top of page
 • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Hybrydowe OZE: Pionierska Koncesja URE dla „Gaj Oławski 5 AHE”

Szerokie zdjęcie przedstawia malowniczy, wiejski krajobraz o świcie. W centralnej części widoczny jest dom z czarnym dachem i białymi ścianami, otoczony polami uprawnymi, na których wyróżniają się równolegle ułożone panele fotowoltaiczne. W tle majestatycznie wznoszą się turbiny wiatrowe, tworząc panoramę odnawialnych źródeł energii. Niebo jest pełne ciepłych odcieni wschodzącego słońca, rozświetlającego scenę i tworzącego poczucie nadziei oraz nowego początku. Kompozycja obrazu harmonijnie łączy technologię z naturą, podkreślając zrównoważone podejście do wytwarzania energii.

 • Hybrydowe OZE: Definicja i Nowelizacja Ustawy

 • „Gaj Oławski 5 AHE”: Pierwsza Instalacja w Polsce

 • Technologia Agro-Hydro-Energy (AHE)

 • Znaczenie dla Energetyki i Rolnictwa

 • Wpływ na Ceny Energii Elektrycznej

 • Perspektywy i Wnioski


W kontekście globalnych dążeń do zrównoważonego rozwoju i zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym, Polska czyni istotne kroki naprzód. Znaczącym przejawem tych działań jest przyznanie pierwszej koncesji na wytwarzanie energii przez hybrydową instalację OZE – „Gaj Oławski 5 AHE”, zlokalizowaną na Dolnym Śląsku.


Hybrydowe OZE: Definicja i Nowelizacja Ustawy

Od października poprzedniego roku obowiązuje nowelizacja ustawy o OZE, która wprowadza definicję hybrydowej instalacji OZE. Zgodnie z nią, taka instalacja musi wykorzystywać przynajmniej dwa rodzaje odnawialnych źródeł energii, gdzie żadne z nich nie może przekraczać 80% łącznej mocy zespołu, a dodatkowo wymagany jest magazyn energii, wprowadzający do sieci co najmniej 5% rocznego wolumenu wyprodukowanej energii.


„Gaj Oławski 5 AHE”: Pierwsza Instalacja w Polsce

„Gaj Oławski 5 AHE” stanowi pierwszą instalację w Polsce, która zyskała koncesję URE na działalność jako hybrydowa instalacja OZE. Innowacyjność tej instalacji leży w technologii Agro-Hydro-Energy (AHE), opracowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Energetyczny Klaster Oławski. 


Technologia Agro-Hydro-Energy (AHE)

Technologia Agro-Hydro-Energy (AHE) to innowacyjne podejście łączące produkcję energii odnawialnej z rolnictwem i gospodarką wodną. Jest to system, który wykorzystuje panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe oraz systemy zbierania i wykorzystywania wody deszczowej, by zintegrować produkcję rolną z generowaniem zielonej energii. Kluczowym elementem technologii AHE jest modułowość i mobilność instalacji, pozwalająca na elastyczne dostosowanie do zmieniających się potrzeb i warunków.


Główne Cechy Technologii AHE

 • Zintegrowane Wykorzystanie Żywiołów: AHE łączy siłę czterech żywiołów – wiatru, wody, ziemi i słońca, aby efektywnie wykorzystać dostępne zasoby naturalne do produkcji energii oraz wsparcia rolnictwa.

 • Ekologiczne Rolnictwo: Pod panelami fotowoltaicznymi, umieszczonymi na wysokości około sześciu metrów nad ziemią, prowadzona jest produkcja rolna. Takie rozmieszczenie pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni oraz na bezemisyjne prowadzenie prac rolnych dzięki energii z OZE.

 • Gospodarka Wodna: System gromadzi deszczówkę, którą można wykorzystać do nawadniania upraw. Jest to szczególnie ważne w kontekście zmieniającego się klimatu i coraz częstszych okresów suszy.

 • Energia z Wiatru i Słońca: Obok paneli fotowoltaicznych, technologia AHE wykorzystuje również turbiny wiatrowe do produkcji energii. Pozwala to na dywersyfikację źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej całego systemu.

 • Magazynowanie Energii: AHE przewiduje również zastosowanie magazynów energii, co umożliwia efektywne zarządzanie wyprodukowaną energią, jej gromadzenie i wykorzystanie w momencie największego zapotrzebowania.


Zalety Technologii AHE

 • Zrównoważony Rozwój: Technologia wspiera zrównoważony rozwój, łącząc potrzeby energetyczne z ekologicznym rolnictwem.

 • Redukcja Emisji CO2: Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej, AHE przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 • Efektywne Wykorzystanie Powierzchni: Integracja produkcji rolniczej z wytwarzaniem energii pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, co jest szczególnie istotne w regionach o ograniczonych zasobach ziemi.

 • Odporność na Zmiany Klimatu: System gromadzenia wody deszczowej zwiększa odporność upraw na okresy suszy i zmienność warunków klimatycznych.


Wyzwania i Perspektywy

Technologia AHE, choć obiecująca, stoi przed wyzwaniami związanymi z kosztami inwestycyjnymi, skalowalnością i integracją z istniejącymi systemami rolniczymi i energetycznymi. Jednak rosnąca świadomość ekologiczna, potrzeba zwiększenia udziału OZE w produkcji energii oraz dążenie do zrównoważonego rolnictwa tworzą silne podstawy do dalszego rozwoju i implementacji technologii AHE. W perspektywie długoterminowej może ona stanowić kluczowy element w budowaniu odpornych i zrównoważonych systemów żywnościowo-energetycznych.


Znaczenie dla Energetyki i Rolnictwa

Instalacja „Gaj Oławski 5 AHE” otwiera nowe perspektywy dla integracji OZE z innymi sektorami gospodarki, takimi jak rolnictwo. Jest to przykład jak nowoczesne technologie mogą przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój i gospodarkę obiegu zamkniętego.

Projekt „Gaj Oławski 5 AHE” wykorzystuje cztery żywioły: powietrze (energia wiatrowa), ziemię (rolnictwo), wodę (wychwytywanie deszczówki) i ogień (panele fotowoltaiczne). Dzięki temu instalacja jest w stanie prowadzić ekologiczne rolnictwo pod panelami fotowoltaicznymi, wykorzystywać energię wiatrową oraz gromadzić wodę deszczową, co sprawia, że jest to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarówno zrównoważoną energetykę, jak i rolnictwo.


Wpływ na Ceny Energii Elektrycznej

W kontekście energetycznym, wprowadzenie technologii hybrydowych OZE ma potencjał do stabilizacji cen energii na rynku, dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i redukcji zależności od paliw kopalnych. Choć na krótką metę ceny detaliczne energii mogą pozostać stabilne, długofalowo można spodziewać się korzystnych zmian w strukturze cenowej.


Perspektywy i Wnioski

Projekt „Gaj Oławski 5 AHE” prezentuje przełomowy moment dla polskiej energetyki i rolnictwa, rzucając światło na potencjał hybrydowych instalacji OZE. Inicjatywa ta pokazuje, że możliwe jest tworzenie zintegrowanych systemów, które nie tylko produkują zieloną energię, ale również przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa, optymalizując wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizując wpływ na środowisko.

Realizacja „Gaj Oławski 5 AHE” staje się wzorem dla przyszłych projektów, które mogą łączyć różne aspekty zrównoważonego rozwoju. Pokazuje, że synergia między produkcją energii a rolnictwem nie tylko jest możliwa, ale może również przynieść wymierne korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Taka integracja ma potencjał, aby znacząco przyczynić się do osiągnięcia celów Polski w zakresie neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.

Instalacja „Gaj Oławski 5 AHE” oraz podobne projekty hybrydowe mają możliwość zmniejszenia wahań cen energii elektrycznej przez zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym. W długoterminowej perspektywie może to przyczynić się do obniżenia kosztów energii dla konsumentów oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł.

Technologia AHE i projekty typu „Gaj Oławski 5 AHE” otwierają drzwi do nowych możliwości dla zrównoważonego rozwoju, w którym energia odnawialna i rolnictwo mogą być rozpatrywane nie jako oddzielne sfery, ale jako wzajemnie wspierające się elementy jednego ekosystemu. Taka holistyczna perspektywa na zrównoważony rozwój oferuje rozwiązania na niektóre z najbardziej palących problemów współczesnego świata, takie jak zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywnościowe i zarządzanie zasobami naturalnymi.

Podsumowując, „Gaj Oławski 5 AHE” jest nie tylko krokiem naprzód w kierunku zielonej przyszłości Polski, ale również istotnym przyczynkiem do globalnego dyskursu na temat zrównoważonego rozwoju. Przykład ten może inspirować inne kraje do rozważenia podobnych integracyjnych rozwiązań, łączących produkcję energii odnawialnej z rolnictwem i gospodarką wodną. Wyraźnie pokazuje także, że przyszłość leży w innowacyjnych, wielofunkcyjnych projektach, które przyczyniają się do ochrony naszej planety.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page