top of page
  • Zdjęcie autoraAnita Żmudzińska

Faktury prognozowane w rozliczeniach za energię 2024: Praktyczny przewodnik

Zaktualizowano: 5 mar


Faktury prognozowane w 2024 roku

Czym są faktury prognozowane?

Faktura prognozowana za prąd to narzędzie umożliwiające nam szacowanie przyszłych kosztów zużycia energii elektrycznej. Jest to rodzaj rachunku, który uwzględnia prognozy zużycia energii na określony okres czasu, zazwyczaj na podstawie historycznych danych zużycia oraz prognozowanych zmian w cenach energii elektrycznej.

Kluczowym elementem faktury prognozowanej jest zdolność do przewidzenia, jakie będą koszty zużycia energii w przyszłości, co pozwala klientom lepiej planować swoje budżety i podejmować świadome decyzje dotyczące efektywności energetycznej. Faktura prognozowana może uwzględniać zmienność cen energii na rynku, sezonalne trendy zużycia oraz potencjalne oszczędności wynikające z zastosowania technologii energooszczędnych.


W praktyce faktura prognozowana za prąd może być generowana przez zaawansowane systemy zarządzania energią, które analizują dane historyczne, prognozy rynkowe i zmiany w zachowaniach klientów. Dzięki temu klient może otrzymać prognozowane koszty na najbliższe miesiące lub lata, co pozwala mu lepiej planować swoje wydatki na energię.

Wprowadzenie faktur prognozowanych za prąd może być korzystne zarówno dla odbiorców energii, jak i dostawców. Dla klientów oznacza to większą przejrzystość i kontrolę nad kosztami energii, natomiast dostawcy mogą dostosować swoje strategie cenowe i dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. To narzędzie staje się coraz bardziej istotne w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i dążeń do efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi.


Jakie są podstawy prawne faktur prognozowanych?


W kontekście polskiego prawa podatkowego, ustanowionego przez ustawę z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, faktura prognozowana jest traktowana jako dokument zawierający dane wymagane przepisami prawa podatkowego.


Nie istnieje jednak specyficzne pojęcie „faktura prognozowana” w przepisach podatkowych. Przyjmuje się, że faktura prognozowana podlega tym samym kryteriom co standardowe faktury, co potwierdza art. 106. ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią, elementy składowe faktury obejmują m.in. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, datę wystawienia, dane identyfikacyjne podatnika i nabywcy, numer kolejny w serii, stawkę podatku oraz kwotę należności ogółem.


Regulacje ustawy o VAT nie przewidują konieczności stosowania faktur pro forma w kontekście prognozowanego zużycia energii. Faktura prognozowana, aby spełniać wymogi podatkowe, musi zatem zawierać wymagane elementy, umożliwiając odliczenie podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwota podatku naliczonego do odliczenia stanowi sumę kwot podatku wynikającą z faktur otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług.


Prawo do odliczenia podatku VAT powstaje zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. W przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, zgodnie z art. 19a. ust. 5 pkt 4 lit. a ustawy o VAT.


Podsumowując, faktury prognozowane za energię elektryczną podlegają ogólnym zasadom ustawy o VAT. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury prognozowanej powstaje w rozliczeniu za okres, w którym faktura została otrzymana, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów formalnych określonych w przepisach podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2014 r., potwierdził, że faktura prognozowana może być traktowana zgodnie z definicją faktury i uprawnia do odliczenia podatku VAT, pod warunkiem, że spełnia ona wymogi formalne.


Jak księgujemy faktury prognozowane?

Obraz przedstawia profesjonalne biurowe środowisko księgowe, z osobą pracującą przy komputerze z otwartym oprogramowaniem księgowym. Otoczona jest dokumentami finansowymi, fakturami i kalkulatorem. Na ekranie komputera widoczne są wykresy i arkusze kalkulacyjne z danymi księgowymi, podkreślające proces księgowania prognozowanych faktur. Osoba wydaje się skupiona na zadaniu, co ilustruje staranny proces zarządzania i rejestrowania danych finansowych. Całość tworzy atmosferę profesjonalnego i zorganizowanego środowiska księgowego.

Koszty wynikające z faktur prognozowanych za energię elektryczną zazwyczaj są ujawniane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Oznacza to, że wydatki związane z prognozowanym zużyciem energii są rozkładane na różne okresy sprawozdawcze, zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów.


Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, która opiera się na zasadzie memoriału w księgach rachunkowych, wszystkie przychody i związane z nimi koszty dotyczące danego roku obrotowego powinny być ujęte w księgach rachunkowych, niezależnie od terminu zapłaty należności. W przypadku kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej, zgodnie z tą zasadą, wydatki te są zazwyczaj ujmowane jako koszty w miesiącu, w którym faktycznie wystąpiły.


Jednakże istnieje elastyczność w podejściu do księgowania faktur prognozowanych. Jeśli podatnik uznaje te koszty za nieistotne i dotyczą jednego roku podatkowego, istnieje możliwość odnotowania ich jako kosztów jednorazowo. Jednakże, taka praktyka powinna być zastosowana ostrożnie, bez negatywnego wpływu na rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku jednostki.


W praktyce stosowanie zasady dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów oznacza przesunięcie części lub całości kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, wynikających z faktur prognozowanych, na kolejne okresy sprawozdawcze. Działa to zgodnie z zasadą aktywacji kosztów, która pozwala uwzględnić przychody i koszty związane z przyszłymi okresami w danym okresie sprawozdawczym.


Niedopłata i nadpłata faktur prognozowanych.


W przypadku wystąpienia niedopłaty klient otrzyma w nadchodzącym okresie rozliczeniowym fakturę podwyższoną o brakującą kwotę, natomiast jeśli prognozowane zużycie energii elektrycznej na fakturze okazuje się nieprecyzyjne prowadząc do nadpłaty, nadwyżka ta automatycznie zostaje zaliczona na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. W takiej sytuacji płatnik może także wystąpić o zwrot środków lub transfer nadpłaconej kwoty na kolejny miesiąc, co pozwala zredukować przyszły rachunek za prąd.


Dla odbiorcy istotne jest bieżące monitorowanie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej i porównywanie go z prognozami dostawcy prądu. W sytuacji znacznych rozbieżności istnieje możliwość złożenia wniosku o dostosowanie faktury do rzeczywistego zużycia. Dlatego też, jako klient, zaleca się regularną kontrolę i ewentualne skorzystanie z opcji korekty, gdy zaobserwuje się istotne rozbieżności między prognozami a faktycznym zużyciem energii elektrycznej.


Nieprawidłowości w fakturze prognozowanej — co robić?


Gdy zauważymy nieprawidłowości rachunkowe na fakturach dostarczonych nam przez naszego sprzedawcę energii, możemy postąpić dwojako: złożyć reklamację lub wniosek odnośnie przeprowadzonych rozliczeń w siedzibie przedsiębiorstwa, z którym zawarliśmy umowę na dostawę energii.


Zgodnie z przepisami, nasz sprzedawca energii, w ciągu 14 dni od daty złożenia przez nas takiego pisma, ma obowiązek skrupulatnego rozpatrzenia zgłoszonego wniosku lub reklamacji dotyczącej rozliczeń, chyba że umowa między stronami przewiduje inny okres. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji wciąż mamy prawo zwrócić się z wnioskiem o polubowne rozpatrzenie sporu poprzez stały polubowny sąd konsumencki. Działanie to może pomóc w rozwiązaniu ewentualnych nieporozumień między nami a przedsiębiorstwem energetycznym w sposób zgodny z zasadami polubownego rozstrzygania sporów.


Czy można zrezygnować z faktur prognozowanych ?


Tak — prawo do tego daje nam § 32 ust. 5 w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Aby zrezygnować z otrzymywania prognoz dotyczących zużycia energii elektrycznej, powinniśmy skontaktować się z naszym dostawcą energii elektrycznej i złożyć wniosek do zakładu energetycznego o zmniejszenie wysokości prognozowanych faktur wyłącznie do opłat stałych (abonamentowych).
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page