top of page
  • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

W kierunku zielonej przyszłości: Wsparcie dla magazynów energii w programach dofinansowań

 Zdjęcie przedstawia zilustrowany przewodnik po zintegrowanych rozwiązaniach z zakresu odnawialnych źródeł energii dla domów. Centralnym punktem jest nowoczesny dom z dachem pokrytym panelami słonecznymi i małą turbiną wiatrową. Wokół domu znajdują się informacyjne ikony i grafiki, które wyjaśniają różne aspekty wykorzystania energii wiatrowej: programy dotyczące energii wiatrowej, magazynowanie energii, wsparcie finansowe, termowaloryzacja i modernizacja rządowa. Każdy element grafiki ma na celu edukowanie widza o korzyściach i dostępnych opcjach wsparcia w zakresie wdrażania zielonych technologii w gospodarstwie domowym.

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej oraz konieczności ochrony środowiska, Polska stawia na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pod kierownictwem Pauliny Hennig-Kloski, zapowiedziało niedawno szereg działań mających na celu wspieranie domowych magazynów energii. Inicjatywy te mają przyczynić się do odciążenia sieci dystrybucyjnych i zmniejszenia kosztów związanych z ich remontem oraz modernizacją.


Magazyny energii jako priorytet Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Minister Paulina Hennig-Kloska wskazała na potrzebę wprowadzenia przydomowych magazynów energii w Polsce, podkreślając ich znaczenie dla zwiększenia efektywności energetycznej. Zapowiedziane programy dofinansowań, w tym „Moja Elektrownia Wiatrowa” z budżetem 400 mln zł, mają na celu promowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, zwłaszcza w połączeniu z domowymi magazynami energii.

Dla przypomnienia głównym zadaniem programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” jest promowanie indywidualnych przedsięwzięć w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, co ma na celu zwiększenie ilości prywatnych instalacji wiatrowych, generowanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i oszczędzanie energii pierwotnej. Jest to ważny krok w kierunku transformacji energetycznej, skierowany do osób pragnących być aktywnymi uczestnikami rynku energetycznego zorientowanego na prosumpcję.

Ostatnie aktualności dotyczące programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” obejmują zgłoszenie projektu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 14 lutego 2024 roku w celu pozyskania finansowania z Funduszu Modernizacyjnego. Jest to istotny postęp, podkreślający zobowiązanie do przejścia na zieloną energię w Polsce.

Planowane uruchomienie pierwszego etapu przyjmowania wniosków zaplanowano na trzeci kwartał 2024 roku, otwierając przed właścicielami domów możliwość uzyskania dofinansowania na mikroturbiny wiatrowe oraz systemy magazynowania energii.

Łączna pula środków przeznaczonych na program to 400 milionów złotych, co świadczy o silnym wsparciu dla indywidualnych projektów wpływających na zwiększenie efektywności energetycznej i minimalizację negatywnego wpływu na ekosystem.


Moja Elektrownia Wiatrowa

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” oferuje niewymagające zwrotu dotacje na zakup i instalację mikroturbin wiatrowych oraz systemów magazynujących energię, z maksymalnym wsparciem do 30 tysięcy złotych na turbinę wiatrową i do 17 tysięcy złotych na magazyn energii. Jest to inicjatywa skierowana do właścicieli indywidualnych domów, którzy chcą zwiększyć udział zielonej energii w ogólnym bilansie energetycznym kraju.

Program umożliwia wsparcie na:

  • Zakup i montaż turbin wiatrowych do 20 kW i o maksymalnej wysokości 30 metrów,

  • Zakup i instalację systemów magazynowania energii o pojemności minimum 2 kWh,

  • Wydatki związane z instalacją, w tym niezbędne akcesoria i dokumentacja projektowa.

O korzyści z programu mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, które generują energię elektryczną na własne potrzeby, niezależnie od tego, czy instalacja jest podłączona do sieci (on-grid), czy nie (off-grid).

Inicjatywa „Moja Elektrownia Wiatrowa” nie tylko umożliwia obniżenie kosztów za energię, ale również promuje aktywny udział w ochronie środowiska i wspiera zrównoważony rozwój. To inwestycja w przyszłość przynosząca korzyści nie tylko pojedynczym gospodarstwom domowym, ale całej wspólnocie.


Rozszerzenie ulgi termomodernizacyjnej

Kolejnym istotnym krokiem w kierunku wsparcia ekologicznych inwestycji jest planowane rozszerzenie ulgi termomodernizacyjnej. Inicjatywa ta umożliwi odliczenie kosztów inwestycji w domowe magazyny energii od podstawy obliczenia podatku. Tym samym, magazyny energii zostaną włączone do katalogu urządzeń podlegających zwolnieniom, co stanowi kolejną zachętę dla gospodarstw domowych do inwestowania w zieloną energię.

Przypomnijmy — ulga termomodernizacyjna jest formą zachęty podatkowej przeznaczoną dla osób, które inwestują w poprawę efektywności energetycznej swoich istniejących domów jednorodzinnych, w tym domów w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Nie dotyczy ona budynków w trakcie wznoszenia. Umożliwia ona obniżenie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych przez odjęcie kosztów związanych z termomodernizacją z obliczanej podstawy opodatkowania. W zeznaniach podatkowych za rok 2024 podobnie jak w poprzednich latach, odliczenie to można zadeklarować na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, lub PIT-28, dołączając załącznik PIT/O, który szczegółowo wylicza odliczenia.

Prawo do skorzystania z ulgi mają właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, zarówno na podstawie skali podatkowej, jednolitej stawki 19%, jak i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga ta jest dostępna zarówno dla podatników z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, jak i dla tych, którzy są opodatkowani tylko od dochodów uzyskanych na terenie Polski.

Odliczenie dotyczy wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją, określone w oficjalnym wykazie. Możliwe do odliczenia są koszty na materiały do izolacji, systemy grzewcze, instalacje wodne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, okna i drzwi, a także na usługi takie jak audyt energetyczny, analiza termograficzna czy prace projektowe. Aby skorzystać z ulgi, inwestycja termomodernizacyjna musi być zakończona w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze wydatki.

Limit maksymalny odliczenia dla jednego podatnika wynosi 53 tys. zł, a dla małżonków podwaja się, osiągając 106 tys. zł, niezależnie od liczby projektów termomodernizacyjnych. Do dokumentowania wydatków służą faktury VAT wystawione przez aktywnych podatników VAT, w tym faktury z podatkiem VAT z krajów UE.


Programy dofinansowania i dotacje

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje również nowe edycje programów dofinansowań, takich jak „Mój Prąd, które będą skupiać się na wsparciu prosumentów decydujących się na instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii. Zwiększenie budżetu programu „Energia dla Wsi do 3 mld zł ma na celu jeszcze szersze dofinansowanie odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.


Nowe możliwości dla prosumentów

Rozwój magazynów energii otwiera przed prosumentami nowe możliwości. Nie tylko umożliwiają one lepsze zarządzanie własną wyprodukowaną energią, ale także przyczyniają się do zwiększenia niezależności energetycznej i ekologicznej świadomości. Poprawienie warunków rozliczeń w systemie net-billingu, nad którym pracuje ministerstwo, będzie kolejnym krokiem na drodze do efektywniejszej energetyki prosumenckiej.


Podsumowanie

Zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowią wyraźny sygnał, że Polska zmierza w kierunku zielonej transformacji. Wprowadzenie magazynów energii do programów dofinansowań i możliwość ich odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej to kroki, które nie tylko wspierają ekologiczne inwestycje, ale także promują zrównoważony rozwój. Takie działania mają szansę znacząco przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia obciążenia dla sieci dystrybucyjnych, co w dłuższej perspektywie może przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarstw domowych.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page