top of page
 • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Biały certyfikat — co to jest? Jak uzyskać i gdzie się przyda?

Szeroki obraz koncepcyjny dla opisu meta strony internetowej o zarządzaniu energią przez Biały Certyfikat. Scena przedstawia nowoczesne biurowe lub przemysłowe otoczenie z technologiami oszczędzania energii takimi jak panele słoneczne, oświetlenie LED i zaawansowane systemy HVAC. Na pierwszym planie dwóch profesjonalistów trzyma duży, elegancko zaprojektowany symboliczny biały certyfikat, ich twarze są widoczne. W tle inni profesjonaliści siedzą przy biurkach, zajęci pracą, widoczne są tylko ich plecy. Ustawienie podkreśla osiągnięcie i zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiskowy.

W obecnych czasach, gdzie efektywność energetyczna staje się nie tylko wymogiem ekonomicznym, ale i ekologicznym, białe certyfikaty wyłaniają się jako kluczowy instrument w strategiach zarządzania energią. Przeznaczone dla przedsiębiorstw oraz instytucji, które pragną zmniejszyć swoje koszty operacyjne oraz wpływ na środowisko, świadectwa te stanowią potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii dzięki realizowanym modernizacjom.


Co to jest Biały Certyfikat?

Biały certyfikat, znany również jako świadectwo efektywności energetycznej, to dokument potwierdzający zrealizowanie oszczędności energii dzięki wprowadzonym innowacjom w zakresie efektywności energetycznej. Jego głównym celem jest promowanie działań, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz innych organizacjach. Wydawany przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), dokument ten jest wynikiem złożonego wniosku, który musi być poparty audytem efektywności energetycznej, przeprowadzonym przed rozpoczęciem planowanych działań modernizacyjnych.

Białe certyfikaty mają kluczowe znaczenie nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, dzięki możliwości ich sprzedaży na rynku Towarowej Giełdy Energii, ale są również ważnym elementem strategii ekologicznej, pozwalając na finansowe wsparcie przedsiębiorstw w ich dążeniu do bardziej zrównoważonego zarządzania zasobami energetycznymi.Kto może ubiegać się o biały certyfikat, komu przysługuje?

Białe certyfikaty, jako narzędzie wspierające inicjatywy zwiększające efektywność energetyczną, są dostępne dla szerokiego spektrum podmiotów. Mogą o nie ubiegać się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe firmy, a także różnego rodzaju instytucje publiczne i prywatne, które planują przeprowadzenie inwestycji mających na celu redukcję zużycia energii. Co ważne, certyfikaty te przysługują wyłącznie za projekty, które nie zostały jeszcze rozpoczęte, co oznacza, że wszelkie działania w ramach tych projektów muszą być zaplanowane i zgłoszone do Urzędu Regulacji Energetyki przed ich fizycznym rozpoczęciem.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem białych certyfikatów muszą spełniać konkretne kryteria zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej. Wymagane jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, który pomoże zidentyfikować potencjalne oszczędności energetyczne oraz wykazanie, że planowane przedsięwzięcie przyniesie co najmniej 10 ton oleju ekwiwalentnego oszczędności rocznie. Dodatkowo wniosek o przyznanie certyfikatu musi przejść pozytywną weryfikację przez Prezesa URE, potwierdzającą zgodność projektu z wymogami ustawy oraz jego efektywność energetyczną​​.

Przykładowo, fabryka produkująca komponenty elektroniczne, która zdecydowała się na wymianę starego, energochłonnego oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne LEDy, może ubiegać się o biały certyfikat, jeżeli przedsięwzięcie to spowoduje osiągnięcie założonych oszczędności energii. Projekt musi być jednak zgłoszony i zatwierdzony przez URE zanim rozpocznie się wymiana oświetlenia. Przykładowo, przewidywana oszczędność energii  w tej fabryce wynosiłaby 12 toe rocznie, co spełniałoby wymogi uzyskania certyfikatu.


Rodzaje przedsięwzięć, które kwalifikują się do uzyskania Białego Certyfikatu

Biały certyfikat to forma wsparcia dla projektów, które przynoszą znaczące oszczędności w zużyciu energii. Aby przedsięwzięcie mogło być rozpatrzone w kontekście przyznania tego certyfikatu, musi prowadzić do poprawy efektywności energetycznej i spełniać określone kryteria ustawowe.


Poniżej przedstawiamy rodzaje projektów, które zazwyczaj kwalifikują się do uzyskania Białego Certyfikatu:


 • Modernizacja instalacji i urządzeń przemysłowych — dotyczy to zarówno wymiany starych maszyn na nowsze i bardziej efektywne modele, jak i wprowadzenia nowych technologii w celu zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych.

 • Termomodernizacja budynków — obejmuje działania takie jak docieplanie ścian, wymiana okien na energooszczędne rozwiązania czy modernizacja systemów grzewczych i chłodzących, co prowadzi do zredukowania strat ciepła.

 • Optymalizacja systemów oświetleniowych — zamiana tradycyjnych źródeł światła na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED, które znacząco obniża zużycie energii elektrycznej.

 • Modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła — prace zmierzające do zwiększenia efektywności sieci i systemów grzewczych, w tym wymiana przestarzałych kotłów na nowoczesne, wydajniejsze jednostki.

 • Wdrożenie systemów odzysku energii — instalacje umożliwiające odzysk ciepła z procesów, które dotychczas generowały nieodzyskiwane straty energetyczne.

 • Zmniejszenie strat w sieciach dystrybucyjnych — modernizacja infrastruktury sieci elektrycznych i gazowych w celu ograniczenia strat energii podczas transmisji i dystrybucji.

 • Wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia — projekty implementujące systemy oparte na źródłach odnawialnych, takich jak solary, pompy ciepła, które zastępują tradycyjne, mniej efektywne metody.

Dodatkowo, zgodnie z wymogami ustawowymi, każde z tych przedsięwzięć musi być poprzedzone rzetelnym audytem efektywności energetycznej. Audyt ten ma na celu nie tylko potwierdzenie potencjalnych oszczędności, ale również pomoc w odpowiednim zaplanowaniu i realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.


Cel uzyskania Białych Certyfikatów


Warto również podkreślić, że białe certyfikaty, po ich uzyskaniu, są nie tylko dowodem na oszczędności energetyczne, ale mają również konkretny cel prawny. Zgodnie z regulacjami, podmioty uzyskujące te certyfikaty zobowiązane są do corocznego przedstawiania ich określonej liczby Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w celu ich umorzenia. Jest to istotny aspekt systemu białych certyfikatów, który podkreśla ich rolę w narodowej strategii efektywności energetycznej i zobowiązaniach prawnych przedsiębiorstw energetycznych.


Po co warto  robić Biały certyfikat?

Realizacja przedsięwzięć kwalifikujących się do uzyskania białych certyfikatów pozwala na znaczące obniżenie kosztów operacyjnych związanych z zużyciem energii, poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, a także może przyczynić się do poprawy jego wizerunku jako firmy dbającej o środowisko.


Obowiązki prawne związane z białym certyfikatem

W ramach polityki efektywności energetycznej, ustawodawca wprowadził mechanizm białych certyfikatów, znanych także jako świadectwa efektywności energetycznej. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r., przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło, czy paliwa gazowe odbiorcom końcowym, mają obowiązek przedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej liczby białych certyfikatów. Te świadectwa potwierdzają realizację działań, które prowadzą do oszczędności energetycznych. W przypadku niezdobycia wystarczającej liczby certyfikatów, przedsiębiorstwa są zobowiązane do uiszczenia opłaty zastępczej. Ta regulacja ma na celu nie tylko zmniejszenie zużycia energii, ale także promowanie inwestycji w technologie zwiększające efektywność energetyczną.


Ograniczenia w przyznawaniu białych certyfikatów: W jakich przypadkach nie można ich uzyskać?

Futurystyczne miasto z zaawansowaną infrastrukturą energetyczną zatrzymaną przez cyfrową barierę. Wizualizacja przedstawia miasto z budynkami wykorzystującymi technologie oszczędzania energii, które są blokowane przez holograficzną barierę lub serię cyfrowych zamków, symbolizujących biurokratyczne i regulacyjne przeszkody. Scena podkreśla współczesne wyzwania związane z uzyskaniem certyfikatów efektywności energetycznej.

Choć białe certyfikaty są atrakcyjną formą wsparcia dla przedsięwzięć efektywności energetycznej, istnieją określone ograniczenia i warunki, które mogą uniemożliwić ich uzyskanie. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa i instytucje zdawały sobie sprawę z tych ograniczeń przed planowaniem inwestycji. Poniżej wymieniamy kluczowe sytuacje, w których białe certyfikaty nie mogą być przyznane:

 1. Projekty już rozpoczęte lub zakończone – wniosek o biały certyfikat musi być złożony przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. Jeśli inwestycja zostanie rozpoczęta przed zgłoszeniem do URE, certyfikat nie zostanie przyznany.

 2. Niedostateczna oszczędność energii – przedsięwzięcia muszą skutkować oszczędnością energii na poziomie co najmniej 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) rocznie. Jeśli projekt nie przewiduje osiągnięcia takiego poziomu oszczędności, wniosek o certyfikat zostanie odrzucony.

 3. Duplikacja wsparcia finansowego –Białe certyfikaty nie mogą być przyznane dla projektów, które już otrzymały specyficzne formy wsparcia finansowego. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy projekt uzyskał premię termomodernizacyjną zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów lub pomoc inwestycyjną, która spowodowała przekroczenie dopuszczalnego limitu pomocy publicznej. Ustawa o efektywności energetycznej jasno określa, że wartość praw majątkowych wynikających z białych certyfikatów nie może przekroczyć kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego pomnożonej przez ilość oszczędzonej energii finalnej. Przedsięwzięcia, które otrzymały takie wsparcie, nie kwalifikują się do otrzymania dodatkowego wsparcia w formie białego certyfikatu.

 4. Nieprzestrzeganie regulacji – wszystkie przedsięwzięcia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą o efektywności energetycznej. Niezastosowanie się do tych regulacji może skutkować odmową przyznania certyfikatu.

Te ograniczenia mają na celu zapewnienie, że system białych certyfikatów wspiera tylko te inicjatywy, które rzeczywiście przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej i są zgodne z celami polityki energetycznej kraju. Przed podjęciem decyzji o inwestycji warto dokładnie analizować te aspekty, aby maksymalizować szanse na uzyskanie wsparcia w formie białego certyfikatu.


Jak uzyskać biały certyfikat? Jak wygląda proces pozyskania?

Proces pozyskania białych certyfikatów jest szczegółowo uregulowany i wymaga od przedsiębiorstw oraz instytucji spełnienia konkretnych kryteriów oraz złożenia odpowiedniej dokumentacji. Oto kroki, które należy podjąć, aby uzyskać biały certyfikat:

 1. Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej – Pierwszym krokiem jest wykonanie audytu przez uprawnionego audytora. Audyt ten powinien zidentyfikować potencjalne oszczędności energetyczne i określić, jakie działania mogą zostać podjęte, aby poprawić efektywność energetyczną.

 2. Planowanie przedsięwzięcia – Na podstawie wyników audytu należy przygotować plan przedsięwzięcia, który szczegółowo opisuje planowane działania modernizacyjne lub inwestycyjne. Ważne, by przedsięwzięcie to nie było jeszcze rozpoczęte w momencie składania wniosku.

 3. Złożenie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) – Wniosek o przyznanie białego certyfikatu musi zostać złożony w URE przed rozpoczęciem prac. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis projektu, wyniki audytu oraz inne wymagane dokumenty.

 4. Realizacja przedsięwzięcia – Po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody URE, przedsięwzięcie może zostać rozpoczęte. Ważne jest, aby wszystkie działania były zgodne z planem przedstawionym w audycie i wniosku.

 5. Ponowny audyt po realizacji przedsięwzięcia – Po zakończeniu przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie kolejnego audytu, który potwierdzi osiągnięcie założonych oszczędności energetycznych.

 6. Otrzymanie białego certyfikatu – Jeśli przedsięwzięcie spełniło wszystkie kryteria, URE wydaje biały certyfikat, który potwierdza osiągnięcie oszczędności energetycznych. Certyfikat ten może być następnie sprzedany na Towarowej Giełdzie Energii.

Proces uzyskania białego certyfikatu wymaga dokładnego planowania i przestrzegania procedur. Dokumenty muszą być precyzyjnie przygotowane, a całe przedsięwzięcie monitorowane, aby zapewnić spełnienie wymogów stawianych przez URE i uzyskanie oczekiwanych korzyści​


Co robić z białym certyfikatem?

Po uzyskaniu białych certyfikatów, otwierają się przed przedsiębiorstwem różne możliwości ich wykorzystania, które mogą przynieść dodatkowe korzyści finansowe. Oto główne opcje dla posiadaczy tych świadectw:

 1. Sprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii – Białe certyfikaty są prawnie uznawane za prawa majątkowe, które można sprzedawać na rynku. Jest to najpopularniejsza forma realizacji wartości certyfikatów. Przedsiębiorstwa energetyczne oraz inni zainteresowani aktywami mogą kupować certyfikaty w celu spełnienia regulacji lub zwiększenia swojej "zielonej" reputacji. Cena białych certyfikatów może się różnić w zależności od popytu i podaży, ale zazwyczaj jest to atrakcyjna forma uzyskania dodatkowych środków finansowych.

 2. Zwrot inwestycji – Środki uzyskane ze sprzedaży certyfikatów mogą zostać przeznaczone na dalsze projekty modernizacyjne lub na pokrycie kosztów już zrealizowanych inwestycji. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybciej odzyskać wydatki poniesione na działania zwiększające efektywność energetyczną.

 3. Wzmocnienie wizerunku firmy – Posiadanie białych certyfikatów i aktywne uczestnictwo w rynku giełdowym związane z ich obrótem mogą pozytywnie wpływać na wizerunek firmy jako odpowiedzialnej i zrównoważonej. Jest to szczególnie wartościowe w komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi oraz w kontekście CSR (Corporate Social Responsibility).

 4. Obligacje korporacyjne – Niektóre firmy wykorzystują białe certyfikaty jako gwarancję w ramach emisji obligacji korporacyjnych, co może obniżyć koszty finansowania i zwiększyć atrakcyjność oferty dla inwestorów.

Każda z tych opcji oferuje różne korzyści i może być dopasowana do strategii i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby dokładnie analizować rynek oraz aktualne warunki, aby maksymalizować wartość uzyskaną z białych certyfikatówJakie są korzyści z posiadania białego certyfikatu?

Białe certyfikaty nie tylko potwierdzają osiągnięte oszczędności energii, ale również przynoszą wiele korzyści ekonomicznych i środowiskowych. Oto kluczowe zalety, które wynikają z ich posiadania:

 1. Finansowanie inwestycji w efektywność energetyczną – Białe certyfikaty są źródłem dodatkowych środków finansowych, które można przeznaczyć na dalsze działania modernizacyjne lub na pokrycie kosztów już zrealizowanych inwestycji. To nie tylko przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, ale także skraca czas zwrotu z inwestycji.

 2. Poprawa konkurencyjności i wizerunku firmy – Przedsiębiorstwa, które posiadają białe certyfikaty, są postrzegane jako liderzy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej. Posiadanie certyfikatów może pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy w oczach klientów, dostawców, inwestorów i innych interesariuszy.

 3. Zwiększenie wartości przedsiębiorstwa – Białe certyfikaty, jako aktywa finansowe, mogą zwiększać wartość przedsiębiorstwa na rynku. Możliwość ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii oferuje dodatkowe możliwości zarobkowania i wzmacnia pozycję finansową firmy.

 4. Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju – Inwestycje w efektywność energetyczną wspierane przez białe certyfikaty przyczyniają się do redukcji emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, co ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą aktywnie uczestniczyć w globalnych i lokalnych wysiłkach na rzecz ochrony środowiska.

 5. Zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi – Posiadanie białych certyfikatów może pomóc w spełnieniu wymogów prawnych związanych z efektywnością energetyczną, co jest szczególnie ważne w kontekście coraz surowszych przepisów dotyczących ochrony środowiska i zarządzania energią.

 6. Systematyczny wzrost wartości – Wartość białych certyfikatów na rynku zazwyczaj rośnie, co sprawia, że stanowią one atrakcyjną inwestycję długoterminową. To dodatkowy argument dla firm, które myślą strategicznie i poszukują stabilnych i przynoszących korzyści finansowe rozwiązań.

Podsumowując, białe certyfikaty oferują szeroki wachlarz korzyści, zarówno w aspekcie finansowym, jak i ekologicznym, co czyni je cennym elementem w strategii zarządzania energią każdego przedsiębiorstwa, które stawia na zrównoważony rozwój


Podsumowanie

Białe certyfikaty stanowią kluczowy element w strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, oferując szereg korzyści zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych. Poprzez inwestycje w efektywność energetyczną, które są podstawą do uzyskania tych certyfikatów, firmy mogą znacząco obniżyć swoje koszty operacyjne oraz zwiększyć konkurencyjność na rynku. Ponadto, działania te przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji i racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych. Uzyskanie białych certyfikatów to nie tylko potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań, ale również możliwość generowania dodatkowego przychodu z ich sprzedaży. Każde przedsiębiorstwo dążące do zwiększenia swojej efektywności energetycznej powinno rozważyć wdrożenie projektów kwalifikujących się do uzyskania białych certyfikatów, co stanie się solidnym fundamentem dla dalszego rozwoju i innowacji.


Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page