top of page
  • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Przełom w Energetyce Wiatrowej w 2024: Nowa Era Zielonej Przemiany w Europie

Obraz przedstawia futurystyczną farmę wiatrową z wiatrakami na zielonych wzgórzach i wyspach, na tle zachodzącego słońca i gwiazd ułożonych w kształt flagi Unii Europejskiej. Scena łączy zaawansowaną technologię z pięknem natury.


Potencjał roku 2024 dla europejskiej energetyki wiatrowej


Rok 2024 ma potencjał, aby stać się przełomowym momentem dla energetyki wiatrowej w Europie, co jest dobrym znakiem dla realizacji ambitnych założeń Unii Europejskiej na rok 2030. Ostatnie doniesienia od WindEurope świadczą o odrodzeniu sektora, napędzanym wzrostem liczby wydawanych pozwoleń oraz inwestycji. Szczególnie znaczący był rok 2023, kiedy to dzięki przyjęciu przez państwa członkowskie UE strategicznego pakietu wsparcia oraz Europejskiej Karty Wiatru, sektor ten zyskał nowe impulsy do rozwoju.


Rozwój  i wyzwania Energetyki Wiatrowej 2024

Z danych WindEurope wynika, że w ubiegłym roku państwa europejskie zainstalowały rekordową ilość nowych mocy wiatrowych, osiągając łącznie 16,2 GW. To świadczy o niezwykłej dynamice rozwoju branży, z Niemcami, Holandią, Szwecją i Polską na czele. Taki rozwój podkreśla rosnącą rolę energii wiatrowej w energetycznym krajobrazie Europy i wskazuje na to, że dążenie do transformacji energetycznej jest procesem obejmującym cały kontynent.


Wyzwania Infrastrukturalne i prognozy dla Przyszłości

Jednakże, mimo tych pozytywnych zmian, Europa stoi przed wyzwaniami związanymi z potrzebą rozbudowy infrastruktury sieciowej, aby umożliwić integrację nowych instalacji wiatrowych. W odpowiedzi na to WindEurope przedstawia obiecujące prognozy, przewidując, że do roku 2030 średnioroczny przyrost mocy zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych może osiągnąć 29 GW.


Lokalne Inicjatywy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i reforma Rynku Energii Elektrycznej w UE

Projekty na szczeblu lokalnym, takie jak planowana budowa miejskiej farmy wiatrowej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park”, pokazują możliwości zrównoważonego rozwoju i jego wpływ na konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw przez zapewnienie dostępu do zielonej energii. Dodatkowo, inicjatywy dotyczące rozwoju farm fotowoltaicznych i infrastruktury wodorowej podkreślają wielowymiarowy charakter transformacji energetycznej.


Unia Europejska aktywnie pracuje nad reformą rynku energii elektrycznej, aby przeciwdziałać wzrostom cen i zmniejszać zależność od paliw kopalnych. Wprowadzane zmiany, w tym promocja umów PPA i obowiązkowe wykorzystanie kontraktów różnicowych w finansowanych publicznie projektach OZE, mają przyspieszyć przejście na czystą energię.


Nowelizacja Dyrektyw RED III i EED

Nowelizacja dyrektywy dotyczącej promowania energii ze źródeł odnawialnych (RED III) oraz aktualizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED) wprowadzają ambitne zmiany mające na celu przyspieszenie transformacji energetycznej Unii Europejskiej. Oto kluczowe punkty tych dyrektyw:


Dyrektywa RED III zakłada znaczący wzrost udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w Unii Europejskiej do roku 2030 – z obecnych 32% do 42,5%, z aspiracją osiągnięcia 45%. W sektorze budowlanym, cel został określony na co najmniej 49% udziału energii odnawialnej, co ma być wspierane przez zastosowanie efektywnych rozwiązań ciepłowniczych i chłodniczych w nowo budowanych lub modernizowanych obiektach. W sektorze transportu, dyrektywa stawia za cel zwiększenie do 2030 roku udziału energii odnawialnej do 29% lub osiągnięcie 14,5% redukcji emisji gazów cieplarnianych, wymagając od dostawców paliw dostarczania odnawialnych źródeł energii. Zmiany przewidują również uproszczenie procedur administracyjnych dla nowych projektów związanych z OZE, wprowadzając „obszary przyspieszonego rozwoju”, gdzie proces uzyskiwania pozwoleń na budowę instalacji OZE ma być skrócony do 12 miesięcy, a dla morskich farm wiatrowych – do 2 lat.


Z kolei dyrektywa EED ustanawia wspólny cel dla państw członkowskich, polegający na zmniejszeniu zużycia energii końcowej o co najmniej 11,7% do 2030 roku w stosunku do prognozowanych wartości zużycia na ten rok. Wprowadza również obowiązek posiadania systemu zarządzania energią dla przedsiębiorstw, które przekraczają roczne zużycie energii na poziomie 85 TJ. Wszystkie przedsiębiorstwa, w tym MŚP, które zużywają rocznie ponad 10 TJ energii i nie mają wdrożonego systemu zarządzania energią, zostaną zobowiązane do przeprowadzenia audytów energetycznych, z pierwszym terminem realizacji do 11 października 2026 roku, a następnie co cztery lata.


Programy Wsparcia UE 

Program FENX.02.02 i działanie FENX.01.01 są kluczowymi elementami wsparcia Unii Europejskiej, mającymi na celu przyspieszenie transformacji energetycznej i zwiększenie efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki.


Program FENX.02.02: Odnawialne Źródła Energii

Ten program ma za zadanie wspierać produkcję energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE), promując jednocześnie rozwój alternatywnych paliw, jak biometan czy zielony wodór. Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, które planują inwestycje w technologie OZE, w tym instalacje wykorzystujące energię wiatrową, słoneczną czy geotermalną.

Program zakłada również rozwój magazynów energii i niezbędnej infrastruktury dla integracji z sieciami energetycznymi, co umożliwia efektywne wykorzystanie wyprodukowanej zielonej energii. Istotnym aspektem jest wsparcie dla projektów biometanowych i wodorowych, które obejmuje zarówno budowę nowych instalacji, jak i rozbudowę istniejących, wraz z infrastrukturą przyłączeniową. Dofinansowanie może pokryć nawet do 79,71% kosztów kwalifikowalnych, oferując różne formy wsparcia, w tym dotacje i pożyczki.


Działanie FENX.01.01: Efektywność Energetyczna

Działanie to koncentruje się na poprawie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz w sektorze przedsiębiorstw. Realizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucją wdrażającą, projekt ma ogromną alokację środków wynoszącą ponad 2,5 miliarda euro.

Zakres interwencji obejmuje szeroki wachlarz projektów, od ocieplenia budynków, przez modernizację systemów grzewczych, po instalację urządzeń wykorzystujących OZE. Działanie to wspiera również przemianę systemów opalanych węglem na bardziej ekologiczne źródła, jak gaz ziemny, przyczyniając się do zmniejszenia wpływu na środowisko.


Działanie FENX.01.01 oferuje pomoc przedsiębiorstwom w modernizacji energetycznej, zwiększaniu efektywności energetycznej procesów produkcyjnych oraz w instalacji nowoczesnych urządzeń OZE. Program promuje także inwestycje w rozwój infrastruktury energetycznej, co ma na celu przyspieszenie przejścia na zrównoważone i efektywne energetycznie rozwiązania.


Oba programy, FENX.02.02 i FENX.01.01, odzwierciedlają zaangażowanie Unii Europejskiej w realizację celów związanych z neutralnością klimatyczną, promując inwestycje w zielone technologie i efektywność energetyczną. Poprzez wsparcie finansowe i rozwój nowych rozwiązań, mają one na celu stworzenie zrównoważonej przyszłości energetycznej dla Europy.


Te aktualizacje dyrektyw są kluczowymi elementami strategii Unii Europejskiej mającej na celu przyspieszenie przejścia na czystą energię, poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, co ma przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.


Podsumowanie

Podsumowując, rok 2024 może stanowić znaczący postęp w realizacji zielonych celów Unii Europejskiej, dzięki ciągłym innowacjom, zwiększeniu inwestycji oraz wsparciu politycznemu na rzecz energetyki wiatrowej. Zrównoważony rozwój, coraz bardziej widoczny w inicjatywach lokalnych i europejskich politykach energetycznych, wyznacza kierunek, w którym Europa dąży do osiągnięcia większej niezależności energetycznej i redukcji emisji CO2, co jest kluczem do budowania zrównoważonej przyszłości.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page