top of page
 • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Dofinansowania dla przedsiębiorstw w sektorze OZE na rok 2024! Co nowego i jakie są możliwości?

Zdjęcie przedstawia grupę profesjonalistów inżynierów, zgromadzonych wokół stołu z makietą. Na makiecie widoczne są modele turbin wiatrowych, panele fotowoltaiczne oraz miniatury nowoczesnych budynków, które prawdopodobnie wykorzystują odnawialne źródła energii. Osoby na zdjęciu są ubrane w biznesowe stroje i aktywnie dyskutują, trzymając dokumenty oraz urządzenia mobilne. Ich zaangażowanie sugeruje planowanie lub ocenę projektu związanego z energią odnawialną. Tło zdjęcia stanowi jasne pomieszczenie z dużymi oknami, co dodaje kompozycji profesjonalnego klimatu.

Spis treści:

Nowy rok otwiera przed przedsiębiorcami nowe możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rozwój projektów związanych z sektorem energetycznym. Dynamiczne zmiany gospodarcze stwarzają szanse dla inwestycji z zakresu biogazu, wodoru, kogeneracji, efektywności energetycznej i gospodarki odpadami. Poniżej przedstawiamy planowane programy, które będą dostępne w 2024 roku.


Programy dofinansowań na I Kwartał 2024 roku.

Program FENX.02.02 


Jesteś przedsiębiorcą i interesują Cię odnawialne źródła energii? Program FENX.02.02 to doskonała okazja do rozwoju Twojego biznesu w tym obszarze. W ramach programu możesz uzyskać dofinansowanie na produkcję energii elektrycznej i ciepła z OZE, a także na tworzenie alternatywnych paliw, takich jak biometan czy zielony wodór. Dodatkowo wsparcie obejmuje rozwój magazynów energii oraz infrastruktury niezbędnej do podłączenia Twojej instalacji do sieci elektrycznej, ciepłowniczej lub gazowej.


Alokacja Unijna i Zakres Interwencji:

Unia Europejska przeznaczyła imponującą sumę 538 milionów euro na wsparcie różnorodnych dziedzin OZE. Skorzystaj z tej szansy i zainwestuj w takie obszary, jak energia wiatrowa, słoneczna, biomasa oraz inne formy energii odnawialnej, w tym geotermalna. To nie tylko krok naprzód dla Twojego biznesu, ale także wkład w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.


Wsparcie dla Biometanu i Zielonego Wodoru:

Wspomniane wyżej projekty związane z wytwarzaniem biometanu, włączając budowę i rozbudowę instalacji, a także infrastrukturę przyłączeniową do sieci gazowej, są objęte wsparciem. Podobnie, inwestycje w produkcję wodoru z OZE oraz projekty związane z produkcją energii z wodoru również wchodzą w zakres wsparcia.


Kryteria Zrównoważonego Rozwoju:

W przypadku projektów wykorzystujących biogaz lub stałe paliwa z biomasy, konieczne jest spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001.


Wsparcie Dla Instalacji Fotowoltaicznych:

Program zakłada także wsparcie dla większych instalacji fotowoltaicznych, zwłaszcza dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wsparcie obejmie instalacje o mocy powyżej 0,5 MWe w przypadku promieniowania słonecznego.


Beneficjenci Wsparcia:

Program jest dostępny dla szerokiej grupy beneficjentów, w tym przedsiębiorców, administracji publicznej oraz jednostek samorządów terytorialnych. Instytucja Wdrażająca może pełnić rolę beneficjenta, szczególnie w przypadku projektów dotyczących produkcji energii ze słońca w ramach programu "Mój Prąd".


Edukacja i Współpraca Międzynarodowa:

Interesujący aspekt programu to możliwość finansowania działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa. Ponadto, projekt może obejmować współpracę międzynarodową, wymianę wiedzy oraz konsultacje z partnerami z innych krajów.


Formy Wsparcia:

Program oferuje różne formy wsparcia, w tym dotacje oraz możliwość uzyskania pożyczki. Maksymalny poziom dofinansowania z UE wynosi imponujące 79.71%.Program Wodoryzacja Gospodarki w ramach KPO- 2024 rok


Przekazany Bankowi Gospodarstwa Krajowego, program ma na celu rozwój technologii wodorowych. Szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w założeniach programowych i kryteriach oceny projektów zostaną ogłoszone w trakcie 2024 roku.


Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu


Program został podzielony na dwie części, obejmujące inwestycje w kogenerację o różnych mocach zainstalowanych. Maksymalna wysokość wsparcia bezzwrotnego w ramach drugiej części została zwiększona, otwierając nowe perspektywy dla sektora kogeneracji.


Odnawialne Źródła Energii (OZE) – Źródła Ciepła dla Ciepłownictwa 


Nabór wniosków obejmuje inwestycje w źródła ciepła z OZE (bez biomasy) o mocy co najmniej 2 MWt. Projekt musi wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych, takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne i geotermia.

W ramach poprawy efektywności energetycznej nowe możliwości dadzą również dwa kolejne programy - FENX.01.01 Efektywność Energetyczna w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz FENG Kredyt Ekologiczny, wspierające projekty wynikające z audytu energetycznego, mające na celu osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii pierwotnej.


FENX.01.01 Efektywność energetyczna


Działanie FENX.01.01 jest  programem dotyczącym efektywności energetycznej, który ma na celu wspieranie przedsięwzięć związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Realizowany jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i skierowany na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw. Instytucją wdrażającą projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Alokacja środków z Unii Europejskiej na to przedsięwzięcie wynosi 2 536 000 000,00 EUR. Zakres interwencji obejmuje projekty związane z efektywnością energetyczną, w tym m.in. ocieplenie obiektów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, modernizację systemów grzewczych, czy instalację urządzeń OZE. Program ten wspiera również wymianę systemów ciepłowniczych zasilanych węglem na systemy zasilane gazem ziemnym, co przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu.


W ramach działań skierowanych do przedsiebiorstw, wsparcie obejmuje modernizację energetyczną budynków zakładowych, zwiększenie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, oraz instalację urządzeń OZE. Istnieje również możliwość wsparcia inwestycji w wymianę systemów grzewczych zasilanych stałymi paliwami kopalnymi na systemy zasilane gazem ziemnym.


Warto zauważyć, że wsparcie skierowane jest także na rozwój infrastruktury związanej z energetyką, takiej jak magazyny energii, instalacje fotowoltaiczne czy systemy zarządzania energią w budynkach. Program ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej, promując zrównoważone rozwiązania w obszarze efektywności energetycznej.


FENG Kredyt Ekologiczny


Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 kontynuuje wcześniejsze inicjatywy, takie jak Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego główne cele obejmują zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego, rozwój zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, rozwijanie umiejętności związanych z inteligentnymi specjalizacjami, transformacją przemysłową oraz wspieranie przedsiębiorczości. Dodatkowo, program skierowany jest na transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.


Struktura programu obejmuje cztery priorytety. Pierwszy priorytet koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorców poprzez dofinansowanie w obszarach badania i rozwoju, wdrażania nowych rozwiązań, infrastruktury badawczej, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji oraz zielonej gospodarki. Drugim priorytetem jest stworzenie sprzyjającego środowiska innowacyjnego poprzez wsparcie projektów strategicznych dla polskiej gospodarki, takich jak rozbudowa infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizacja technologii, a także wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu, takich jak akceleratory, klastry i instytucje badawcze. Trzeci priorytet skupia się na zazielenieniu przedsiębiorstw poprzez wsparcie projektów przyczyniających się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, obejmujących neutralność klimatyczną, zieloną transformację gospodarki i zrównoważony rozwój. Oferowane wsparcie obejmuje m.in. kredyt ekologiczny, zielony fundusz gwarancyjny oraz projekty IPCEI. Czwarty priorytet to pomoc techniczna, mająca na celu zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów, zachęcając do ubiegania się o środki z programu, wspierając w realizacji projektów oraz zapewniając wsparcie administracyjne.


Beneficjentami programu mogą być różne podmioty - w tym przedsiębiorstwa, z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi oraz instytucje otoczenia biznesu, takie jak ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji i instytucje finansowe. Formy wsparcia obejmują dotacje, instrumenty finansowe, kapitałowe oraz gwarancyjne, a także instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne. Całkowity budżet programu wynosi około 7,9 mld euro.


Warto również zwrócić uwagę na trwające nabory wniosków do programów, takich jak:

Zdjęcie przedstawia futurystyczną infografikę dotyczącą odnawialnych źródeł energii. Centralnym punktem jest glob zintegrowany z grafiką trzech turbin wiatrowych, symbolizujący globalne zastosowanie energii odnawialnej. Wokół globu rozmieszczone są różnorodne wykresy i dane statystyczne, w tym mapy świata wskazujące na procentowe udziały OZE, wskaźniki efektywności energetycznej, a także przewidywania dotyczące przyszłego wzrostu inwestycji w zieloną energię. Grafika łączy w sobie elementy technologiczne, ekologiczne i ekonomiczne, podkreślając znaczenie energii wiatrowej, słonecznej i innych zrównoważonych źródeł w przyszłej gospodarce.

FELD.09.01 Gospodarka w Transformacji


Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9.  - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji.


Program dotacyjny skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z 35 gmin województwa łódzkiego. Inicjatywa ta oferuje unikalną szansę na uzyskanie wsparcia finansowego przeznaczonego na różnorodne inwestycje. Dla wielu przedsiębiorców działających w regionie ta inicjatywa stanie się kluczowym impulsem do rozwoju.

Dotacje europejskie, które stanowią integralną część tego programu, pełnią rolę promyka nadziei dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Oferują one transformacyjną ścieżkę wzrostu i innowacji, umożliwiając zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz implementację nowoczesnych rozwiązań.


W ramach działania FELD.09.01 Gospodarka w Transformacji, MŚP z 35 gmin objętych Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego mają szansę na skorzystanie z kluczowego wsparcia. Wśród tych gmin znajdują się: m. Bełchatów, Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów, m. Piotrków Trybunalski, Rozprza, Wola Krzysztoporska, Gomunice, Kamieńsk, Lgota Wielka, Ładzice, m. Radomsko, Radomsko, Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce,Widawa, Złoczew, Czarnożyły, Konopnica, Osjaków, Ostrówek, Wieluń i Wierzchlas.


Jakie projekty kwalifikują się do dofinansowania?

Obecny nabór umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego dla projektów obejmujących:

 • Efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach:

 • Inwestycje ograniczające zużycie energii,

 • Odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym,

 • Zastosowanie efektywnych energetycznie technologii,

 • Energia ze źródeł odnawialnych (OZE),

 • Przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

 • Przemysł 4.0 w przedsiębiorstwach:

 • Zwiększenie zaawansowania technologicznego,

 • Zdolność do wdrażania innowacji.

 • Dofinansowanie inwestycji w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe,

 • Wprowadzenie robotyzacji,

 • Inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne:

 • Dotacje na inwestycje produkcyjne,

 • Dywersyfikacja, modernizacja lub restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Jak złożyć wniosek ?

Proces składania wniosków wymaga spełnienia szeregu warunków formalnych i merytorycznych. Należy między innymi zadbać o prawidłowo oszacowane koszty kwalifikowane, montaż finansowy oraz zabezpieczenie wkładu własnego. Termin składania wniosków mija 31 stycznia 2024 r., a projekty muszą być zrealizowane do 30 czerwca 2026 roku. Wniosek składa się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez aplikację WOD2021 .

Dla mikroprzedsiębiorców oraz właścicieli małych i średnich firm w regionie, nabór FELD.09.01 Gospodarka w Transformacji stanowi unikalną szansę na otrzymanie wsparcia finansowego. Jeżeli zależy Ci na rozwoju swojej firmy i działasz w jednej z gmin objętych programem transformacji, teraz jest czas, aby skorzystać z bezzwrotnej dotacji na inwestycje.


Energia Plus 2024 - Zrównoważony Rozwój Przedsiębiorstw poprzez Fotowoltaikę i Inne Innowacje


Program Energia Plus, wprowadzony priorytetowo w 2019 roku, stanowi kluczowy krok w kierunku minimalizowania negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie negatywnego oddziaływania poprzez wsparcie ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Przedsiębiorstwa mają istotny udział w degradacji środowiska, głównie z powodu intensywnego zużycia energii, często pochodzącej w Polsce głównie z węgla, co związane jest z emisją CO2. Dodatkowo korzystanie z surowców i emisje związane z produkcją wpływają na środowisko. W związku z tym wspieranie przedsiębiorstw w podejmowaniu działań proekologicznych jest kluczowe.


Dotacje w ramach programu Energia Plus obejmują wsparcie dla ekologicznych przedsięwzięć w obszarach:

 • Ograniczenia zużycia energii i surowców pierwotnych:

 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji i urządzeń przemysłowych,

 • Zastosowanie technologii bezodpadowych oraz ograniczających zużycie wody w procesach produkcyjnych.

 • Redukcji emisji z obiektów energetycznego spalania:

 • Zgodnie z Dyrektywą MCP, ograniczenie lub wyeliminowanie szkodliwej emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania.

 • Poprawy jakości powietrza:

 • Ograniczenie emisji ze źródeł spalania paliw, szczególnie dla urządzeń o mocy większej niż 50 MW.

 • Efektywności energetycznej:

 • Zgodnie z “Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku,” poprzez wprowadzenie energooszczędnych systemów napędowych i oświetleniowych.

 • Nowych źródeł energii odnawialnej:

 • Budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł, takich jak fotowoltaika czy ciepło odpadowe.

 • Modernizacji sieci ciepłowniczych:

 • W celu zmniejszenia strat w przesyle ciepła oraz likwidacji źródeł niskiej emisji.

Kto może skorzystać z programu „Energia Plus” ?

Program Energia Plus jest dostępny dla różnych podmiotów biznesowych, obejmując:

 • Osoby fizyczne,

 • Osoby prawne,

 • Jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,

 • Wspólników spółki cywilnej wykonujących działalność gospodarczą.

Brak ograniczeń związanych z wielkością przedsiębiorstwa, co oznacza, że zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie.


Forma i Wysokość Dotacji w Programie Energia Plus 2024

W programie Energia Plus 2024 dotacje przyjmują wyłącznie formę pożyczki, a ich maksymalna kwota wynosi od 0,5 mln do 500 mln zł. Warunki pożyczki są uzależnione od rodzaju preferowanego finansowania przez przedsiębiorstwo.

W przypadku pożyczki na warunkach rynkowych, dotacja nie stanowi pomocy publicznej, a oprocentowanie jest uzależnione od stopy referencyjnej. W przypadku preferencyjnych warunków, oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5% rocznie. Istnieje również opcja umorzenia do 10% całkowitej wypłaconej kwoty pożyczki, ale nie więcej niż 1 mln zł.


Program Energia Plus obejmuje okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2030 r., a koszty kwalifikowane uwzględniają przygotowanie przedsięwzięcia, zarządzanie nim oraz realizację inwestycji. Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym, a proces oceny obejmuje trzy kategorie kryteriów: dostępu, jakościowych i horyzontalnych.


Program Energia Plus to szansa dla przedsiębiorstw na ekologiczny rozwój, a niedawny przykład farmy fotowoltaicznej w województwie zachodniopomorskim pokazuje, że dotacje mogą istotnie przyczynić się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej i redukcji emisji dwutlenku węgla.


Terminy w Programie Energia Plus 2024

Program Energia Plus będzie realizowany w latach 2019-2030, z możliwością podpisywania umów do końca 2027 roku. Środki przewidziane w programie będą dostępne do 2030 roku. Aktualny nabór w programie Energia Plus 2024 trwa od 01.02.2023 r. do 13.12.2024 r. lub do wyczerpania puli środków.


Jak Złożyć Wniosek w Programie Energia Plus?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, a zgłoszenia można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wniosek powinien być podpisany elektronicznie lub zaufanym podpisem.


Procedura wnioskowania obejmuje logowanie się lub zakładanie konta w GWD, wybór odpowiedniego programu (Energia Plus), uzupełnienie wniosku zgodnie z instrukcją, sprawdzenie poprawności pliku, zatwierdzenie i przesłanie wniosku do NFOŚiGW za pośrednictwem ePUAP.


Program Energia Plus to konkretne narzędzie wspierające przedsiębiorstwa w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, a niedawne sukcesy, takie jak finansowanie farmy fotowoltaicznej, pokazują, że może on istotnie przyczynić się do transformacji branży w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań.


Podsumowanie


Podsumowując, planowane do uruchomienia programy stanowią istotną szansę dla przedsiębiorców i instytucji z różnych sektorów na pozyskanie wsparcia finansowego w ramach projektów związanych z efektywnością energetyczną. Kluczowe jest zapoznanie się z nimi i podjęcie działań, aby skutecznie wykorzystać dostępne możliwości w nadchodzącym roku. Warto być świadomym wymagań, kryteriów oceny projektów oraz możliwości finansowania VAT, co może wpływać na ostateczny zakres wsparcia. Działając zgodnie z planem, możemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego oraz osiągnięcia celów związanych z transformacją energetyczną.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page