top of page
  • Writer's pictureAnita Żmudzińska

Nowelizacja Ustawy o OZE: Co Zmieni się w Rozliczeniach Prosumenckich?

Zdjęcie przedstawia nowoczesną instalację paneli słonecznych na dachu domu, z niebem w tle, na którym widać kilka chmur. Na pierwszym planie widoczny jest prosument, który z radością sprawdza oszczędności energii na tablecie. Osoba wygląda realistycznie i symetrycznie, ma wyraźne, przyjazne wyrażenie twarzy. Obok znajdują się symbole reprezentujące energię odnawialną, takie jak słońce, turbina wiatrowa i licznik energii. Cała sceneria jest jasna i czysta, podkreślając zrównoważony rozwój i nowoczesną technologię.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w końcu opublikowało projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), który ma na celu poprawę opłacalności inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Prace nad tym projektem trwały miesiącami, a jego wprowadzenie jest odpowiedzią na liczne obawy i wątpliwości prosumentów związane z dotychczasowymi zasadami rozliczeń. Nowe przepisy mają zostać przyjęte w ekspresowym tempie, ponieważ czasu na ich implementację jest niewiele. W artykule przedstawimy szczegóły proponowanych zmian, ich konsekwencje oraz perspektywy dla rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce.


Aktualne Problemy Prosumenckie

Obecnie prosumenci korzystający z net-billingu rozliczają nadwyżki energii według średniej miesięcznej ceny z rynku hurtowego (RCEm). System ten, choć zapewnia stabilność, już za niecały miesiąc miałby zostać zastąpiony przez bardziej dynamiczne i nieprzewidywalne ceny godzinowe (RCE). Ta zmiana wywołuje liczne obawy wśród prosumentów, którzy martwią się, że nowy system rozliczeń będzie mniej korzystny i trudniejszy do przewidzenia. Wielu z nich obawia się, że spadną korzyści z oddawania nadwyżek energii do sieci, co może wpłynąć na opłacalność ich inwestycji w fotowoltaikę.,


Nowelizacja Ustawy o OZE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na te obawy, przedstawiając projekt nowelizacji ustawy o OZE, który jest już skierowany do konsultacji publicznych. Projekt ten zawiera szereg propozycji mających na celu usprawnienie i uczynienie systemu net-billingu bardziej opłacalnym i przewidywalnym dla prosumentów.


Utrzymanie Średniej Miesięcznej Ceny Energii

Jednym z kluczowych elementów nowelizacji jest możliwość dalszego rozliczania nadwyżek energii według średniej miesięcznej ceny z rynku hurtowego (RCEm). Prosumenci, którzy korzystali z tego sposobu rozliczeń przed 1 lipca, będą mogli nadal z niego korzystać, co zapewni im większą stabilność finansową. Pozostanie przy tej formie rozliczeń ma na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z wahaniami cen na rynku energii, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącej niestabilności na rynkach surowcowych.


Premia za Wybór Ceny Godzinowej

Dla prosumentów, którzy zdecydują się na przejście na system rozliczeń według cen godzinowych (RCE), wprowadzono dodatkową zachętę w postaci premii. Prosumenci będą mieli możliwość zwrotu 30% wartości nadwyżki energii zgromadzonej w depozycie prosumenckim, jeśli nie zostanie ona wykorzystana przez 12 miesięcy. Jest to znacząca korzyść w porównaniu do obecnie obowiązującego 20-procentowego zwrotu dla tych, którzy zdecydują się pozostać przy cenie miesięcznej. Nowy system ma na celu zachęcenie prosumentów do bardziej elastycznego zarządzania swoją produkcją i zużyciem energii.

 Nowe Zasady Rozliczeń

Zgodnie z nowymi przepisami, prosumenci, którzy chcą przejść na ceny godzinowe, będą musieli złożyć odpowiednie oświadczenie swojemu sprzedawcy energii. Zmiana ta ma na celu umożliwienie prosumentom podejmowania świadomych decyzji dotyczących sposobu rozliczeń, a także zapewnienie im większej kontroli nad swoimi finansami. Ministerstwo podkreśla, że możliwość wyboru między RCEm a RCE pozwoli prosumentom lepiej dostosować swoje strategie energetyczne do indywidualnych potrzeb i preferencji.


Przejście z Opustów na Net-Billing

Ministerstwo Klimatu i Środowiska dostrzegło również problem związany z przejściem z systemu opustów (net-metering) na net-billing. W projekcie nowelizacji ujęto rozwiązanie, które pozwoli na sprawiedliwe rozliczenie energii wprowadzonej do sieci przed zmianą systemu. Wartość tej energii będzie ustalana na podstawie średniej miesięcznej ceny rynkowej obowiązującej dla miesiąca poprzedzającego przejście na nowy system. Prosumenci, którzy zgromadzili nadwyżki energii w systemie opustów, będą mogli je rozliczyć na korzystnych warunkach, co ma zapobiec stratom finansowym związanym z wprowadzeniem nowego systemu.


Dodatkowe Zmiany i Udogodnienia

Infografika przedstawiająca kluczowe zmiany i udogodnienia w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Obraz zawiera abstrakcyjną reprezentację zwiększonych współczynników korekcyjnych, symbolizowanych przez wznoszące się strzałki lub wykresy, oraz uproszczone korekty w ciągu 12 miesięcy. Widać również przedsiębiorstwa otrzymujące znaczące korzyści, ilustrowane ikonami fabryk i certyfikatów energetycznych z wizualnymi wskaźnikami zniżek. Całość ma czysty i nowoczesny wygląd, podkreślający prostotę i efektywność bez żadnych tekstów ani liczb.

Wyższy Współczynnik Korekcyjny

Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie wyższego współczynnika korekcyjnego dla depozytu prosumenckiego. Korekta danych pomiarowych będzie możliwa przez kolejnych 12 miesięcy po miesiącu rozliczanym. Zmiana progu korekcji z 0,1% do 2% ma na celu zmniejszenie liczby koniecznych korekt rozliczeń, co w efekcie zmniejszy koszty związane z prowadzeniem rozliczeń dla prosumentów. Jest to krok w kierunku uproszczenia i usprawnienia całego procesu rozliczeniowego.


Ulgi dla Przedsiębiorstw

Projekt nowelizacji przewiduje również ulgi dla przedsiębiorstw narażonych na ryzyko ucieczki emisji. Przedsiębiorstwa te będą mogły liczyć na 85% lub 75% ulgi w obowiązku uzyskania świadectw pochodzenia oraz opłat za energię elektryczną. Dodatkowo, w celu utrzymania minimalnych opłat za energię na poziomie 0,5 EUR/MWh, wprowadzona zostanie opłata wyrównawcza. Ulgi te mają na celu wsparcie przedsiębiorstw w procesie transformacji energetycznej oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z kosztami energii.


Szybsza Droga do Wydania Zezwolenia

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza również uproszczone procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę instalacji OZE. Na wydanie decyzji w sprawie pozwoleń przewidziano 30 dni, a na warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej odpowiednio 45 i 30 dni. Takie przyspieszenie procedur ma na celu umożliwienie szybszej realizacji projektów energetycznych, co jest kluczowe dla dynamicznego rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce.


Zgodność z Prawem Unijnym

Projekt nowelizacji ustawy o OZE ma na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych, szczególnie w zakresie udzielanej pomocy publicznej w systemach wsparcia OZE. Zmiany te są konieczne, aby uniknąć ryzyka uznania przez Komisję Europejską, że pomoc udzielana jest niezgodnie z zasadami unijnymi. Dostosowanie przepisów do wytycznych Unii Europejskiej ma również na celu zapewnienie pełnej zgodności z nowymi dokumentami europejskimi, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju sektora OZE w Polsce.


Wnioski i Perspektywy

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza istotne zmiany, które mają na celu poprawę rentowności inwestycji w OZE oraz ułatwienie realizacji projektów energetycznych. Prosumenci zyskają większą stabilność i przewidywalność rozliczeń, a przedsiębiorstwa narażone na ryzyko ucieczki emisji będą mogły skorzystać z atrakcyjnych ulg. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma nadzieję, że nowe przepisy przyczynią się do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce i zgodności z regulacjami unijnymi.

Nowelizacja ustawy o OZE jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju. Przyjęcie tych przepisów może znacząco wpłynąć na przyszłość inwestycji w fotowoltaikę oraz inne formy odnawialnych źródeł energii, zapewniając jednocześnie korzyści zarówno dla prosumentów, jak i przedsiębiorstw. Nowe regulacje są również odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne i zrównoważone źródła energii, co jest kluczowe w kontekście globalnych działań na rzecz ochrony klimatu.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page