top of page
 • Zdjęcie autoraAlina Matsyura

Dofinansowanie na wiatraki przydomowe „Moja elektrownia Wiatrowa” - czego dotyczy? Kto beneficjentem? I kiedy można uzyskać?

Zaktualizowano: 20 lut

Szeroki kadr na nowoczesny, rodzinny dom o zmierzchu z widocznymi małymi turbinami wiatrowymi w tle. Niebo jest pełne ciepłych odcieni pomarańczu, różu i fioletu, co nadaje scenie przytulną i zapraszającą atmosferę. Dom jest oświetlony miękkim blaskiem zachodzącego słońca, a otaczający go ogród jest pełen bujnej zieleni i subtelnie oświetlony, co podkreśla piękno zintegrowanego z otoczeniem domu i turbin wiatrowych, które delikatnie wtapiają się w tło

Z niecierpliwością wyczekiwaliśmy jakichś szczegółów dotyczących zapowiadanego wcześniej programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”, który zyskał na znaczeniu wraz z rosnącą popularnością przydomowych wiatraków. O co właśnie chodzi z tym programem? Na co można uzyskać dofinansowanie, oraz kto może wnioskować?Cele Programu

Rządowa inicjatywa „Moja Elektrownia Wiatrowa” ma na celu wsparcie osób indywidualnych w tworzeniu mikroelektrowni wiatrowych. Program ma ambitne cele: zwiększenie liczby domowych instalacji wiatrowych, dodatkową produkcję energii z OZE, redukcję emisji CO2 oraz oszczędność energii pierwotnej.


Na jakie elementy można uzyskać dofinansowanie „Moja elektrownia Wiatrowa”?


Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” zapewnia dofinansowanie dla właścicieli domów zainteresowanych rozwojem przydomowych instalacji wiatrowych. Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie finansowe przeznaczone na:

 • Zakup i montaż nowych instalacji wiatrowych – inicjatywa ta skierowana jest do budynków mieszkalnych, wspierając tworzenie nowoczesnych systemów wykorzystujących energię wiatru.

 • Realizację projektów o zainstalowanej mocy do 20 kW i 30 m wysokości– dotyczy to instalacji wiatrowych służących pokryciu własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy, co przyczynia się do zwiększenia niezależności energetycznej.

 • Współfinansowanie zakupu oraz instalacji niezbędnego osprzętu:

  • a. Turbiny wiatrowej wraz z osprzętem – obejmuje to wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

  • b. Magazyny energii o pojemności co najmniej 2 kWh – wspiera gromadzenie wyprodukowanej energii, umożliwiając jej efektywne wykorzystanie w późniejszym czasie.


Ile można uzyskać dofinansowania w programie „Moja elektrownia Wiatrowa”?

Z ogromnym budżetem 400 milionów złotych, program oferuje bezzwrotne dotacje na zakup i montaż mikroelektrowni wiatrowych i nie tylko:

 • Dofinansowanie dla instalacji wiatrowej określone jest do wysokości 50% wartości inwestycji, ale suma dofinansowania nie może przekroczyć 30 tys. zł na jedną instalację. Dodatkowo, istnieje limit dofinansowania wynoszący nie więcej niż 5 tys. zł za każdy 1 kW mocy instalacji. Oznacza to, że kwota dofinansowania jest zależna od wielkości instalacji, ale nie może przekroczyć wyznaczonych limitów, mając na celu wspieranie inwestycji w sposób proporcjonalny do ich skali.

 • Dofinansowanie dla magazynu energii elektrycznej (akumulatora) również jest ograniczone do 50% kosztów kwalifikowalnych, z maksymalną kwotą dofinansowania wynoszącą 17 tys. zł na jeden magazyn energii. Magazyn musi posiadać minimalną pojemność 2 kWh, przy czym limit dofinansowania wynosi nie więcej niż 6 tys. zł za każdy 1 kWh pojemności. To ograniczenie ma na celu zapewnienie, że wsparcie finansowe jest dostosowane do wielkości i potencjalnych korzyści z inwestycji w magazynowanie energii.

Harmonogram Realizacji

Inicjatywa „Moja Elektrownia Wiatrowa” jest zaplanowana na okres od 2024 do 2029 roku. Umowy w ramach programu będą podpisywane najpóźniej do końca 2028 roku, a alokacja funduszy przewidziana jest aż do końca 2029 roku.


Co do składania wniosków, proces ten będzie prowadzony bez przerwy aż do momentu, kiedy dostępne środki zostaną w pełni wykorzystane. Szczegółowe informacje dotyczące procedur aplikacyjnych oraz oceny zgłoszeń znajdą się w specjalnych ogłoszeniach, oraz regulaminach publikowanych na witrynie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).


Proces Składania Wniosków

Na dzień dzisiejszy informacja dotycząca składania wniosków nie jest wiadoma. Ale śledzimy ogłoszenia na stronie internetowej NFOŚiGW, dlatego nie warto się przejmować, będziemy aktualizować informacje na bieżąco.


Kwalifikowalne Koszty dofinasowania „Moja elektrownia Wiatrowa”

Okres kwalifikowalności kosztów (30.06.2023 r. - 31.12.2028 r.) oznacza czas, w którym wydatki związane z projektem mogą być uznawane za kwalifikowane do dofinansowania. Aby koszty zostały uznane za kwalifikowane, muszą być spełnione dwa warunki:

 • a) Rozpoczęcie inwestycji definiowane jako moment poniesienia pierwszego kwalifikowanego kosztu (np. data opłacenia pierwszej faktury), data przyłączenia mikroinstalacji wiatrowej lub data montażu urządzenia (w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza). Chodzi o to, aby zainicjować projekt poprzez wykonanie konkretnego działania (finansowego lub instalacyjnego), które jest ściśle związane z projektem.

 • b) Zakończenie inwestycji oznacza pełne zamontowanie i uruchomienie instalacji wiatrowej wraz z infrastrukturą, oraz udokumentowanie opłacenia wszystkich faktur za zakup i montaż urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie.


Kwalifikowalność kosztów jest ustalana na podstawie „Wytycznych w zakresie kosztów kwalifikowanych”, które precyzują, jakie wydatki mogą być objęte wsparciem. Kwalifikowane są koszty związane z nabyciem i montażem nowej instalacji wiatrowej oraz zakupem i montażem magazynów energii.


 • Dofinansowanie w ramach programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” pokrywa koszty związane z zakupem urządzeń, materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji projektu, które zostały precyzyjnie opisane w Załączniku nr 1 do programu. To oznacza, że wsparcie finansowe jest dostępne wyłącznie dla tych wydatków, które bezpośrednio przyczyniają się do budowy i uruchomienia instalacji wiatrowej, zgodnie z wymogami technicznymi i prawnymi. Wszystkie wspierane urządzenia i materiały muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed ich montażem lub użyciem, a także muszą być dopuszczone do obrotu i spełniać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, co potwierdzają odpowiednie deklaracje zgodności (oznaczenia „CE” lub „B”). Ponadto, wszelkie usługi związane z instalacją muszą być wykonane przez osoby lub firmy posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi normami. W szczególności, dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • Dokumentację Projektową : Obejmuje to koszty związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów projektowych, takich jak mapa do celów projektowych, projekt wykonawczy, projekt budowlany elektryczny, projekt fundamentów – zależnie od wymagań dla danej mocy instalacji – oraz projekt zagospodarowania terenu i opinia geotechniczna. Koszty te mogą stanowić do 10% łącznych kwalifikowalnych wydatków.

 • Instalację Wiatrową: Obejmuje zakup i montaż samej turbiny wiatrowej wraz z niezbędnym osprzętem, takim jak inwerter, licznik, okablowanie, oraz maszt, niezależnie od tego, czy jest to instalacja o osi pionowej, czy poziomej.

 • Magazyn Energii: Dotyczy zakupu i instalacji systemów magazynowania energii, co umożliwia efektywne gromadzenie wyprodukowanej energii i jej wykorzystanie w potrzebnym momencie.

Dodatkowo, w ramach kosztów instalacyjnych uwzględniony może być również koszt transportu urządzeń na miejsce montażu.


 • Podatek VAT jest kwalifikowanym kosztem tylko w sytuacji, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, czyli nie ma on możliwości odliczenia tego podatku zgodnie z ustawą o VAT. Jeśli beneficjent ma prawo do odliczenia VAT, ale z tego nie skorzysta, podatek ten nie może być uznany za koszt kwalifikowany.Warunki uzyskania dofinansowania „Moja elektrownia Wiatrowa”:

Aby otrzymać dofinansowanie, inwestycja musi być już zakończona w momencie składania wniosku. Oznacza to, że wszystkie płatności za materiały i usługi muszą być dokonane, urządzenia zainstalowane i działające, a także zgłoszone do odpowiednich instytucji.


Wymagania dotyczące urządzeń: Urządzenia muszą być nowe i nie starsze niż 24 miesiące przed instalacją.


Instalacje wiatrowe: Dofinansowanie jest przeznaczone dla przydomowych instalacji wiatrowych, które zostały zrealizowane zgodnie z prawem, w tym z odpowiednimi zgłoszeniami lub pozwoleniami na budowę.


Ograniczenia wysokości: Mikroelektrownie wiatrowe nie mogą przekraczać 30 metrów wysokości.


Okres eksploatacji: Beneficjent musi eksploatować instalację i inne urządzenia na określonej lokalizacji przez minimum 5 lat, bez zmiany przeznaczenia budynku, demontażu urządzeń czy zmiany lokalizacji inwestycji.


Zgodność z ochroną środowiska: Inwestycje muszą być zgodne z przepisami o ochronie powietrza i zmniejszeniu emisji.


Moc instalacji: Moc mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej nie wlicza się do mocy zainstalowanej, pod warunkiem, że nie przekracza określonych limitów. Łączna moc instalacji nie może przekroczyć 50 kW.


Współwłasność i podwójne finansowanie: W przypadku współwłasności budynku wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Należy również zadeklarować brak podwójnego finansowania projektu.


Jednorazowość dofinansowania: Dofinansowanie na elektrownię wiatrową jest przyznawane jednorazowo na podstawie kompleksowej umowy/aneksu do umowy dotyczącej zakupu i dystrybucji energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.


Wykluczenia: Nie udziela się dofinansowania na budynki sezonowe, rekreacyjne, letniskowe, gospodarcze oraz te, które są finansowane z innych źródeł publicznych, zagranicznych albo krajowych z wyjątkiem ulgi modernizacyjnej.


Ograniczenia dla działalności gospodarczej: W ramach ustalonych zasad dotyczących przyznawania wsparcia finansowego, istnieje wyraźny limit wykorzystania przestrzeni budynku na cele gospodarcze. Udział działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku nie może przekroczyć 20%. W przypadku, gdy ten próg zostanie przekroczony, co może zostać stwierdzone w dowolnym momencie trwania okresu zobowiązań związanych z dofinansowaniem, Beneficjent staje przed koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Jest to kluczowy element oceny zgodności projektu z warunkami udzielenia wsparcia i podkreśla znaczenie przestrzegania założonych kryteriów wykorzystania przestrzeni w kontekście realizowanych inwestycji.


Kto może wnioskować o dofinansowanie na przydomowy wiatrak elektryczny w Programie „Moja elektrownia Wiatrowa”

Beneficjentami są osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych, którzy produkują energię elektryczną na własne potrzeby, z odpowiednimi umowami. Zarówno instalacje podłączone do sieci (on-grid), jak i niepodłączone (off-grid) kwalifikują się. Ważne jest, aby wnioskodawca był wskazany jako nabywca na dokumentach księgowych lub w przypadku innego nabywcy na dokumentach księgowych dodatkowo powino byc załączone odpowiedznie oświadczenie, które przysługuje małżonkom lub osobom, które wspólnie zarządzają gospodarstwem domowym.


Postanowienia Dodatkowe i Szczegółowe

Program ma swoje regulacje i zasady, które są kluczowe dla prawidłowej realizacji projektu. Warto zapoznać się z nimi, aby uniknąć błędów i nieporozumień. Wśród licznych aspektów programu, istotne jest, że wsparcie oferowane w jego ramach nie kwalifikuje się jako pomoc publiczna. Ponadto, warto podkreślić, że otrzymane środki finansowe z tytułu dofinansowania są zwolnione z obowiązku opodatkowania. Te i wiele innych wstępnych informacji, w tym szczegółowe kryteria wyboru inwestycji, są dostępne na stronie internetowej Funduszu Modernizacyjnego.


Ważne!

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” otwiera nowe możliwości dla tych, którzy chcą aktywnie wspierać zieloną rewolucję i produkcję czystej energii. Mimo że informacje są na razie wstępne, zachęcają do bliższego poznania przyszłych szczegółów programu. Z niecierpliwością oczekujemy na oficjalne ogłoszenie, wierząc, że przyczyni się ono do promowania zrównoważonego rozwoju i większej dostępności odnawialnych źródeł energii.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page