top of page
 • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Nowe Dofinansowania OZE dla firm — Kredyt Ekologiczny FENG 2024 - Jak Skorzystać z Dofinansowania?

Scena w banku, gdzie różnorodna grupa ludzi omawia dokumenty dotyczące dofinansowania i ekologicznych projektów inwestycyjnych. Na ścianie widoczne są plakaty przedstawiające różne aspekty ekologii i biznesu, takie jak energia odnawialna, recykling oraz rozwój infrastruktury. Biura są przestronne, wyposażone w stoły i ekrany komputerowe, na których prezentowane są dane finansowe i informacje o programie wsparcia dla przedsiębiorstw. Atmosfera jest profesjonalna i sprzyjająca dyskusjom o zrównoważonym rozwoju.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłasza nabór wniosków do Działania 3.01 Kredyt Ekologiczny w ramach Priorytetu 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Działanie to wspiera projekty inwestycyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej, modernizację infrastruktury, termomodernizację budynków oraz zmianę źródeł energii na bardziej ekologiczne.


Harmonogram naboru wniosków

Nabór wniosków rozpoczął się 25 kwietnia 2024 r. i potrwa do 25 lipca 2024 r. do godziny 16:00. Ogłoszenie konkursu miało miejsce 28 marca 2024 r. Planowana kwota dofinansowania wynosi 660 mln złotych. Przedsiębiorstwa zainteresowane otrzymaniem dofinansowania powinny złożyć wniosek za pośrednictwem Generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej FENG. ​​


Kto może skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie w ramach programu „Kredyt Ekologiczny” FENG 2021-2027 skierowane jest do szerokiego grona przedsiębiorców działających na terenie Polski. Beneficjentami mogą być mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) oraz spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap). Wszyscy wnioskodawcy muszą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co powinno być potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.


Mikro-, mały i średni przedsiębiorca to jednostki, które spełniają określone kryteria, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014. Kryteria te opierają się na liczbie zatrudnionych pracowników oraz rocznym obrocie przedsiębiorstwa lub jego sumie bilansowej. Wartości te mogą się różnić w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

 • Mikroprzedsiębiorstwo: Zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

 • Małe przedsiębiorstwo: Zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

 • Średnie przedsiębiorstwo: Zatrudnia mniej niż 250 osób, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR, natomiast suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

 • Przedsiębiorstwo small mid-cap: obejmuje przedsiębiorstwa zatrudniające do 499 pracowników, może mieć roczne obroty przekraczające 50 mln EUR, lecz nie powinny one być większe niż 150 mln EUR.

 • Przedsiębiorstwo mid-cap :zatrudniające do 3,000 pracowników, może mieć obroty powyżej 150 mln EUR, ale nieprzekraczające 300 mln EUR.


Oprócz wielkości przedsiębiorstwa, wnioskodawca musi również wykazać się zdolnością kredytową, co jest warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania. Oznacza to, że przedsiębiorstwo musi posiadać wystarczające środki lub zabezpieczenia, które pozwolą na spłatę kredytu w przypadku jego przyznania.


Jeśli przedsiębiorstwo spełnia te kryteria, może ubiegać się o dofinansowanie na projekty związane z modernizacją infrastruktury, termomodernizacją budynków czy zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. To doskonała okazja, aby inwestować w rozwój biznesu, jednocześnie przyczyniając się do poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kredyt ekologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 można przeznaczyć na różne działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej i modernizację infrastruktury. Oto lista, na co można uzyskać dofinansowanie:

 • Modernizacja infrastruktury: Dotyczy np. budynków, maszyn i urządzeń. Warunek dofinansowania to ograniczenie zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30% w porównaniu do obecnego stanu. Może to obejmować termomodernizację, wymianę okien, drzwi, systemów grzewczych czy innych elementów infrastruktury.

 • Zmiana źródeł energii: To wsparcie finansowe na inwestycje w bardziej ekologiczne źródła energii. Mogą to być panele słoneczne, instalacje wykorzystujące energię wiatrową, pompy ciepła lub inne nowoczesne rozwiązania energetyczne.

 • Wymiana urządzeń i technologii: Kredyt ekologiczny można wykorzystać na wymianę urządzeń, instalacji czy linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie. Przykłady to zakup nowych maszyn lub modernizacja istniejących linii produkcyjnych w celu zwiększenia efektywności.


Poziom dofinansowania i wydatki kwalifikowane

Poziom dofinansowania wynosi od 15% do 80%, w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych nie została ustalona, natomiast maksymalna wartość wynosi równowartość 50 mln EUR.

Wydatki kwalifikowane obejmują m.in.:

 • Nabycie środków trwałych, robót i materiałów budowlanych: Dofinansowanie może obejmować koszty związane z zakupem i instalacją elementów potrzebnych do modernizacji lub budowy infrastruktury.

 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: Obejmuje to patenty, licencje, know-how i inne prawa własności intelektualnej niezbędne do realizacji projektu.

 • Studia, ekspertyzy i projekty techniczne: Dofinansowanie można również przeznaczyć na prace przygotowawcze, takie jak ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związane z realizowanym projektem.


Wymagane dokumenty do uzyskania dofinansowania „Kredyt Ekologiczny”

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach Kredytu Ekologicznego FENG 2021-2027, przedsiębiorcy muszą dostarczyć określone dokumenty wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Poniżej znajduje się lista kluczowych dokumentów, które należy zgłosić, aby ubiegać się o dofinansowanie:

 1. Wniosek o dofinansowanie: Podstawowy dokument, który musi zostać wypełniony i złożony za pośrednictwem Generatora wniosków dostępnego na stronie Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Wniosek powinien być kompletny i zawierać wszystkie wymagane informacje dotyczące projektu.

 2. Dokument audytu: Kluczowy dokument, który potwierdza efektywność energetyczną planowanego projektu. Dokument audytu powinien być przygotowany zgodnie ze wzorem dostępnym w zakładce „Dokumentacja konkursowa” i musi być dołączony do wniosku w momencie jego złożenia. Dokument audytu zawiera dane z audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz audytu efektywności energetycznej.

 3. Promesa kredytu ekologicznego: Dokument potwierdzający zobowiązanie banku kredytującego do udzielenia kredytu ekologicznego. Promesa musi być wystawiona przez jeden z banków kredytujących wskazanych na stronie BGK i musi zostać dołączona do wniosku o dofinansowanie w momencie jego złożenia.

 4. Dokumenty rejestrowe: Potwierdzenie, że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski. Może to być odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub inny odpowiedni dokument rejestrowy.

 5. Dokumentacja związana z projektem: W zależności od rodzaju projektu, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne czy pozwolenia na budowę. Warto upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są dołączone do wniosku.


Przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z regulaminem programu oraz dokumentacją konkursową, aby mieć pewność, że ich wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie wymagane informacje. Brak któregoś z kluczowych dokumentów może skutkować odrzuceniem wniosku lub opóźnieniem w procesie przyznawania dofinansowania.


Z jakim bankiem współpracuje program „Kredyt Ekologiczny”?

Lista banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK ramową umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu ekologicznego:


Ważne informacje dotyczące Kredytu Ekologicznego FENG 2021-2027

Oto kilka dodatkowych informacji dotyczących programu Kredytu Ekologicznego, które pomogą zrozumieć jego zasady i uniknąć błędów podczas składania wniosku o dofinansowanie.


1. Brak rekomendacji firm doradczych przez BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nie prowadzi listy polecanych firm doradczych do pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z firmą doradczą, upewnij się, że jest ona godna zaufania. BGK zaleca dokładne sprawdzenie wiarygodności i doświadczenia firmy przed nawiązaniem współpracy. Rekomenduje się ostrożność przy opłacaniu usług "z góry", ponieważ ostateczna odpowiedzialność za poprawność wniosku spoczywa na przedsiębiorcy.


2. Wybór audytorów

BGK nie prowadzi również listy rekomendowanych audytorów dla Kredytu Ekologicznego. Możesz zlecić przygotowanie audytu wybranemu audytorowi lub sporządzić dokument samodzielnie, jeśli masz odpowiednią wiedzę i umiejętności. BGK podczas oceny merytorycznej weryfikuje prawidłowość sporządzenia dokumentu audytu. Z tego powodu zadbaj o najwyższą jakość tego dokumentu. Lista ekspertów współpracujących z BGK nie służy jako lista audytorów, więc należy korzystać z innych źródeł.


3. Warunki oprocentowania i marże dla kredytu ekologicznego

Kredyt ekologiczny jest udzielany przez banki kredytujące współpracujące z BGK. Banki te udzielają kredytów na warunkach rynkowych, a oferta poszczególnych banków może się różnić. Warto porównać oferty różnych banków, aby wybrać najbardziej korzystną dla Twojego przedsiębiorstwa. Lista banków kredytujących dostępna jest na stronie internetowej BGK w zakładce "Banki kredytujące".


4. Warunki złożenia wniosku o dofinansowanie

Promesa kredytu ekologicznego musi być wystawiona przez jeden z banków kredytujących wskazanych przez BGK i dołączona do wniosku w momencie jego złożenia. Nie ma możliwości przesłania jej w późniejszym terminie. Jeśli wybrany bank kredytujący odmówi Ci udzielenia kredytu, możesz skontaktować się z innymi bankami z listy dostępnej na stronie BGK.


5. Dotacja musi być przeznaczona na spłatę kredytu

Dotacja wypłacana przez BGK w ramach Kredytu Ekologicznego służy wyłącznie do spłaty kapitału kredytu udzielonego przez bank kredytujący. Dlatego też warto dokładnie przemyśleć, jak wykorzystasz otrzymane dofinansowanie.Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek należy złożyć poprzez Generator wniosków o dofinansowanie dostępny na stronie FENG. Wnioskodawcy powinni zwrócić uwagę na kompletność i zgodność dokumentacji z regulaminem konkursu. Warunkiem koniecznym jest również posiadanie zdolności kredytowej potwierdzonej przez bank kredytujący​​.Kontakt i dodatkowe informacje

Jeśli masz pytania dotyczące kredytu ekologicznego, możesz skontaktować się z BGK za pośrednictwem infolinii (22 475 88 88, czynna w godzinach 7:30-17:30) lub e-maila (kredyt.ekologiczny@bgk.pl). Dodatkowe informacje i dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page