentom, dystrybutorom i importerom pomp ciepła dodatkowego czasu na przeprowadzenie wymaganych badań.


Obowiązkowy Audyt Energetyczny

Od 14 czerwca 2024 roku wprowadzono obowiązek wykonania audytu energetycznego przy wyborze pompy ciepła. Dofinansowanie na audyt wynosi do 1,2 tys. zł i może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych. Audyt energetyczny ma na celu określenie, jakie źródło ciepła będzie najbardziej odpowiednie dla danego budynku. Jest to istotne, aby rozwiązania techniczne były dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania na energię w budynku.


Wysokość Dotacji na Pompy Ciepła

W programie „Czyste Powietrze” przewidziano różne poziomy dofinansowania na pompy ciepła:

 • Pompy ciepła powietrze-woda: Maksymalne dofinansowanie wynosi od 12,6 tys. zł do 31,5 tys. zł, w zależności od poziomu dofinansowania. Na urządzenia o podwyższonej klasie efektywności energetycznej można otrzymać do 35,2 tys. zł.

 • Pompy ciepła powietrze-powietrze: Maksymalne dofinansowanie wynosi od 4,4 tys. zł do 11,1 tys. zł.

 • Gruntowe pompy ciepła: Maksymalne dofinansowanie wynosi od 28 tys. zł do 50,9 tys. zł.


Kontrole UOKiK i Uszczelnienie Listy ZUM

Uszczelnienie listy ZUM to niejedyne działania podejmowane przez administrację centralną, aby zapewnić lepszą jakość pomp ciepła dostępnych na polskim rynku. W tym tygodniu o wynikach przeprowadzonej kontroli pomp ciepła poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Kontrola wykazała duże braki w dokumentacji pomp ciepła przywożonych do Polski spoza Unii Europejskiej. W sumie UOKiK zbadał 36 modeli pomp ciepła. Kontrolą objęto pompy ciepła przywożone do Polski transportem morskim, drogowym i lotniczym w oddziałach celnych na terenie całego kraju. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 94% przebadanych modeli pomp ciepła. Najwięcej uchybień dotyczyło braku lub nieprawidłowo sporządzonych deklaracji zgodności UE oraz kart informacyjnych produktów.


Reakcje Branży

Kontrola UOKiK wywołała silne reakcje w branży. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) poparła dopuszczenie do dotacji z „Czystego Powietrza” pomp ciepła posiadających europejskie znaki jakości takie jak HP Keymark – bez konieczności wykonania dodatkowych badań. Z kolei Izba Gospodarcza Urządzeń OZE (IGU OZE) oraz kilku polskich producentów opowiadają się za bardziej restrykcyjnym podejściem, dopuszczającym tylko pompy ciepła przebadane w akredytowanych laboratoriach na terenie UE.


Podział w Branży Pomp Ciepła

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” wywołały podziały w branży pomp ciepła. PORT PC poparła dopuszczenie do dotacji urządzeń posiadających europejskie znaki jakości bez konieczności dodatkowych badań. Z kolei IGU OZE oraz kilku polskich producentów opowiadają się za bardziej restrykcyjnym podejściem, dopuszczającym tylko pompy ciepła przebadane w akredytowanych laboratoriach na terenie UE. Za bardziej restrykcyjnym podejściem opowiedziało się kilku polskich producentów pomp ciepła, którzy zrezygnowali z członkostwa w PORT PC. Należą do nich: Kołton, PPH Kostrzewa, Tech Sterowniki, Defro, MK SAS i Igloo. Te firmy przedstawiły swoje powody rezygnacji we wspólnym oświadczeniu.


Sporne Certyfikaty

IGU OZE podkreśliła, że wśród poddanych kontroli urządzeń, które nie spełniały deklarowanych parametrów, siedem posiadało certyfikat HP Keymark. Organizacje takie jak PORT PC podejmują działania zmierzające do przywrócenia wcześniejszych, mniej rygorystycznych wymogów, starając się utrzymać w programie „Czyste Powietrze” urządzenia, które nie spełniają nowych standardów i nie przeszły badań w akredytowanych laboratoriach badawczych.


Jak Wziąć Udział w Programie?

Aby skorzystać z programu „Czyste Powietrze”, należy przejść przez kilka kroków:

 1. Zapoznanie się z warunkami programu: Należy dokładnie zapoznać się z wymogami i zdefiniować zakres planowanych prac modernizacyjnych lub termomodernizacyjnych.

 2. Zgromadzenie dokumentacji: Wymaga to zebrania niezbędnych dokumentów, takich jak wyceny, projekty i inne potwierdzenia dotyczące planowanych inwestycji.

 3. Złożenie wniosku: Wniosek można złożyć poprzez platformę internetową lub bezpośrednio w odpowiednich jednostkach NFOŚiGW i WFOŚiGW.

 4. Oczekiwanie na ocenę wniosku: Proces oceny może zająć pewien czas, dlatego warto być przygotowanym na ewentualne uzupełnienia dokumentacji.


Program „Czyste Powietrze” to kluczowa inicjatywa mająca na celu poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej w Polsce. Dzięki nowym zasadom dotacji, w tym obowiązkowym audytom energetycznym i wymogom certyfikacyjnym dla pomp ciepła, program staje się bardziej efektywny i transparentny. Oferowane dofinansowania mogą znacząco obniżyć koszty inwestycji w nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła, przyczyniając się do poprawy zdrowia publicznego oraz ochrony środowiska. 

Nie jesteś pewien, jak zacząć? Jako fachowi doradcy, jesteśmy tu, aby pomóc Ci na każdym etapie składania wniosku w programie „Czyste Powietrze”. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualne wsparcie i spraw, aby proces aplikacji przebiegł gładko i bezproblemowo. Złóż wniosek już dziś i zacznij korzystać z dofinansowania, które zmieni Twoje życie na lepsze. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pełne wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” i wprowadzić ekologiczne zmiany w swoim domu.


Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page