top of page
 • Zdjęcie autoraYurii Leventsev

CABLE POOLING co to jest?


Na zdjęciu widoczna jest artystyczna interpretacja infrastruktury energetycznej zrównoważonego rozwoju. Dominują w niej wiatraki rozmieszczone na wzgórzach po obu stronach, z centrum turbinami wiatrowymi w oddali, sugerujące duże farmy wiatrowe. Poniżej wiatraków, na pierwszym planie, znajduje się duże pole solarne wypełnione rzędami paneli fotowoltaicznych, co wskazuje na wykorzystanie energii słonecznej. Na środku kompozycji przedstawione są kolorowe linie przypominające kable lub przewody energetyczne, które dynamicznie wiją się i rozchodzą się na różne strony, symbolizując przepływ i dystrybucję energii. Po prawej stronie obrazu widać małe budynki, które mogą być częścią infrastruktury wspierającej, takiej jak stacje przekształtnikowe lub magazyny energii. Całość kompozycji jest zilustrowana w jasnych, nasycenych kolorach, co nadaje obrazowi futurystyczny i optymistyczny charakter.

Cable pooling — to termin, który może odnosić się do kilku różnych praktyk w różnych branżach, ale ogólnie rzecz biorąc, odnosi się do wspólnego wykorzystania infrastruktury kablowej lub przewodów przez różne usługi, lub systemy. W kontekście telekomunikacji pooling kablowy może oznaczać współdzielenie infrastruktury przez różnych operatorów telekomunikacyjnych w celu zminimalizowania kosztów i zwiększenia efektywności.


W innych zastosowaniach „cable pooling” może również oznaczać zarządzanie kablami w środowisku IT, takim jak centrum danych, gdzie wiele kabli jest organizowanych razem w celu utrzymania porządku i ułatwienia zarządzania nimi.


W niektórych przypadkach termin ten może być również używany w kontekście audio-wideo (AV), gdzie kable do różnych urządzeń AV są łączone razem w celu ułatwienia połączeń i zarządzania.


Na obrazku przedstawiono wizualizację instalacji energii odnawialnej przy pięknym wschodzie słońca. W tle majestatyczne wiatraki wznoszą się na równinie z mgłą unoszącą się tuż nad ziemią, co tworzy idylliczny i spokojny krajobraz. Na pierwszym planie znajduje się pole paneli słonecznych, które błyszczą w promieniach wschodzącego słońca, symbolizując wytwarzanie energii słonecznej. W centralnym punkcie kompozycji znajduje się zaawansowany technologicznie system zarządzania energią z wyraźnym interfejsem i podłączonymi kablami, który jest kluczowym elementem w efektywnej dystrybucji i magazynowaniu wytworzonej energii. Całość sceny wskazuje na zintegrowany ekosystem energii odnawialnej, łączący wiatr i słońce jako źródła czystej energii.

Cable pooling w Polsce

W Polsce podobnie jak w innych krajach „cable pooling” może być stosowany w różnych kontekstach, choć najczęściej termin ten jest używany w branży telekomunikacyjnej. W tym kontekście cable pooling odnosi się do wspólnego używania infrastruktury kablowej przez różnych operatorów telekomunikacyjnych.


Przykłady zastosowania „cable pooling” w Polsce

 • Współdzielenie sieci przez operatorów komórkowych: Różni operatorzy mogą używać tej samej infrastruktury fizycznej (na przykład masztów, kablów, anten) w celu zwiększenia zasięgu swoich usług oraz zmniejszenia kosztów i wpływu na środowisko poprzez unikanie dublowania infrastruktury.

 • Współpraca operatorów kablowych i dostawców usług internetowych (ISP): W Polsce mogą występować sytuacje, w których operatorzy kablowi udostępniają swoją infrastrukturę innym firmom w celu oferowania usług szerokopasmowych, telewizji kablowej czy telefonii.

 • Budowa i eksploatacja wspólnych kanalizacji teletechnicznych: Firmy telekomunikacyjne mogą współpracować przy budowie i użytkowaniu kanalizacji, przez które przeprowadzane są kable i włókna światłowodowe.

 • Projekty publiczno-prywatne (PPP): W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, mogą powstawać inicjatywy mające na celu rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, gdzie prywatni operatorzy mogą korzystać z infrastruktury stworzonej przez samorządy lub państwo.


Warto jednak zauważyć, że praktyki te mogą być regulowane przez krajowe prawo telekomunikacyjne, które określa, w jaki sposób infrastruktura może być dzielona oraz jakie są obowiązki i prawa stron takiego porozumienia. W Unii Europejskiej, w tym w Polsce, współdzielenie infrastruktury jest często promowane w celu stymulowania konkurencji i promowania inwestycji w nowe technologie, jak na przykład 5G.Cable pooling w OZE


W kontekście odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce i na świecie, odnosi się do wspólnego użytkowania infrastruktury przesyłowej, głównie kabli i linii przesyłowych, przez różne instalacje produkujące energię z odnawialnych źródeł, takie jak farmy wiatrowe lub fotowoltaiczne.


W praktyce może to oznaczać na przykład, że kilka niezależnych farm wiatrowych, zamiast budować własne linie do przesyłu wyprodukowanej energii do głównej sieci energetycznej, łączy się w jednym punkcie i wykorzystuje wspólną infrastrukturę do przesyłu energii. Taka współpraca może znacznie obniżyć koszty inwestycji i eksploatacji, a także zmniejszyć wpływ na środowisko, ponieważ ogranicza potrzebę budowy wielokrotnych linii przesyłowych w tym samym obszarze.


Cable pooling w energetyce może być również częścią szerszych strategii, takich jak:

 • Klastery energii: Inicjatywy grupujące różne podmioty produkujące, magazynujące i zużywające energię, które mogą wspólnie zarządzać produkcją i zapotrzebowaniem na energię, a także dzielić się infrastrukturą.

 • Wirtualne elektrownie: Systemy, które integrują produkcję z różnych, rozproszonych źródeł OZE, tym samym pozwalając na lepsze zarządzanie ich pracą i efektywniejsze wykorzystanie sieci.

 • Inteligentne sieci energetyczne (smart grids): Które pozwalają na dwukierunkową komunikację i przepływ energii, ułatwiając integrację OZE i lepsze zarządzanie fluktuacjami w produkcji energii.


W Polsce, gdzie rozwój OZE nabiera tempa, zwłaszcza w zakresie energii wiatrowej i fotowoltaiki, takie rozwiązania mogą pomagać w zwiększaniu efektywności i redukcji kosztów operacyjnych, jak również w spełnianiu wymogów prawnych dotyczących przyłączeń do sieci energetycznej. Oprócz aspektów ekonomicznych cable pooling w sektorze OZE jest również korzystny z punktu widzenia ekologii, ponieważ zmniejsza negatywny wpływ infrastruktury energetycznej na środowisko naturalne.


Aspekty Prawne


Aspekty prawne związane z cable pooling w Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1762), obejmują następujące elementy:


1. Warunki Przyłączenia

Jedne warunki przyłączenia: Dla wielu instalacji OZE przyłączonych do jednego punktu przyłączenia wydawane są wspólne warunki przyłączenia.

Moc przyłączeniowa: Możliwość przyłączenia instalacji o sumarycznej mocy zainstalowanej przekraczającej moc przyłączeniową, z uwzględnieniem odpowiednich regulacji dotyczących nadwyżek.


2. Cable Pooling Agreement (CPA)

 • Zawarcie umowy: Obowiązek zawarcia porozumienia między wytwórcami OZE dotyczącego współpracy i korzystania ze wspólnego przyłącza.

 • Elementy CPA: Precyzyjne określenie, co musi zawierać CPA, w tym zasady podziału mocy przyłączeniowej, kosztów i odpowiedzialności.


3. Punkty Pomiarowe

Oddzielne punkty pomiarowe: Każda z instalacji OZE musi posiadać dedykowany punkt pomiarowy, co zapewnia indywidualne rozliczanie produkcji energii.


4. Procedura Wnioskowania

Wniosek o warunki przyłączenia: Określenie danych, które powinien zawierać wniosek o wydanie warunków przyłączenia oraz dokumenty niezbędne do dołączenia do wniosku.


5. Sankcje

 • Opłaty za nadmiarową energię: W przypadku przekroczenia mocy przyłączeniowej, operator sieci może naliczyć opłaty za energię wprowadzoną do sieci powyżej ustalonych limitów.

 • Ograniczenie lub wstrzymanie dostaw energii: Operator sieci ma prawo ograniczyć lub całkowicie wstrzymać dostarczanie energii do sieci w przypadku przekroczenia mocy przyłączeniowej.

6. Zmiana Właściciela Instalacji OZE

Przeniesienie praw i obowiązków: W przypadku sprzedaży instalacji OZE przyłączonej na zasadach cable poolingu, prawa i obowiązki wynikające z CPA przechodzą na nowego nabywcę.


7. Bezpieczeństwo i Stabilność Sieci

Zapewnienie stabilności sieci: Ustawa nakłada na wytwórców obowiązek zapewnienia, że przyłączenie wielu źródeł nie zaburzy pracy sieci elektroenergetycznej.


8. Aspekty Techniczne

Dopasowanie techniczne: Konieczność dostosowania infrastruktury technicznej tak, aby możliwe było bezpieczne przyłączenie wielu instalacji OZE w jednym miejscu.


Podsumowanie


Wdrożenie tych przepisów wymaga od producentów OZE, operatorów sieci oraz organów regulacyjnych odpowiedniego dostosowania się do nowych wymogów prawnych i technicznych. To z kolei wymaga ścisłej współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w celu zapewnienia sprawnego i zgodnego z prawem wdrożenia mechanizmu cable poolingu.


 


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page