top of page
 • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Dofinansowania na Odnawialne Źródła Energii na Dolnym Śląsku 

Obraz przedstawia szeroki kolaż symbolizujący wsparcie finansowe dla rozwoju zielonych technologii i transformacji przemysłowej. Po lewej stronie widoczne są stosy monet, symbolizujące fundusze i inwestycje. W centralnej części obrazu znajdują się rośliny wyrastające z monet, co symbolizuje wzrost i rozwój dzięki finansowaniu. Po prawej stronie widoczne są elementy nowoczesnej infrastruktury energetycznej, takie jak panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe. W tle widoczne są modernizowane fabryki, co podkreśla połączenie między wsparciem finansowym, zieloną energią i przemysłową transformacją.

Dolny Śląsk staje się liderem zrównoważonego rozwoju energetycznego w Polsce. Dzięki programowi "Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027", region ten ma szansę na dynamiczny rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach Priorytetu 2: Fundusze Europejskie na rzecz środowiska, Działania 2.4 Innowacje w OZE, dostępne jest dofinansowanie na budowę i rozbudowę instalacji wytwarzających energię elektryczną i cieplną. To wyjątkowa okazja dla jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych oraz społeczności energetycznych do inwestowania w ekologiczne rozwiązania energetyczne.


Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach Działania 2.4 Innowacje w OZE jest dostępne dla szerokiego grona beneficjentów. W szczególności mogą z niego skorzystać:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich jednostki organizacyjne.

 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS).

 • Wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne.

 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

 • Organizacje pozarządowe.

To doskonała okazja dla lokalnych społeczności do inwestowania w OZE, co może przynieść wymierne korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla budżetów domowych i gminnych.


Zakres dofinansowania

Wsparcie obejmuje inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię elektryczną i cieplną z odnawialnych źródeł energii, takich jak:

 • Promieniowanie słoneczne – instalacje fotowoltaiczne i termalne.

 • Geotermia – wykorzystanie ciepła ziemi do produkcji energii.

 • Aerotermia/Energia otoczenia – pompy ciepła wykorzystujące energię z powietrza.

 • Biomasa i biogaz – produkcja energii z organicznych materiałów.

 • Zrównoważony biometan – projekty mające na celu produkcję energii elektrycznej i cieplnej z biometanu.


Dodatkowo, projekt może obejmować elementy uzupełniające, takie jak:

 • Przyłączenie instalacji do sieci energetycznych lub ciepłowniczych.

 • Budowę magazynów energii wyłącznie na potrzeby tych instalacji.

 • Budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujących energię z tych źródeł/magazynów energii.

 • Rozbudowę lub przebudowę sieci wewnątrz klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Dzięki temu możliwe jest realizowanie kompleksowych projektów, które nie tylko generują energię, ale również zwiększają jej autokonsumpcję oraz stabilność dostaw.


Warunki finansowania

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 28 270 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • Do 70% wydatków kwalifikowalnych.


W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, poziom dofinansowania wynosi:

 • Do 65% dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

 • Do 55% dla średnich przedsiębiorstw.

 • Do 45% dla dużych przedsiębiorstw.


Dla wydatków związanych z budową stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wsparcie wynosi:

 • Do 55% dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

 • Do 45% dla średnich przedsiębiorstw.

 • Do 25% dla dużych przedsiębiorstw.


W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc de minimis, maksymalnie 70% wydatków kwalifikowalnych. Warto zaznaczyć, że minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 100 000 zł, a maksymalna 10 000 000 zł, co pozwala na realizację zarówno mniejszych, jak i bardzo dużych projektów.


Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów obejmują zarówno kryteria formalne, jak i merytoryczne, które są weryfikowane na podstawie dokumentacji aplikacyjnej. Kryteria te są podzielone na obligatoryjne i premiujące.


Kryteria formalne specyficzne:

 1. Zgodność z wymogami programu: Projekt musi być zgodny z wymogami programu i dotyczyć inwestycji w źródła energii odnawialnej.

 2. Dopuszczalna moc instalacji: Projekty muszą mieścić się w określonych limitach mocy instalacji, np. do 0,5 MWe dla promieniowania słonecznego i biogazu.

 3. Elementy uzupełniające: Projekt może zawierać elementy uzupełniające, takie jak magazyny energii czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych, pod warunkiem, że nie przekroczą one 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych.


Kryteria merytoryczne specyficzne:

 1. Typ projektu dopuszczony do wsparcia dotacyjnego: Projekt musi dotyczyć budowy lub rozbudowy instalacji wytwarzających energię z OZE.

 2. Wymogi dotyczące biomasy/biogazu: Projekt musi spełniać określone kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

 3. Wymogi dotyczące magazynów energii: Magazyny energii muszą odbierać co najmniej 75% energii z bezpośrednio podłączonej instalacji OZE.


Kryteria premiujące:

 1. Gotowość projektu do realizacji: Projekty z uzyskanymi decyzjami budowlanymi otrzymują więcej punktów.

 2. Kompleksowość projektu: Projekty, które przyczyniają się do zwiększenia autokonsumpcji energii, są premiowane.

 3. Wsparcie OSI: Projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji otrzymują dodatkowe punkty.

 4. Ochrona powietrza: Projekty realizowane w gminach z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń powietrza są premiowane.

 5. Klauzule społeczne: Projekty, które uwzględniają aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, otrzymują dodatkowe punkty.


Korzyści dla beneficjentów

Dofinansowanie projektów w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027" przynosi szereg korzyści dla beneficjentów. Przede wszystkim, umożliwia realizację inwestycji w odnawialne źródła energii, co przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 oraz poprawy jakości powietrza. Ponadto, beneficjenci mogą liczyć na oszczędności wynikające z autokonsumpcji energii, co przekłada się na niższe koszty operacyjne.

Projekty mogą również obejmować budowę magazynów energii, co zwiększa stabilność dostaw energii i pozwala na lepsze zarządzanie nadwyżkami produkcji. Dodatkowo, możliwość budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych wspiera rozwój elektromobilności, co jest istotnym krokiem w kierunku bardziej ekologicznego transportu.

Realizacja takich projektów przyczynia się także do rozwoju lokalnych społeczności energetycznych, które mogą wspólnie zarządzać produkcją i zużyciem energii, zwiększając swoją niezależność energetyczną. Wsparcie dla projektów na terenach zagrożonych marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, pozwala na zrównoważony rozwój całego regionu.


Przykłady zastosowania dofinansowania

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej

Jednym z najczęstszych zastosowań dofinansowania są instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, urzędy czy szpitale. Dzięki temu można znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej oraz promować ekologiczne rozwiązania wśród mieszkańców.


Biogazownie w gminach wiejskich

Gminy wiejskie mogą korzystać z dofinansowania na budowę biogazowni, które przetwarzają odpady organiczne na biogaz. Energia ta może być następnie wykorzystywana do ogrzewania budynków komunalnych lub produkcji energii elektrycznej.


Pompy ciepła w budynkach mieszkalnych

Wspólnoty mieszkaniowe mogą inwestować w pompy ciepła, które wykorzystują energię z powietrza lub gruntu do ogrzewania budynków. Jest to rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne, które pozwala na znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania.


Magazyny energii dla klastrów energetycznych

Klastry energetyczne mogą korzystać z dofinansowania na budowę magazynów energii, co pozwala na efektywne zarządzanie nadwyżkami produkcji energii z OZE. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie stabilnych dostaw energii dla członków klastra.


Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Dofinansowanie można również przeznaczyć na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych, co wspiera rozwój elektromobilności. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącej liczby pojazdów elektrycznych na drogach.


Jak przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie?

Zdjęcie przedstawia osobę pochyloną nad stołem, z zamyślonym, lecz optymistycznym wyrazem twarzy. Osoba otoczona jest różnymi dokumentami, takimi jak pozwolenia budowlane, analizy techniczne i finansowe oraz inne niezbędne załączniki. Scena ukazuje dokładne przygotowanie i weryfikację wymaganych dokumentów przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Kolorystyka zdjęcia jest jasna i przyjazna, co symbolizuje pozytywne nastawienie oraz staranność w procesie aplikacyjnym.

 1. Dokładnie zapoznaj się z dokumentacją konkursową: Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, warto dokładnie zapoznać się z regulaminem i kryteriami naboru, aby upewnić się, że projekt spełnia wszystkie wymagania.

 2. Skompletuj niezbędne dokumenty: Należy zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty, takie jak pozwolenia budowlane, analizy techniczne i finansowe oraz wszelkie załączniki wymagane przez regulamin.

 3. Wypełnij wniosek online: Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem aplikacji WOD2021. Ważne jest, aby dokładnie i precyzyjnie uzupełnić wszystkie pola formularza.

 1. Załącz wymagane załączniki: Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki, które potwierdzają zgodność projektu z kryteriami naboru.

 1. Sprawdź poprawność wniosku: Przed wysłaniem wniosku warto jeszcze raz dokładnie go przejrzeć, aby upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne i kompletne.


Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania?

 1. Skup się na kryteriach premiujących: Projekty, które spełniają kryteria premiujące, mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na gotowość projektu do realizacji, kompleksowość projektu oraz ochronę powietrza.

 2. Współpracuj z ekspertami: Warto skorzystać z pomocy ekspertów z dziedziny energetyki odnawialnej, którzy mogą pomóc w przygotowaniu wniosku oraz doradzić w kwestiach technicznych i finansowych.

 3. Dokładnie przygotuj dokumentację techniczną: Szczegółowa dokumentacja techniczna, zawierająca analizy efektywności energetycznej oraz planowane korzyści środowiskowe, może znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.

 4. Pomyśl o promocji projektu w lokalnej społeczności: Warto zaangażować lokalną społeczność w projekt, co może przynieść dodatkowe punkty premiujące oraz wsparcie społeczne.


Program "Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027" w ramach Działania 2.4 Innowacje w OZE to unikalna szansa na uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii. Dofinansowanie jest dostępne dla szerokiego grona beneficjentów, w tym jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych oraz społeczności energetycznych. Projekty mogą obejmować zarówno budowę nowych instalacji, jak i rozbudowę istniejących, z możliwością uwzględnienia elementów uzupełniających, takich jak magazyny energii czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Dzięki wsparciu finansowemu, beneficjenci mogą realizować projekty, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza, zmniejszenia emisji CO2 oraz zwiększenia efektywności energetycznej. To nie tylko korzyść dla środowiska, ale także dla lokalnych społeczności, które zyskają na większej niezależności energetycznej i oszczędnościach związanych z autokonsumpcją energii. Zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej okazji i składania wniosków o dofinansowanie do 24 lipca 2024 roku.

Rozwijanie infrastruktury odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku to krok w stronę zrównoważonego rozwoju i przyszłości, w której czysta energia stanie się standardem. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich, mieszkańcy Dolnego Śląska mają szansę na realne korzyści ekonomiczne i ekologiczne, które będą miały długotrwały wpływ na jakość życia w regionie. Skorzystaj z tej możliwości i przyłącz się do rewolucji energetycznej już dziś!Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page