top of page
  • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Zamrożenie cen energii w Polsce a ustawa o Ubóstwie Energetycznym

licznik pokryty lodem i sopelkami, co nadaje wrażenie zimna i dosłownego "zamrożenia", oddając koncepcję zamrożenia cen prądu


W obliczu rosnących kosztów energii elektrycznej, które stają się coraz większym obciążeniem dla gospodarstw domowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło wprowadzić nowe rozwiązania, aby zapewnić społeczeństwu stabilne i akceptowalne ceny energii. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na energię oraz wynikające z tego wyższe koszty, ministerstwo przygotowuje specjalną ustawę o ubóstwie energetycznym, która zastąpi obecnie obowiązujący mechanizm mrożenia cen energii. Wiceminister klimatu, Miłosz Motyka, w odpowiedzi na interpelację poselską, potwierdził te plany, podkreślając, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska, we współpracy z innymi resortami, pracuje nad koncepcją nowych mechanizmów wsparcia dla odbiorców energii w drugiej połowie 2024 roku.


Nowe Mechanizmy Wsparcia dla Odbiorców Energii

Prace nad ustawą o ubóstwie energetycznym mają na celu stworzenie mechanizmów, które pozwolą zminimalizować wpływ rosnących kosztów energii na gospodarstwa domowe. Mechanizmy te będą obejmować różne formy wsparcia, takie jak bon energetyczny oraz ustalenie nowej ceny maksymalnej, która będzie niezależna od zużycia energii. Wiceminister Motyka wyjaśnił, że nowe rozwiązania mają na celu zapewnienie pomocy gospodarstwom domowym, które są najbardziej narażone na skutki ubóstwa energetycznego.

Badania, na których opierają się te prace, uwzględniają czynniki wpływające na ceny energii na rynkach hurtowych oraz ich przełożenie na ceny dla odbiorców końcowych. Nowe mechanizmy mają zapewnić, że ceny energii pozostaną na poziomie akceptowalnym przez większość społeczeństwa. Wsparcie w obecnej formie, polegające na zamrożeniu cen energii, przestanie obowiązywać z końcem czerwca 2024 roku, co wymaga wprowadzenia alternatywnych form pomocy.


Cel Ustawy o Ubóstwie Energetycznym

Głównym celem ustawy o ubóstwie energetycznym jest przywrócenie równowagi na rynku energii elektrycznej, tak aby ceny i stawki opłat zatwierdzane w taryfach przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) kształtowały się na poziomie akceptowalnym dla większości społeczeństwa. Wiceminister Motyka podkreśla, że planowane jest skierowanie środków budżetowych przeznaczanych dotąd na mrożenie cen energii na pomoc dla gospodarstw domowych w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, co pozwoli skutecznie walczyć z ubóstwem energetycznym.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce również systemowo walczyć z ubóstwem energetycznym, skupiając się na pomocy celowanej dla osób, które jej naprawdę potrzebują. Wiceminister podkreślił, że działania te mają na celu zmniejszenie obciążenia gospodarstw domowych wynikającego z rosnących kosztów energii, a jednocześnie przywrócenie równowagi na rynku energii elektrycznej.


Planowane Zmiany w Regulacjach Energetycznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje przedstawić szczegółowe rozwiązania związane z ustawą o ubóstwie energetycznym na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku. Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, informuje, że Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się tymi kwestiami w środę 27 marca, a decyzje w sprawie projektu ustawy dotyczącej cen energii mają zapaść do końca kwietnia 2024 roku.

Według planów obecnego rządu, ceny energii będą mrożone do końca drugiej połowy roku 2024, a decyzje w sprawie kolejnych lat zostaną podjęte razem z następną ustawą budżetową. Minister Hennig-Kloska wskazuje, że decyzja w sprawie mrożenia cen energii w kolejnych latach będzie zależała od rozwoju sytuacji na rynku energii oraz od poziomu cen energii na rynkach hurtowych.


Ograniczenia Mechanizmu Mrożenia Cen Energii

W nowej ustawie ma znaleźć się nowa cena maksymalna, której celem będzie ustabilizowanie sytuacji szpitali, przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz gospodarstw domowych. Mechanizm mrożenia cen energii jest jednak trudny do utrzymania na dłuższą metę, ponieważ część spółek energetycznych oraz podmiotów w gospodarce, takich jak szpitale, zakontraktowała się na wyższe ceny na dłuższy okres.

Paulina Hennig-Kloska wyjaśniła, że wyjście z mechanizmu mrożenia cen musi być etapowe, aby uniknąć nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych oraz zapewnić płynne przejście na nowy system cenowy. Rząd przewiduje również wprowadzenie bonu energetycznego, który ma zrekompensować najuboższym podwyżki cen energii. Szacuje się, że bon znajdzie zastosowanie w przypadku około 3,5 miliona gospodarstw domowych, co może znacząco wpłynąć na stabilność finansową osób najbardziej narażonych na skutki ubóstwa energetycznego.


Ryzyko Kar dla Polski w Kontekście Unii Europejskiej

Ekspertka Konfederacji Lewiatan, Paulina Grądzik, podkreśla ryzyko związane z przedłużaniem mechanizmu mrożenia cen energii. Jej zdaniem stosowanie cen maksymalnych wobec odbiorców innych niż gospodarstwa domowe może naruszać regulacje Unii Europejskiej, co grozi nałożeniem na Polskę miliardowych kar za nieprzestrzeganie unijnych przepisów.

Grądzik zauważa, że korzyści ze stosowania cen maksymalnych dla grup odbiorców innych niż gospodarstwa domowe mogą być nieproporcjonalne wobec ryzyka, jakie niesie to dla Polski w kontekście możliwych kar. Zwraca uwagę na konieczność ponownej analizy założeń projektu ustawy w porozumieniu z innymi resortami oraz przedstawicielami branży energetycznej, którzy są głównymi adresatami wielu obowiązków wynikających z tego projektu.


Obawy Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan, jako organizacja zrzeszająca pracodawców, wyraża obawy dotyczące trybu procedowania projektu ustawy o bonie energetycznym oraz przedłużenia mechanizmu mrożenia cen energii do końca 2024 roku. Jej zdaniem, tryb procedowania projektu pozostawia wiele do życzenia, a brak konsultacji publicznych ogranicza możliwość zabrania głosu przez przedstawicieli branży energetycznej.


Według Lewiatana projekt ustawy może wpłynąć negatywnie na sytuację finansową firm energetycznych oraz gmin. Ministerstwo Aktywów Państwowych również wyraziło obawy, że wdrożenie projektu może grozić zaburzeniem płynności finansowej spółek energetycznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega z kolei, że realizacja obowiązków wynikających z projektu może spowodować zagrożenie płynności przyznawania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, a także zagrozić realizacji różnych programów rządowych.

Ustawa o ubóstwie energetycznym jest kluczowym elementem działań mających na celu zapewnienie stabilnych i akceptowalnych cen energii w Polsce. Jednak przedłużenie mechanizmu mrożenia cen energii oraz nowe mechanizmy wsparcia muszą być starannie przemyślane, aby uniknąć ryzyka kar ze strony Unii Europejskiej i zapewnić stabilność finansową sektora energetycznego oraz gmin.


Nowa ustawa planuje wprowadzenie bonu energetycznego, który ma być sposobem walki z ubóstwem energetycznym, jednak jej skutki muszą być dokładnie przeanalizowane. Eksperci, tacy jak Paulina Grądzik z Konfederacji Lewiatan, ostrzegają przed ryzykiem związanym z naruszeniem regulacji Unii Europejskiej oraz możliwymi karami. Dlatego konsultacje z przedstawicielami branży oraz staranna analiza skutków regulacji są niezbędne, aby zapewnić skuteczną pomoc dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, jednocześnie minimalizując ryzyko dla polskiego sektora energetycznego.Jesteś zainteresowany wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w swoim domu lub firmie? Chcesz uzyskać więcej informacji i / lub umówić się na konsultację? Skontaktuj się z naszymi doradcami. Oferujemy profesjonalne porady i rozwiązania, które pomogą Ci zmniejszyć koszty energii oraz przyczynić się do ochrony środowiska. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów, aby dowiedzieć się, jak energia odnawialna może stać się kluczowym elementem Twojego gospodarstwa domowego lub firmy. 
Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page