top of page
 • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Zamrożenie Cen Prądu w 2024: Co Musisz Wiedzieć, by Oszczędzać i Korzystać?

Zaktualizowano: 20 lut

licznik pokryty lodem i sopelkami, co nadaje wrażenie zimna i dosłownego "zamrożenia", oddając koncepcję zamrożenia cen prądu

Zamrożenie cen prądu 2024 r. - aktualizacja


W kontekście dynamicznych zmian na rynku energii elektrycznej w Polskim sektorze energetycznym Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), zdecydowanie postuluje przedłużenie mechanizmu mrożenia cen prądu na rok 2024.


Zamrożenie cen prądu to rządowy program w Polsce, który ma na celu pomoc gospodarstwom domowym w radzeniu sobie z rosnącymi kosztami energii elektrycznej. W 2023 roku cena prądu zostały „zamrożone” na poziomie cen z 2022 roku dla każdego gospodarstwa domowego, które nie przekroczy limitu zużycia 2000 kWh rocznie. Rodziny wielodzietne, rodziny z osobami niepełnosprawnymi oraz gospodarstwa rolnicze mogli mieć zwiększony limit - 2600 kWh. Jeśli zużycie prądu przekraczało ten limit, była naliczona wyższa taryfa.


Dodatkowo, gospodarstwa, które zużywały o 10% mniej prądu niż w poprzednim roku, otrzymywały 10% zniżki na rachunek. To rozwiązanie ma na celu ograniczenie wzrostu cen energii elektycznej i zachęcenie do oszczędzania energii.


Zdaniem Rafała Gawina, brak ponownego zamrożenia cen w 2024 roku może skutkować drastycznym wzrostem cen, prognozowanym na ponad 60 procent, będzie trudno określicz cene maksymalną. Prezes URE podkreśla konieczność kontynuacji ochrony gospodarstw domowych przed gwałtownym wzrostem cen prądu w 2024 roku, sugerując, że proces ten powinien opierać się na stopniowym odmrażaniu cen. Jako argument podawane są negatywne skutki utrzymywania ochrony odbiorców uprawionych takie jak wysokie koszty dla budżetu państwa, wynikające z konieczności rekompensowania strat spółkom obrotu.


Jednocześnie Gawin potwierdził informację o złożonych wnioskach przez cztery spółki energetyczne dotyczących taryf sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Chociaż szczegółowa analiza dokumentacji nie została jeszcze podana do wiadomości — to oznacza, że proces zatwierdzania taryf uwzględnia wiele składowych, nie tylko samą cenę energii. Choć głównym elementem taryfy za prąd jest cena od sprzedawcy energii elektrycznej, stanowiąca około 90% całkowitej opłaty, to taryfa ta obejmuje również dodatkowe koszty operacyjne spółek energetycznych. Oznacza to, że w obliczanej taryfie uwzględnione są nie tylko koszty samej energii, ale również wydatki związane z działalnością tych firm.


W swojej wypowiedzi na temat przewidywanych cen prądu na rok 2024, Prezes Gawin podaje, że spodziewana cena maksymalna za megawatogodzinę może wynosić około 700 złotych. Tę kwotę uzasadnia obecnymi cenami na giełdzie energii, gdzie zawierane są umowy na dostarczenie prądu na następny rok. Jednak zaznacza, że ta cena maksymalna może ulec zmianie przed oficjalnym zatwierdzeniem. W kontekście pytań o całkowite koszty, jakie poniosą gospodarstwa domowe w 2024 roku, korzystające z taryf regulowanych, Gawin zwraca uwagę, że istotne będzie decyzja rządu o ewentualnym dalszym zamrażaniu cen prądu, co ma kluczowy wpływ na ostateczną wysokość rachunków.


Prezes URE konsekwentnie podkreśla, że bez dalszego mrożenia cen prądu po 2023 roku, gospodarstwa domowe korzystające z taryf regulowanych mogą się spodziewać wzrostu rachunków za energię elektryczną nawet o blisko 70 procent w porównaniu do zamrożonych cen. Zauważa również, że ten wzrost dotyczyłby głównie ceny za energię, a nie usługi dystrybucji, ze względu na wyższy udział kosztów energii w łącznym rachunku.

W kontekście dalszych kroków Gawin podkreśla, że strategiczne podejście do odmrażania cen jest kluczowe zarówno dla odbiorców uprawionych, jak i decydentów, mając na uwadze długofalowe skutki dla rynku energii elektrycznej w Polsce.


Rząd zdecydował, że w 2024 roku nadal będą obowiązywać specjalne zasady, które pomagają ludziom płacić mniej za energię elektryczną, gaz i ogrzewanie. Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa, powiedziała, że te zasady, które działały w 2023 roku, zostaną przedłużone na kolejny rok. To znaczy, że ludzie nadal będą płacić te same stawki za ogrzewanie i gaz, a także będą mogli korzystać z niższych cen prądu, jeśli nie przekroczą określonego limitu zużycia. Rząd planuje też dać pieniądze sprzedawcą energii, które sprzedają i dostarczają prąd i gaz, aby pomóc im pokryć koszty tych niższych cen. Cena gazu dla osób, które korzystają z tych specjalnych cen (taryfowych), nie zmieni się.


Nowe przepisy mają na celu dalsze wspieranie ludzi, którzy płacą za prąd w domach, szkołach, urzędach, małych firmach oraz osób, które szczególnie potrzebują pomocy. Planuje się, że nadal będzie obowiązywać limit na to, ile prądu można zużyć po niższej cenie, a także ustalona wcześniej maksymalna cena za prąd. Sprzedawcy energii otrzymają rekompensaty, czyli swoiste zwroty kosztów, od Zarządcy Rozliczeń S.A. Dodatkowo, cena gazu dla osób, które korzystają z tych specjalnych cen (taryfowych), ma pozostać taka sama jak w 2023 roku. Zarządca Rozliczeń S.A. będzie również zajmował się wypłacaniem rekompensat firmom, które zajmują się handlem i dystrybucją energii.


Z punktu widzenia prawa, rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Aleksander Brzózka, mówi, że planowane przepisy są zgodne z tymi, które już obowiązują. Z kolei prawnik Kacper Skalski twierdzi, że przedłużenie pomocy przez cały rok jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Jednak Wojciech Kukuła z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi ma wątpliwości. Uważa on, że projekt w obecnej formie może mieć problem z uzyskaniem akceptacji i że może to być raczej część obecnej rozgrywki politycznej.


Warto zauważyć, że Koalicja Obywatelska pierwotnie planowała zamrozić ceny gazu w 2024 roku dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawionych wrażliwych na poziomie cen z 2023 roku. W reakcji na to rząd przyjął projekt ustawy zakładający przedłużenie mechanizmów osłonowych dla cen energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła na 2024 rok. Kontrowersje wzbudziło proponowane zamrożenie cen energii, przy czym niektórzy eksperci podkreślają, że kluczowe jest szybkie zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, a nie jedynie mrożenie cen. Minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda, argumentuje korzyściami płynącymi z zamrożenia cen energii, jednocześnie informując o pracach rządu nad koncepcją zapewnienia stałych cen energii elektrycznej dla konsumentów do września 2024 roku.


Opozycja wcześniej blokowała prace Sejmu w proteście przeciwko projektowi ustawy o cenach energii, obawiając się, że zamrożenie cen może wpłynąć negatywnie na rentowność i przetrwanie wielu przedsiębiorstw energetycznych, szkodząc kondycji sektora energetycznego w Polsce. Przeciwnicy projektu podkreślali również, że utrzymanie niskich cen energii elektrycznej może zahamować inwestycje i modernizację infrastruktury energetycznej, co z kolei może wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ostateczna decyzja w sprawie projektu ustawy o cenach energii zostanie podjęta w trakcie prac parlamentarnych, a dalszy rozwój sytuacji i ewentualne zmiany w treści projektu będą wymagały monitorowania.


Zasada Zamrożenia Cen Prądu na 2024 rok:


Zamrożenie cen prądu w 2024 roku opiera się na utrzymaniu stałej stawki cenowej, co ma chronić konsumentów przed nieuzasadnionymi podwyżkami kosztów energii elektrycznej. Istotnym warunkiem jest jednak utrzymanie zużycia prądu poniżej określonych zwiększonych limitów.


Dla Kogo Zamrożenie Cen Prądu w 2024 roku ?

Na obrazie odzina jest zgromadzona wokół stołu, przyglądając się rachunkowi, co odzwierciedla wpływ programu zamrażania cen prądu na gospodarstwa domowe. Wyrażenia na twarzach członków rodziny odzwierciedlają ich zaniepokojenie, ale jednocześnie nadzieję, a otoczenie domowe dodaje scenie realizmu.

Osoby Prywatne:

Stała cena prądu obejmuje gospodarstwa domowe oraz pomieszczenia gospodarcze związane z prowadzeniem gospodarstw domowych. Ponadto dotyczy także innych lokalizacji, takich jak hotele robotnicze, domy opieki społecznej i akademiki.


Firmy:

Stała stawka prądu jest dostępna dla firm, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro oraz podmiotów wrażliwych, takich jak szkoły czy szpitale.


Limity Zużycia Prądu w 2024:


Aby skorzystać ze stałych cen prądu, osoby prywatne muszą mieścić się w określonych limitach zużycia energii elektrycznej. Przykładowe limity to:

 • 3000 kWh rocznie dla każdego gospodarstwa domowego,

 • 3600 kWh rocznie dla osób niepełnosprawnych lub mieszkających z osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności,

 • 4000 kWh rocznie dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników.

Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku sprawdzić, czy własne zużycie mieści się w określonych ramach, ponieważ przekroczenie limitów skutkuje brakiem możliwości skorzystania ze stałych cen prądu.


Jak Skorzystać z Zamrożenia Cen Prądu?


Aby skorzystać z zamrożenia cen prądu, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów. Dla osób prywatnych może to obejmować potwierdzenie posiadania Karty Dużej Rodziny, orzeczenie o niepełnosprawności czy inne dokumenty potwierdzające status odbirców uprawionych.


Warto również śledzić zmiany przepisów, gdyż rząd może wprowadzić aktualizacje dotyczące zwiększenia limitów zużycia prądu oraz dodatkowe kategorie odbiorców uprawionych.


Zamrożenie cen prądu to krok rządu mający na celu chronienie konsumentów przed gwałtownymi wzrostami kosztów energii. Jednakże, aby w pełni skorzystać z tego programu, kluczowe jest ścisłe przestrzeganie określonych limitów zużycia prądu oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających status odbiorców uprawionych. Przedsiębiorcy oraz gospodarstwa domowe powinny być świadome zasad funkcjonowania tej inicjatywy, aby efektywnie zarządzać swoimi kosztami związanymi z energią elektryczną.


Jak i gdzie muszę złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu w 2024 r.?

Na ilustracji widoczna jest osoba siedząca przy biurku i wypełniająca formularz lub wniosek, z wyraźnie widocznym dokumentem zatytułowanym "Wniosek o Zamrożenie Cen Prądu". Dodatkowe elementy, takie jak kalkulator, filiżanka kawy i inne dokumenty, tworzą atmosferę skupionej pracy nad ważnym zadaniem.

Jeśli w bieżącym roku nabyliśmy już prawa do podniesionego limitu zużycia prądu, ale wcześniej nie złożyliśmy oświadczenia można tego dokonać w terminie do 30 dni od momentu uzyskania odpowiednich uprawnień. Aby to uczynić, pobieramy formularz Muszimy złozyć oświadczenie, zapisujemy go na swoim dysku lokalnym, wypełniamy elektronicznie, podpisujemy przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i wysyłamy za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Alternatywnie, istnieje możliwość własnoręcznego podpisania i przesłania dokumentu na adres wskazany na fakturze.

Wnioski o zamrożenie cen prądu na 2024 r. dla poszczególnych dostawców energii możemy złożyć następująco:


Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu PGE:


Wzór wniosku o zamrożenie cen prądu w PGE: pgedystrybucja.pl/content/download/17646/167928

Wypełniony wniosek o zamrożenie cen prądu można złożyć:


Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu ENEA:


Wzór wniosku o zamrożenie cen prądu w ENEA : oswiadczenie_ZCE_20230911 (enea.pl)

Wypełniony wniosek o zamrożenie cen prądu można złożyć:

 • listownie na adres korespondencyjny Enei znajdujący się na naszej fakturze

 • elektronicznie poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl - tak muszę złożyć oświadczenie obligatoryjnie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 • osobiście w wybranym Biurze Obsługi Klienta Enei


Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu Energa:


Wzory oświadczeń znajdziemy:

Wypełniony wniosek o zamrożenie cen prądu można złożyć:

 • listownie na adres korespondencyjny na adres: ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

 • elektronicznie poprzez elektroniczne biuro obsługi Energa24 na stronie : 24.energa.pl

 • osobiście w wybranym Salonie Sprzedaży Energa

Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu Tauron:


Wzór wniosku o zamrożenie cen prądu Tauron: oświadczenie o zamrożeniu cen prądu


Sposoby składania oświadczenia:

 • osobiście w Punkcie Obsługi Tauron,

 • listownie, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;

 • przez Internet, przesyłając formularz w formie elektronicznej na maila dom@tauron.pl (dla gospodarstw domowych) lub ceny@tauron.pl (dla firm). Dokument musi być podpisany za pomoc

Warto zaznaczyć, że jeżeli już wcześniej dostarczyliśmy, muszimy złożyć oświadczenie, nie jest konieczne podjęcie dodatkowych działań. Nasz sprzedawca energii elektrycznej automatycznie zwiększy limit zużycia prądu, jednocześnie stosując do nowego zwiększonego limitu zamróżonych cen energii elektrycznej.

W ten sposób gwarantujemy Ci stabilność cenową, co może okazać się kluczowe w obliczu zmieniającej się sytuacji rynkowej.


Masz wątpliwości, jak wypełnić wniosek o zamrożenie cen prądu lub potrzebujesz pomocy w tym procesie? Nie martw się, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc! Skontaktuj się z naszym doradcą, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces składania wniosku. Niezależnie od tego, czy dotyczy to PGE, ENEA, Energa, czy Tauron, nasz zespół jest wyposażony w wiedzę i narzędzia, aby ułatwić Ci to zadanie.Pamiętaj, że właściwe wypełnienie wniosku jest kluczowe, aby skorzystać z zamrożenia cen prądu. Nasz zespół może również doradzić Ci w kwestii oszczędzania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Twoim domu.

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page